Vyhledávání

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. března 2021 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království

11-03-2021 TC1-COD(2020)0379 2020/0379(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. března 2021 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o rovnocennost reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve Spojeném království

11-03-2021 TC1-COD(2020)0378 2020/0378(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 9. března 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se zavádí Program InvestEU a mění nařízení (EU) 2015/1017

09-03-2021 TC1-COD(2020)0108 2020/0108(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 9. března 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/…, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví (program EU pro zdraví) („EU4Health“) na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014

09-03-2021 TC1-COD(2020)0102 2020/0102(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. února 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698

11-02-2021 TC1-COD(2021)0012 2021/0012(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. února 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 s ohledem na dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie z důvodu krize způsobené onemocněním COVID-19

11-02-2021 TC1-COD(2020)0358 2020/0358(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. února 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o unijní prospekt pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, a směrnice 2004/109/ES, pokud jde o používání jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv v souvislosti s výročními finančními zprávami, s cílem podpořit oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19

11-02-2021 TC1-COD(2020)0155 2020/0155(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. února 2021 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19

11-02-2021 TC1-COD(2020)0152 2020/0152(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 10. února 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost

10-02-2021 TC1-COD(2020)0104 2020/0104(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 9. února 2021 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o kontrole nabývání a držení zbraní (kodifikované znění)

09-02-2021 TC1-COD(2020)0029 2020/0029(COD)

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 203) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.