Despre eurodeputați

Parlamentul European este alcătuit din 705 deputați aleși în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene extinse. Din 1979, deputații sunt aleși prin vot universal direct pentru o perioadă de cinci ani.

Fotografie a hemiciclului de la Strasbourg în timpul unei sesiuni plenare

Fiecare țară decide cu privire la forma pe care o vor lua alegerile pe teritoriul său, dar trebuie să garanteze egalitatea dintre bărbați și femei și votul secret. Alegerile europene se desfășoară în conformitate cu un sistem de reprezentare proporțională. Vârsta minimă pentru exercitarea dreptului de vot este de 18 ani, mai puțin în Austria, unde este de 16 ani.

Mandatele din Parlament sunt alocate în funcție de populația fiecărui stat membru. Femeile reprezintă puțin peste o treime. Deputații din Parlamentul European sunt grupați în funcție de afinitatea politică, nu după naționalitate.

Deputații din Parlamentul European își împart timpul între circumscripțiile lor electorale, Strasbourg - unde au loc 12 perioade de sesiune pe an - și Bruxelles, unde participă la perioade suplimentare de sesiune, precum și la reuniuni ale comisiilor și ale grupurilor politice.

Regulile aplicabile deputaților din Parlamentul European sunt prevăzute în Statutul deputaților, adoptat în 2009.

Mai multe informații :

Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European

Codul de conduită a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012. Principiile sale directoare prevăd că deputații acționează doar în interes public și își desfășoară activitatea în mod dezinteresat, cu integritate, transparență, conștiinciozitate, cinste și responsabilitate, respectând totodată reputația Parlamentului European.

Codul de conduită definește conflictele de interese și modul în care deputații ar trebui să le abordeze și include dispoziții, de exemplu, cu privire la cadourile oficiale destinate deputaților și activitățile profesionale ale foștilor deputați.

Codul de conduită îi obligă totodată pe deputați să prezinte o declarație detaliată de interese financiare, precum și o declarație de participare la evenimentele organizate de terți, atunci când cheltuielile de deplasare și de cazare și diurnele deputaților sunt rambursate sau plătite direct de părți terțe. Aceste declarații reflectă obligațiile și standardele de transparență prevăzute în Codul de conduită. Informațiile furnizate de deputați în declarațiile lor pot fi găsite pe paginile individuale de profil ale acestora.

De asemenea, deputații au obligația de a declara cadourile primite atunci când reprezintă Parlamentul în mod oficial, în condițiile prevăzute de măsurile de punere în aplicare a Codului de conduită. Aceste cadouri se înscriu în registrul cadourilor.

Orice deputat care a încălcat Codul de conduită poate primi o sancțiune din partea Președintelui. Această sancțiune este anunțată de Președinte în plen și publicată în mod vizibil pe site-ul internet al Parlamentului pe întreaga durată a legislaturii parlamentare.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:

Comitetul consultativ pentru conduita deputaților

Comitetul consultativ pentru conduita deputaților este organismul responsabil pentru consilierea deputaților cu privire la interpretarea și aplicarea Codului de conduită. La cererea Președintelui, Comitetul consultativ evaluează, de asemenea, presupusele cazuri de încălcare a Codului de conduită și consiliază Președintele în privința eventualelor măsuri care trebuie luate.

Comitetul consultativ este compus din cinci membri. Aceștia sunt numiți de Președinte pe baza experienței lor, asigurându-se totodată echilibrul dintre grupurile politice ale Parlamentului. Fiecare dintre cei cinci membri ocupă, prin rotație, funcția de președinte timp de șase luni. Președintele Parlamentului numește, de asemenea, un membru de rezervă pentru fiecare grup politic care nu este reprezentat în Comitetul consultativ.

Comitetul consultativ publică anual un raport de activitate.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
A șaptea legislatură parlamentară:
Al optulea legislatură parlamentară:
Nouălea legislatură parlamentară:

Salarii și pensii

Salariile deputaților

În temeiul statutului unic care a intrat în vigoare în iulie 2009, deputații primesc, în general, același salariu.

Începând de la 1 iulie 2021, salariul lunar brut al deputaților, conform statutului unic, este de 9 166,30 EUR. Salariul se plătește din bugetul Parlamentului și din acesta se rețin un impozit comunitar și contribuțiile de asigurare, salariul net care rezultă fiind de 7 146,11 EUR. Statele membre pot, de asemenea, să perceapă din acest salariu un impozit național. Salariul de bază este stabilit la 38,5% din salariul de bază al unui judecător al Curții Europene de Justiție.

Există câteva excepții: deputații care au avut un mandat în Parlamentul European înainte de alegerile din 2009 au putut opta pentru menținerea sistemului național anterior pentru salariu, indemnizația tranzitorie și pensii.

Pensii

Conform statutului, foștii deputați au dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând de la 63 de ani. Pensia reprezintă 3,5 % din salariul pentru fiecare an complet de exercitare a mandatului, fără a depăși însă 70 % în total. Costul acestor pensii este suportat de bugetul Uniunii Europene.

În cazul noilor deputați, s-a renunțat, începând cu luna iulie 2009, la aplicarea regimului complementar de pensii, introdus pentru deputați în 1989, acesta fiind în curs de eliminare.

Indemnizațiile plătite deputaților în Parlamentul European

Ca şi deputații din parlamentele naționale, deputații în Parlamentul European primesc o serie de indemnizații care au scopul de a acoperi cheltuielile pe care aceştia le efectuează pentru îndeplinirea sarcinilor lor parlamentare.

