Vyhledávání

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 14. března 2024 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/... o upisování dodatečných akcií základního jmění Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Evropskou unií a o změnách Dohody o založení EBRD, pokud jde o rozšíření zeměpisného rozsahu operací EBRD o subsaharskou Afriku a Irák a o zrušení stanoveného kapitálového omezení pro běžné operace

14-03-2024 TC1-COD(2024)0019 2024/0019(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. března 2024 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/... o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro produkty z Moldavské republiky podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

13-03-2024 TC1-COD(2024)0029 2024/0029(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. března 2024 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/..., kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES, 2009/33/ES a (EU) 2022/1999 a směrnice Rady 96/67/ES, pokud jde o některé požadavky na podávání zpráv v oblasti silniční dopravy a letectví

13-03-2024 TC1-COD(2023)0362 2023/0362(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. března 2024 k přijetí nařízení Evropského paramentu a Rady (EU) 2024/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2009, (EU) č. 996/2010 a (EU) č. 165/2014, pokud jde o některé požadavky na podávání zpráv v oblasti silniční dopravy a letectví

13-03-2024 TC1-COD(2023)0361 2023/0361(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. března 2024 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku v odvětví příležitostné osobní dopravy a pokud jde o pravomoc členských států ukládat sankce za porušení nařízení (EU) č. 165/2014, k němuž došlo v jiném členském státě nebo ve třetí zemi

13-03-2024 TC1-COD(2023)0155 2023/0155(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. března 2024 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/... o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životnosti baterie (Euro 7), o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, nařízení Komise (EU) č. 582/2011, (EU) 2017/1151 a (EU) 2017/2400 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1362

13-03-2024 TC1-COD(2022)0365 2022/0365(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. března 2024 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/..., kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu a mění směrnice 2010/13/EU (Evropský akt o svobodě médií)

13-03-2024 TC1-COD(2022)0277 2022/0277(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. března 2024 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/... o vymáhání a konfiskaci majetku

13-03-2024 TC1-COD(2022)0167 2022/0167(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. března 2024 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/... o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (přepracované znění)

13-03-2024 TC1-COD(2022)0131 2022/0131(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 12. března 2024 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/... o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie a změně směrnice (EU) 2018/1673

12-03-2024 TC1-COD(2022)0398 2022/0398(COD)

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 203) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.