Vyhledávání

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 4. května 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/ …, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem pro usnadnění trestního vyšetřování a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací

04-05-2022 TC1-COD(2020)0349 2020/0349(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 7. dubna 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 223/2014, pokud jde o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU a stanovení jednotkových nákladů

07-04-2022 TC1-COD(2022)0096 2022/0096(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 7. dubna 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 536/2014, pokud jde o odchylku od některých povinností týkajících se hodnocených léčivých přípravků dodávaných na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko a na Kypru, v Irsku a na Maltě

07-04-2022 TC1-COD(2021)0432 2021/0432(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 7. dubna 2022 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterou se mění směrnice 2001/20/ES a 2001/83/ES, pokud jde o odchylky od některých povinností týkajících se určitých humánních léčivých přípravků dodávaných na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko a na Kypru, v Irsku a na Maltě

07-04-2022 TC1-COD(2021)0431 2021/0431(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 6. dubna 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/… o evropské správě dat a o změně nařízení (EU) 2018/1724 (akt o správě dat)

06-04-2022 TC1-COD(2020)0340 2020/0340(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2022 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Bolívii u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii

05-04-2022 TC1-COD(2022)0016 2022/0016(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, mění nařízení (ES) č. 715/2009, (EU) 2019/942 a (EU) 2019/943 a směrnice 2009/73/ES a (EU) 2019/944 a zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013

05-04-2022 TC1-COD(2020)0360 2020/0360(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2022 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/… o minimální úrovni výcviku námořníků (kodifikované znění)

05-04-2022 TC1-COD(2020)0329 2020/0329(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 24. března 2022 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/... o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

24-03-2022 TC1-COD(2021)0438 2021/0438(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 24. března 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/... o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)

24-03-2022 TC1-COD(2021)0045 2021/0045(COD)

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 203) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.