Pozície Rady v prvom čítaní

V riadnom legislatívnom postupe Rada prijíma pozíciu v prvom čítaní v prípade, že neschváli pozíciu Parlamentu v prvom čítaní.

Rada postúpi svoju pozíciu v prvom čítaní Parlamentu do druhého čítania.

Parlament môže v lehote troch mesiacov (ktorú možno predĺžiť o ďalší mesiac):

  • schváliť pozíciu Rady bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: l akt sa považuje za prijatý v znení, ktoré zodpovedá pozícii Rady.
  • rozhodnúť, že nebude konať: akt sa považuje za prijatý v znení, ktoré zodpovedá pozícii Rady.
  • prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozícii Rady: Parlament prijme svoju pozíciu v druhom čítaní väčšinou hlasov všetkých poslancov a postúpi ju Rade na druhé čítanie a Komisii na vyjadrenie svojho stanoviska.
  • zamietnuť pozíciu Rady: akt nie je prijatý, a postup sa tým považuje za ukončený.