Pretraži

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 15. prosinca 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/746 u pogledu prijelaznih odredaba za određene in vitro dijagnostičke medicinske proizvode i odgođene primjene uvjeta za interne proizvode

15-12-2021 TC1-COD(2021)0323 2021/0323(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 14. prosinca 2021. radi donošenja Direktive (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/41/EU u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka

14-12-2021 TC1-COD(2021)0009 2021/0009(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1091 u pogledu doprinosa Unije za integriranu statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava u skladu s Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.

23-11-2021 TC1-COD(2021)0270 2021/0270(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2021. radi donošenja Direktive (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)

23-11-2021 TC1-COD(2021)0219 2021/0219(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, društva za investicije i osobe koje savjetuju o udjelima subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS ili prodaju takve udjele

23-11-2021 TC1-COD(2021)0215 2021/0215(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti radi zamjene njezinih priloga A i B

23-11-2021 TC1-COD(2021)0118 2021/0118(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije ▌

23-11-2021 TC1-COD(2018)0218 2018/0218(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

23-11-2021 TC1-COD(2018)0217 2018/0217(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013

23-11-2021 TC1-COD(2018)0216 2018/0216(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 11. studenoga 2021. radi donošenja Odluke (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u Europskom partnerstvu za mjeriteljstvo koje zajednički poduzima više država članica

11-11-2021 TC1-COD(2021)0049 2021/0049(COD)

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 203) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.