Vyhledávání

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 10. července 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., o provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem (COVID -19), a o jejich výdeji

10-07-2020 TC1-COD(2020)0128 2020/0128(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 10. července 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19

10-07-2020 TC1-COD(2020)0113 2020/0113(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 9. července 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se stanoví dočasná opatření týkající se období sběru a lhůt pro ověřování a přezkum podle nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19

09-07-2020 TC1-COD(2020)0099 2020/0099(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 8. července 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/…, kterým se mění nařízení (EU) No 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

08-07-2020 TC1-COD(2020)0086 2020/0086(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 19. června 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

19-06-2020 TC1-COD(2020)0075 2020/0075(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 18. června 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/…, kterým se mění nařízení (EU) No 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o určité úpravy v reakci na pandemii COVID-19

18-06-2020 TC1-COD(2020)0066 2020/0066(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 15. května 2020 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu

15-05-2020 TC1-COD(2020)0071 2020/0071(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 15. května 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0069 2020/0069(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 15. května 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy

15-05-2020 TC1-COD(2020)0068 2020/0068(COD)

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 15. května 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, s cílem umožnit řídícím orgánům přístavu nebo příslušným orgánům poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0067 2020/0067(COD)

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 203) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.