Θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Στη διάρκεια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, το Συμβούλιο καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, όταν δεν εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Το Συμβούλιο διαβιβάζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.

Το Κοινοβούλιο μπορεί, εντός τριών μηνών (προθεσμία που μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα):

  • να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου χωρίς τροποποίηση: η πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε με τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του Συμβουλίου.
  • να αποφασίσει να μην ενεργήσει μέσα: η πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε με τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του Συμβουλίου.
  • να εγκρίνει τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου: Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν. και τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο για τη δική του δεύτερη ανάγνωση και στην Επιτροπή για να διατυπώσει τη γνώμη της.
  • να απορρίψει τη θέση του Συμβουλίου: Η πράξη δεν εκδίδεται και η διαδικασία τερματίζεται.