Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  REPORT on sustainable corporate governance

03-12-2020 A9-0240/2020 2020/2137(INI)
JURI

Pascal DURAND

  REPORT on a new strategy for European SMEs

02-12-2020 A9-0237/2020 2020/2131(INI)
ITRE

Paolo BORCHIA

ДОКЛАД относно стратегията на ЕС за равенство между половете

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

ДОКЛАД относно силна социална Европа за справедливи промени

24-11-2020 A9-0233/2020 2020/2084(INI)
EMPL

Agnes JONGERIUS , Dennis RADTKE

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.