Cuardaigh

SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 10 Iúil 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le stiúradh trialacha cliniciúla a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine ina bhfuil orgánaigh ghéinmhodhnaithe atá beartaithe an galar coróinvíris (COVID-19) a chóireáil nó a chosc nó atá comhdhéanta díobh agus soláthar na dtáirgí sin

10-07-2020 TC1-COD(2020)0128 2020/0128(COD)

SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 10 Iúil 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1628 a mhéid a bhaineann lena fhorálacha idirthréimhseacha chun aghaidh a thabhairt ar thionchar ghéarchéim COVID-19

10-07-2020 TC1-COD(2020)0113 2020/0113(COD)

SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 9 Iúil 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta sealadacha maidir leis na teorainneacha ama le haghaidh na gcéimeanna bailiúcháin, fíorúcháin agus scrúdúcháin dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 2019/788 maidir leis an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh i bhfianaise ráig COVID-19

09-07-2020 TC1-COD(2020)0099 2020/0099(COD)

SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 8 Iúil 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann leis na hacmhainní don leithdháileadh sonrach don Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg

08-07-2020 TC1-COD(2020)0086 2020/0086(COD)

SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 19 Meitheamh 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 a mhéid a bhaineann le beart sonrach chun tacaíocht eisceachtúil shealadach a chur ar fáil faoin gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) mar fhreagairt ar ráig COVID-19

19-06-2020 TC1-COD(2020)0075 2020/0075(COD)

SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Meitheamh 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 575/2013 agus (AE) 2019/876 maidir le coigeartuithe mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19

18-06-2020 TC1-COD(2020)0066 2020/0066(COD)

SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 15 Bealtaine 2020 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2020/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoracha (AE) 2016/797 agus (AE) 2016/798, a mhéid a bhaineann lena dtréimhsí trasuí a fhadú

15-05-2020 TC1-COD(2020)0071 2020/0071(COD)

SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 15 Bealtaine 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal i bhfianaise phaindéim COVID 19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0069 2020/0069(COD)

SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 15 Bealtaine 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta sonracha agus sealadacha i bhfianaise ráig COVID-19 agus i dtaca le deimhnithe, ceadúnais agus údaruithe áirithe a athnuachan nó síneadh a chur leo agus le cur ar athlá seiceálacha tréimhsiúla áirithe agus oiliúint thréimhsiúil áirithe i réimsí áirithe den reachtaíocht iompair

15-05-2020 TC1-COD(2020)0068 2020/0068(COD)

SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 15 Bealtaine 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/352, ionas go mbeidh an comhlacht bainistíochta calafoirt nó an t-údarás inniúil in ann solúbthacht a sholáthar i leith thobhach na muirear ar bhonneagar calafoirt i gcomhthéacs ráig COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0067 2020/0067(COD)

Teagmháil

Gnáthnós imeachta reachtach

Gnáthnós imeachta reachtach

Glactar tromlach na ndlíthe Eorpacha ag baint úsáid as an ngnáthnós imeachta reachtach. Tugann sé seo cead aighnis cothrom do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle AE ar réimse leathan saincheisteanna.

Seasaimh ón bParlaimint

Faoin ngnáthnós imeachta reachtach, glacann Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gcéad léamh ar bhonn an togra a thíolacann an Coimisiún. Mura bhfaomhfaidh an Chomhairle an seasamh, féadfaidh Parlaimint na hEorpa a seasamh a ghlacadh ar an dara léamh trí leasuithe ar sheasamh na Comhairle a ghlacadh.
Mar riail ghinearálta, bíonn seasaimh PE i bhfoirm téacsanna comhdhlúite, ina n-ionchorpraítear leasuithe polaitiúla agus oiriúnuithe teicniúla i dtogra an Choimisiúin (ar an gcéad léamh) nó i seasamh na Comhairle (an dara léamh).
Cuirtear seasaimh an chéad agus an dara léamh ar aghaidh chun na Comhairle agus chun an Choimisiúin agus is bonn iad i gcomhair céimeanna breise sa ghnáthnós imeachta reachtach.
I gcomhair breis faisnéise féach: Rialacha Nós Imeachta (Riail 203) agus an gnáthnós imeachta reachtach

Míniú ar mharcáil phoist PE

  • Téacsanna a comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlact PE iad:

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl leis an tsiombail ▌. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.
  • Téacsanna nár comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlac PE iad

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó téacs ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl le líne a chur tríd an téacs scriosta. Cuirtear uimhreacha na leasuithe aonair in iúl go soiléir i lúibíní cearnacha. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.