Vyhledávání

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. prosince 2022 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se zrušuje směrnice Rady 89/629/EHS

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. prosince 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy a nařízení Komise (ES) č. 851/2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy  uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. prosince 2022 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o oznámení kompenzace v souvislosti s celosvětovým tržním opatřením pro provozovatele letadel se sídlem v Unii

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se zřizuje nástroj pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023 (makrofinanční pomoc +)

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2022/..., kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, pokud jde o zavedení diverzifikované strategie financování jako obecné výpůjční metody

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2022 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/... o nepřijímání cestovních dokladů Ruské federace vydaných na Ukrajině a v Gruzii

24-11-2022 TC1-COD(2022)0274 2022/0274(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2022 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se zavádí politický program Digitální dekáda 2030

24-11-2022 TC1-COD(2021)0293 2021/0293(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 22. listopadu 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace

22-11-2022 TC1-COD(2022)0021 2022/0021(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 22. listopadu 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o omezení přístupu do vod Unie

22-11-2022 TC1-COD(2021)0176 2021/0176(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 22. listopadu 2022 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/... o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

22-11-2022 TC1-COD(2021)0018 2021/0018(COD)

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 203) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.