Indemnizația pentru cheltuieli generale

Indemnizaţia vizează acoperirea cheltuielilor din statul membru în care au fost aleşi, precum costurile de administrare a birourilor deputaţilor, factura telefonică şi taxele poştale, achiziţionarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului informatic şi telematic. Indemnizaţia este redusă la jumătate în cazul deputaţilor care, fără o justificare adecvată, nu participă la jumătate din numărul şedinţelor plenare pe parcursul unui an parlamentar (septembrie-august).

În 2022, valoarea indemnizației este de 4 778 EUR pe lună.

Cheltuielile de deplasare

Majoritatea reuniunilor Parlamentului European, cum ar fi ședințele plenare, reuniunile comisiilor sau reuniunile grupurilor politice au loc la Bruxelles sau la Strasbourg. Deputaților li se rambursează costul real al biletelor de călătorie achiziționate pentru participarea la astfel de reuniuni, după prezentarea documentelor justificative, în limita costului unui bilet de avion la clasa business „Dˮ sau la o clasă similară, a unui bilet de tren de clasa I sau a 0,56 EUR pe kilometru pentru călătoria cu mașina (în limita a 1°000 km), la care se adaugă indemnizații forfetare în funcție de distanță și durata misiunii, pentru a acoperi celelalte costuri ale deplasării (cum ar fi, de exemplu, taxele de autostradă, taxele pentru excesul de bagaje sau pentru rezervări).

Alte cheltuieli de deplasare

Adesea, deputații trebuie să călătorească în statul membru în care au fost aleși sau în afara acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor lor, dar în alte scopuri decât reuniunile oficiale (de exemplu, pentru a participa la o conferință sau pentru a efectua o vizită de lucru).

În acest scop, pentru activitățile desfășurate în afara statului membru în care au fost aleși, deputații pot beneficia de rambursarea cheltuielilor de deplasare, de cazare și a cheltuielilor conexe într-un cuantum maxim de 4 716 EUR anual. În cazul activităților desfășurate în statul membru în care deputații au fost aleși, se rambursează numai cheltuielile de transport, în limita unei sume maxime anuale stabilite în funcție de țară.

Diurna
  • Parlamentul plătește o indemnizație forfetară de 338 EUR pe zi pentru a acoperi în totalitate celelalte cheltuieli ale deputaților în perioadele de activitate parlamentară, cu condiția ca aceștia să își confirme prezența prin semnarea unuia dintre registrele oficiale deschise în acest scop.
  • În zilele în care are loc votul în ședință plenară, această indemnizație este redusă la jumătate, dacă deputații lipsesc la mai mult de jumătate dintre voturile prin apel nominal, chiar dacă sunt prezenți. În cazul reuniunilor care au loc în afara Uniunii Europene, indemnizația este de 169 EUR (de asemenea, cu condiția semnării în registrul de prezență), iar cheltuielile de cazare sunt rambursate separat.

Dispoziții privind personalul

Deputații în Parlamentul European își pot alege asistenții în limita unui pachet bugetar stabilit de Parlament și în condițiile stabilite de capitolul V din Normele de aplicare a Statutului deputaților.

În 2020, suma maximă lunară disponibilă este de 25 442 de euro pentru un deputat. Această sumă nu este plătită deputaților, ci este plătită ca salariu atât asistenților care îndeplinesc condițiile și care sunt angajați cu un contract de muncă valid, cât și organismelor responsabile pentru colectarea impozitelor pe salarii.

Deputații pot să angajeze mai multe tipuri de asistenți.

Asistenții acreditați, care își desfășoară activitatea la Bruxelles (sau la Luxemburg/Strasbourg), depind în mod direct de administrația Parlamentului. Deputații au dreptul să recruteze trei asistenți acreditați, iar în anumite condiții, chiar patru. Cel puțin 25 % din bugetul alocat pentru asistența parlamentară este rezervat pentru asistenții acreditați.

Asistenții locali asistă deputații în statul membru în care aceștia au fost aleși. Aceste contracte sunt administrate de către un agent de plată calificat care garantează respectarea dispozițiilor privind securitatea socială și regimul fiscal. Contractele asistenților locali sunt fie contracte de muncă, fie contracte de prestare de servicii.

Stagiarii pot efectua un stagiu la sediile Parlamentului sau în statul membru în care deputatul a fost ales.

Costul total pentru asistenții locali și pentru stagiari nu poate depăși 75 % din bugetul alocat pentru asistența parlamentară. Cheltuielile legate doar de prestatorii de servicii nu poate depăși 25 % din acest buget.

Mai multe informații cu privire la remunerații pot fi găsite aici.

S-au stabilit plafoane comparabile pentru prestatorii persoane juridice sau pentru agenții de plată.

Mai mulți deputați pot constitui o grupare, pentru a recruta unul sau mai mulți asistenți acreditați sau angajați în statele membre. Aceștia trebuie să ajungă la un acord privind grila de repartiție a costurilor.

Deputații nu au dreptul să angajeze rude apropiate pentru poziția de asistenți. Asistenții deputaților trebuie să evite activitățile externe susceptibile de a crea un conflict de interese.

Numele sau denumirile comerciale ale tuturor asistenților sunt publicate pe pagina de internet a Parlamentului, pe durata contractelor lor, cu excepția cazului în care ei obțin o derogare acordată numai din rațiuni de securitate, justificate în mod corespunzător.

Alegerile europene și alegerile naționale în cifre

Publicația este cea mai cuprinzătoare bază de date disponibilă despre evoluțiile din spectrul politic în UE, trecând în revistă rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European și compoziția acestuia de la primele alegeri directe din 1979. În plus, Privirea retrospectivă oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu a alegerilor naționale recente din toate statele membre ale UE.