Позиции на Съвета на първо четене

По време на обикновената законодателна процедура Съветът приема позиция на първо четене, когато не може да приеме позицията на Парламента на първо четене.

Тогава Съветът изпраща своята позиция на първо четене на Парламента за второ четене.

Парламентът може в рамките на три месеца, които могат да бъдат удължени с още един месец.

  • да одобри позицията на Съвета без изменения: тогава актът се счита за приет във формулировката, която съответства на позицията на Съвета.
  • да реши да не предприема действия: актът се счита за приет във формулировката, която съответства на позицията на Съвета.
  • да приеме изменения към позицията на Съвета: Парламентът приема своята позиция на второ четене с мнозинство от своите членове и я изпраща на Съвета за неговото второ четене и на Комисията — за становище.
  • да отхвърли позицията на Съвета: актът не се приема и процедурата се приключва.