Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 14. ožujka 2024. radi donošenja Odluke (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća o upisu dodatnih udjela u kapitalu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od strane Europske unije i izmjeni Sporazuma o osnivanju EBRD-a u pogledu proširenja zemljopisnog opsega djelovanja EBRD-a na supsaharsku Afriku i Irak te o ukidanju propisanog ograničenja kapitala za redovne djelatnosti

14-03-2024 TC1-COD(2024)0019 2024/0019(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2024. radi donošenja Uredbe (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća o privremenim mjerama liberalizacije trgovine kojima se dopunjuju trgovinske povlastice koje se primjenjuju na proizvode iz Republike Moldove na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

13-03-2024 TC1-COD(2024)0029 2024/0029(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2024. radi donošenja Odluke (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2009/12/EZ, 2009/33/EZ i (EU) 2022/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive Vijeća 96/67/EZ u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje u području cestovnog i zračnog prometa

13-03-2024 TC1-COD(2023)0362 2023/0362(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2024. radi donošenja Uredbe (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EZ) br. 80/2009, (EU) br. 996/2010 i (EU) br. 165/2014 u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje u području cestovnog i zračnog prometa

13-03-2024 TC1-COD(2023)0361 2023/0361(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2024. radi donošenja Uredbe (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora u sektoru povremenog prijevoza putnika i s obzirom na ovlast država članica za izricanje sankcija za kršenja Uredbe (EU) br. 165/2014 počinjena u drugoj državi članici ili trećoj zemlji

13-03-2024 TC1-COD(2023)0155 2023/0155(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2024. radi donošenja Uredbe (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila i motora te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila s obzirom na njihove emisije i trajnost baterija (Euro 7), izmjeni Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011, Uredbe Komisije (EU) 2017/1151, Uredbe Komisije (EU) 2017/2400 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1362

13-03-2024 TC1-COD(2022)0365 2022/0365(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2024. radi donošenja Uredbe (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za medijske usluge na unutarnjem tržištu i izmjeni Direktive 2010/13/EU (Europski akt o slobodi medija)

13-03-2024 TC1-COD(2022)0277 2022/0277(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 13 March 2024 with a view to the adoption of Directive (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation

13-03-2024 TC1-COD(2022)0167 2022/0167(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2024. radi donošenja Direktive (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice te o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici (preinaka)

13-03-2024 TC1-COD(2022)0131 2022/0131(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2024. radi donošenja Direktive (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji kaznenih djela i sankcija za kršenje Unijinih mjera ograničavanja i izmjeni Direktive (EU) 2018/1673

12-03-2024 TC1-COD(2022)0398 2022/0398(COD)

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 203) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.