Pretraži

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 28. travnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627

28-04-2021 TC1-COD(2019)0272 2019/0272(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 27. travnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

27-04-2021 TC1-COD(2020)0097 2020/0097(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 27. travnja 2021. radi donošenja Odluke (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021. – 2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta te o stavljanju izvan snage Odluke br. 1312/2013/EU

27-04-2021 TC1-COD(2019)0152 2019/0152(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 27. travnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka)

27-04-2021 TC1-COD(2019)0151 2019/0151(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 25. ožujka 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi potpore gospodarskom oporavku kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19

25-03-2021 TC1-COD(2020)0156 2020/0156(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 25. ožujka 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19

25-03-2021 TC1-COD(2020)0151 2020/0151(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 25. ožujka 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (preinaka)

25-03-2021 TC1-COD(2016)0295 2016/0295(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2021. radi donošenja Oduke (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni odluka Vijeća 2003/17/EZ i 2005/834/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu i jednakovrijednosti provjera postupaka održavanja sorata poljoprivrednih biljnih vrsta koje se provode u Ujedinjenoj Kraljevini

11-03-2021 TC1-COD(2020)0379 2020/0379(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2021. radi donošenja Oduke (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2008/971/EZ u pogledu jednakovrijednosti šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u Ujedinjenoj Kraljevini

11-03-2021 TC1-COD(2020)0378 2020/0378(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 9. ožujka 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU i izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017

09-03-2021 TC1-COD(2020)0108 2020/0108(COD)

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 203) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.