Търсене

Обратна връзка

Общи проекти

Когато Парламентът и Съветът не могат да постигнат споразумение на първо или второ четене, въпросът се отнася до „помирителен комитет“ (член 76). Ако помирителният комитет, съставен от членове на Съвета и от еднакъв брой членове на ЕП (член 77), достигне до споразумение, той приема общ проект (член 78). След това този текст се представя на Парламента и на Съвета за одобрение (трето четене).