Αναζήτηση

Επικοινωνία

Κοινά σχέδια

Όταν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σε πρώτη ή δεύτερη ανάγνωση, το θέμα τίθεται υπό «συνδιαλλαγή» (άρθρο 76 του Κανονισμού). Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής, η οποία απαρτίζεται από μέλη του Συμβουλίου και από ισάριθμους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 77 του Κανονισμού), καταλήξει σε συμφωνία, εγκρίνει κοινό κείμενο (άρθρο 78 του Κανονισμού). Το κείμενο υποβάλλεται, στη συνέχεια, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς έγκριση (τρίτη ανάγνωση).