Pretraži

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 13. prosinca 2022. radi donošenja Odluke (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/629/EEZ

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 13. prosinca 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1108/70 o uvođenju računovodstvenog sustava izdataka za infrastrukturu u željezničkom i cestovnom prometu te prometu unutarnjim vodnim putovima te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 851/2006 o određivanju sadržaja stavaka koje treba uvrstiti u različite rubrike (konta) u računovodstvenim obrascima prikazanim u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1108/70

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 13. prosinca 2022. radi donošenja Odluke (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ u pogledu obavješćivanja o neutralizaciji s obzirom na globalnu tržišno utemeljenu mjeru za operatere zrakoplova sa sjedištem u Uniji

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za pružanje potpore Ukrajini za 2023. (makrofinancijska pomoć +)

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2022. radi donošenja Uredbe (EU, Euratom) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 u pogledu uspostave diversificirane strategije financiranja kao opće metode uzimanja zajmova

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2022. radi donošenja Odluke (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o neprihvaćanju putnih isprava Ruske Federacije izdanih u Ukrajini i Gruziji

24-11-2022 TC1-COD(2022)0274 2022/0274(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2022. radi donošenja Odluke (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa politike za digitalno desetljeće do 2030.

24-11-2022 TC1-COD(2021)0293 2021/0293(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 22. studenoga 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 u pogledu odluka europskih organizacija za normizaciju koje se odnose na europske norme i europske normizacijske dokumente

22-11-2022 TC1-COD(2022)0021 2022/0021(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 22. studenoga 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 u pogledu ograničenjâ pristupa vodama Unije

22-11-2022 TC1-COD(2021)0176 2021/0176(COD)

STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA usvojeno u prvom čitanju 22. studenoga 2022. radi donošenja Direktive (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika

22-11-2022 TC1-COD(2021)0018 2021/0018(COD)

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 203) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.