Otsi

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 11. novembril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2021/… liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogiapartnerluses

11-11-2021 TC1-COD(2021)0049 2021/0049(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 11. novembril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, mis käsitleb Euroopa Liidu Varjupaigaametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 439/2010

11-11-2021 TC1-COD(2016)0131 2016/0131(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 21. oktoobril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/…, millega muudetakse direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta

21-10-2021 TC1-COD(2018)0168 2018/0168(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 19. oktoobril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/… krediidihaldajate ja krediidiostjate kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL

19-10-2021 TC1-COD(2018)0063A 2018/0063A(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 5. oktoobril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes

05-10-2021 TC1-COD(2020)0289 2020/0289(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 15. septembril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega muudetakse määrust (EL) 2020/2222, et pikendada La Manche’i väina püsiühendust kasutavate raudteeveo-ettevõtjate ohtussertifikaatide ja tegevuslubade kehtivust

15-09-2021 TC1-COD(2021)0228 2021/0228(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 15. septembril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega muudetakse määrust (EL) 2017/625 seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine ja määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad

15-09-2021 TC1-COD(2021)0055 2021/0055(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 15. septembri 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv

15-09-2021 TC1-COD(2020)0380 2020/0380(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 15. septembril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/…, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemist ja seal elamise tingimusi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2009/50/EÜ

15-09-2021 TC1-COD(2016)0176 2016/0176(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 14. septembril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, milles käsitletakse ühenduse sordikaitse tähtaja pikendamist liigi Asparagus officinalis L. sortide ning lillesibulate, viljapuude ja -põõsaste ning ilupuude ja -põõsaste sortide puhul

14-09-2021 TC1-COD(2021)0019 2021/0019(COD)

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 203) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.