Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Accidents at work and occupational diseases

Priority question for written answer P-000859/2020
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli

12-02-2020 P-000859/2020

  Legal basis for minimum wage legislation

Priority question for written answer P-000809/2020
to the Commission
Rule 138
Kira Marie Peter-Hansen

11-02-2020 P-000809/2020

  Rules of origin after Brexit

Priority question for written answer P-000799/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

10-02-2020 P-000799/2020

  Call by Hesse’s European Affairs Minister for a new EU Affairs Committee in response to Brexit

Priority question for written answer P-000792/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

10-02-2020 P-000792/2020

Dobré životní podmínky zvířat a Zelená nová dohoda

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000016/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

10-02-2020 O-000016/2020

Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) – summit v Nairobi

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000015/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Evelyn Regner
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj

07-02-2020 O-000015/2020

Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) – summit v Nairobi

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000014/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Evelyn Regner
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj

07-02-2020 O-000014/2020

  Expansion of the Lisbon Metro network

Priority question for written answer P-000758/2020
to the Commission
Rule 138
José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Maria da Graça Carvalho

06-02-2020 P-000758/2020

  Use of privately held data of public interest

Priority question for written answer P-000757/2020
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar

06-02-2020 P-000757/2020

  The circular economy: planned obsolescence, green public procurement and reuse of products

Priority question for written answer P-000755/2020
to the Commission
Rule 138
César Luena

06-02-2020 P-000755/2020

Kontakt

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 136)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 137)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 138)