Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Bezpečnosť a obrana
Ľudské práva
Vzťahy s balkánskymi krajinami
Zmluvy s krajinami mimo EÚ
Medzinárodný obchod
Rozvojová spolupráca
EU-ACP
Nášlapné míny
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Príspevok k mieru, stabilite a prosperite na Balkáne

Balkán sa stal najväčším neúspechom a zároveň najvýznamnejším úspechom zahraničnej politiky Európskej únie. EÚ nedokázala zabrániť krvavej vojne, ktorá vypukla v roku 1992, a nedokázala ju ani zastaviť. Po tomto neúspechu EÚ o niekoľko rokov zasiahla omnoho efektívnejšie. V roku 2001, keď sa zdalo, že v Macedónsku vypukne občianska vojna a stane sa pre obyvateľov Balkánu opätovnou hrozbou, EÚ zakročila a podarilo sa jej zmierniť spory medzi albánskou a macedónskou etnickou skupinou tým, že v krajine dosiahla novú ústavnú dohodu. Medzitým sa usilovala o nastolenie stability, prosperity a právneho poriadku vo vojnou poznačenej Bosne a Hercegovine a v Kosove.

Keď sa vojna v Juhoslávii v roku 1995 chýlila ku koncu, medzinárodné spoločenstvo vyslalo do Bosny a Hercegoviny, na územie vystavené najprudším bojom a sporom, mierovú jednotku pod vedením NATO ( IFOR, neskôr premenované na SFOR ). Bol zriadený Úrad vysokého splnomocnenca OSN, porovnateľný s úradom guvernéra s rozsiahlymi právomocami na kontrolu a implementáciu mierových dohôd v Bosne a Hercegovine. Úloha EÚ bola do značnej miery obmedzená na poskytovanie humanitárnej pomoci.

Efektívnejšie využitie pomoci EÚ

Súčasťou revíznej správy o výdavkoch rozpočtu EÚ bola aj správa Európskeho parlamentu o kontrole hospodárenia s touto finančnou pomocou. Poslanci Parlamentu niekoľkokrát zdôraznili, že spomínaná pomoc bola poskytovaná príliš pomaly. Zároveň konštatovali, že pomoc bola poskytovaná s nedostatočnou mierou transparentnosti a kontroly. Táto kritika prispela k zlepšeniu situácie po vojenskom zásahu NATO v Kosove v roku 1999. Rozhodlo sa, že pre rekonštrukciu tejto spustošenej oblasti, ktorá sa po rezignácii Srbska dostala pod správu OSN, by mala byť pomoc riadená a kontrolovaná lokálne, a nie zo vzdialeného Bruselu. Parlament však trval na tom, aby operačné stredisko Európskej agentúry pre obnovu sídlilo v Prištine a malo vysokú mieru autonómnosti. Výsledkom bolo rýchlejšie a efektívnejšie poskytovanie pomoci. Keď v zime v roku 2000 Srbsku hrozil kritický nedostatok vykurovacieho oleja, EÚ včas dodala zásoby.

Agentúra pre obnovu - ktorá medzičasom otvorila ďalšie pracovné centrá v Belehrade, Skopje a Podgorici - sa zodpovedá Parlamentu ako aj Rade. Ak poslanci Parlamentu zistili, že niečo nie je v poriadku, mali možnosť zakročiť. Keď začala rásť nenávisť medzi Albáncami v Macedónsku, pretože rekonštrukcia domov zničených Macedónskou armádou počas nepokojov na začiatku roku 2001 prebiehala príliš pomaly, Parlament sa postaral o prednostné riešenie vzniknutej situácie. Takisto trval na tom, aby sa vyčlenilo dostatočné množstvo finančných prostriedkov na odmínovacie akcie.

