Vyhledávání

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 24. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

24-06-2021 TC1-COD(2020)0100 2020/0100(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 24. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 („evropský právní rámec pro klima“)

24-06-2021 TC1-COD(2020)0036 2020/0036(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 23. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění)

23-06-2021 TC1-COD(2020)0145 2020/0145(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 23. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

23-06-2021 TC1-COD(2020)0095 2020/0095(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 10. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení ohledně určitých strojů vybavených motory s rozsahem výkonu nejméně 56 kW a nižším než 130 kW a s rozsahem výkonu nejméně 300 kW, s cílem řešit dopad krize COVID-19

10-06-2021 TC1-COD(2021)0129 2021/0129(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 9. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/… o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19

09-06-2021 TC1-COD(2021)0071 2021/0071(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 9. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19

09-06-2021 TC1-COD(2021)0068 2021/0068(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 8. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... ze dne ..., kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 a (EU) 2019/817, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení

08-06-2021 TC1-COD(2019)0002 2019/0002(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 8. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení

08-06-2021 TC1-COD(2019)0001B 2019/0001B(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 8. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/…, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení

08-06-2021 TC1-COD(2019)0001A 2019/0001A(COD)

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 203) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.