Vyhledávání

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. září 2023 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/… o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu (Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU)

13-09-2023 TC1-COD(2021)0205 2021/0205(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 12. září 2023 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/... o označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

12-09-2023 TC1-COD(2022)0390 2022/0390(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 12. září 2023 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/..., kterým se zřizuje nástroj na posílení evropského obranného průmyslu ▌prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek ▌(EDIRPA)

12-09-2023 TC1-COD(2022)0219 2022/0219(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 12. září 2023 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/... o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně nařízení (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753

12-09-2023 TC1-COD(2022)0115 2022/0115(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 12. září 2023 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/..., kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652

12-09-2023 TC1-COD(2021)0218 2021/0218(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 12. září 2023 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/... o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice 2008/48/ES

12-09-2023 TC1-COD(2021)0171 2021/0171(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 12. července 2023 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/..., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 a rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o elektronickou výměnu informací v případech terorismu

12-07-2023 TC1-COD(2021)0393 2021/0393(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. července 2023 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/... o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a o změně směrnice 2009/16/ES

11-07-2023 TC1-COD(2021)0210 2021/0210(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 14. června 2023 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/... o bateriích a odpadních bateriích, o změně směrnice 2008/98/ES a nařízení (EU) 2019/1020 a o zrušení směrnice 2006/66/ES

14-06-2023 TC1-COD(2020)0353 2020/0353(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 13. června 2023 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/... o poskytnutí makrofinanční pomoci Severní Makedonii

13-06-2023 TC1-COD(2023)0034 2023/0034(COD)

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 203) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.