Najmä vďaka Parlamentu bol k dispozícii dostatok finančných prostriedkov určených na obnovu. V roku 1999, pri schvaľovaní rozpočtu EÚ na ďalší rok, museli poslanci Európskeho parlamentu tvrdo bojovať proti Rade, aby bolo 500 miliónov eur, potrebných podľa Svetovej banky a ďalších medzinárodných organizácií na obnovu Kosova, skutočne zahrnutých do rozpočtu. Rada pôvodne súhlasila, že spomínaných 500 miliónov je nevyhnutných, neskôr sa však snažila ustúpiť od svojho pôvodného záväzku a pokúsila sa dokonca odčerpať finančné prostriedky z fondov určených na rozvojovú spoluprácu. Parlamentu sa nakoniec podarilo získať 200 miliónov z rozpočtovej rezervy, určenej na urgentné a nepredvídané výdavky rozpočtu.

Vytvárame užšie väzby

Parlament pomáhal pri formovaní vzťahov medzi EÚ a Balkánskymi krajinami aj v ďalších oblastiach. V novembri 2000 sa oficiálne začal Stabilizačný a asociačný proces, v ktorom sa počíta s vyhliadkami krajín západného Balkánu na členstvo v EÚ. Toto umožňuje Európskej únii spolupracovať so všetkými krajinami západného Balkánu a priblížiť ich tak k demokratickým a ekonomickým podmienkam EÚ. Parlament definoval dôležité podmienky, ktoré musia balkánske krajiny splniť, ak sa chcú zaradiť do Stabilizačného a asociačného procesu - ako napríklad neobmedzená spolupráca s Medzinárodným súdnym tribunálom pre zločiny v bývalej Juhoslávii, sídliaci v Haagu, ďalej záruky týkajúce sa návratu utečencov do vlasti a záväzok bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu. Súčasťou procesu sú stabilizačné a asociačné dohody, ktoré boli uzavreté s Macedónskom a Chorvátskom. Chorvátsko oficiálne požiadalo o členstvo v EÚ vo februári 2003.

Menej formálnym, no veľmi efektívnym spôsobom usmerňovania vývoja na Balkáne je "Parlamentná sieť pre juhovýchodnú Európu". Prostredníctvom tejto siete sa poslanci Európskeho parlamentu pravidelne stretávajú s poslancami balkánskych krajín v pomerne malých a efektívne pracujúcich skupinách, aby ich povzbudili a usmernili na ceste k parlamentnej demokracii a demokratickej vláde. Sieť sa skladá z delegácií Európskeho parlamentu a parlamentov Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Juhoslovanskej zväzovej republiky, Macedónska (Bývalá juhoslovanská zväzová republika Mecedónsko), Čiernej Hory a Rumunska.  
Spravodajcovia:
  
Európska agentúra pre obnovu - vznik a fungovanie: Joost Lagendijk (Greens/EFA, NL)
Európska agentúra pre obnovu - Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, ZR Juhoslávia, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko: Doris Pack (EPP-ED, D)
Juhovýchodná Európa: stabilizacný pakt, stabilizacné a asociacné dohody: Joost Lagendijk (Greens/EFA, NL)
Juhovýchodná Európa: stabilizacný a asociacný proces - prvá výrocná správa: Joost Lagendijk (Greens/EFA, NL)
Juhovýchodná Európa: stabilizacný a asociacný proces - druhá výrocná správa: Joost Lagendijk (Greens/EFA, NL)
Rozpocet na rok 2000 (Kapitola III - Európska komisia): Jean-Louis Bourlanges (EPP-ED, F)
Agentúra pre obnovu
Stabilizacný a asociacný proces
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Európska agentúra pre obnovu: vznik a fungovanie
Európska agentúra pre obnovu: Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, ZR Juhoslávia, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
Juhovýchodná Európa: stabilizacný pakt, stabilizacné a asociacné dohody (text prijatý Parlamentom)
Juhovýchodná Európa: stabilizacný a asociacný proces - prvá výrocná správa (text prijatý Parlamentom)
Juhovýchodná Európa: stabilizacný a asociacný proces - druhá výrocná správa (text prijatý Parlamentom)
Rozpocet na rok 2000 (Kapitola III - Európska komisia)

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004