Otsi

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 14. märtsil 2024. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2024/…, milles käsitletakse Euroopa Liidu poolt täiendavate aktsiate märkimist Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) kapitalis ning millega muudetakse EBRD asutamislepingut seoses EBRD operatsioonide geograafilise ulatuse laiendamisega Sahara-tagusesse Aafrikasse ja Iraaki ning tavapäraste operatsioonide kohustusliku kapitalipiirangu kaotamisega

14-03-2024 TC1-COD(2024)0019 2024/0019(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2024. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2024/…, mis käsitleb ajutisi kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, millega täiendatakse kaubanduskontsessioone, mida kohaldatakse Moldova Vabariigi toodete suhtes ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu alusel

13-03-2024 TC1-COD(2024)0029 2024/0029(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2024. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2024/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2009/12/EÜ, 2009/33/EÜ ja (EL) 2022/1999 ning nõukogu direktiivi 96/67/EÜ seoses teatavate aruandlusnõuetega maanteetranspordi ja lennunduse valdkonnas

13-03-2024 TC1-COD(2023)0362 2023/0362(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2024. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2024/…, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 80/2009, (EL) nr 996/2010 ja (EL) nr 165/2014 seoses teatavate aruandlusnõuetega maanteetranspordi ja lennunduse valdkonnas

13-03-2024 TC1-COD(2023)0361 2023/0361(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2024. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2024/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 reisijate juhuveo sektoris kohaldatavate minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning seoses riikide õigusega määrata karistusi määruse (EL) nr 165/2014 rikkumiste eest, mis on pandud toime teises liikmesriigis või kolmandas riigis

13-03-2024 TC1-COD(2023)0155 2023/0155(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2024. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2024/…, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitust seoses nende heite ja akude vastupidavusega (Euro 7), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/858 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009, komisjoni määrus (EL) nr 582/2011, komisjoni määrus (EL) 2017/1151, komisjoni määrus (EL) 2017/2400 ja komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1362

13-03-2024 TC1-COD(2022)0365 2022/0365(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2024. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2024/…, millega luuakse siseturul meediateenuste ühine raamistik ja muudetakse direktiivi 2010/13/EL (Euroopa meediavabaduse määrus)

13-03-2024 TC1-COD(2022)0277 2022/0277(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2024. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2024/…, mis käsitleb kriminaaltulu tuvastamist ja konfiskeerimist

13-03-2024 TC1-COD(2022)0167 2022/0167(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 13 märtsil 2024. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2024/…, mis käsitleb kolmanda riigi kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa ühtse taotluse menetlust ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandast riigist pärit töötajate ühetaolisi õigusi (uuesti sõnastatud)

13-03-2024 TC1-COD(2022)0131 2022/0131(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2024. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2024/…, mis käsitleb liidu piiravate meetmete rikkumisega seotud kuritegude määratlemist ja nende eest mõistetavaid karistusi ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2018/1673

12-03-2024 TC1-COD(2022)0398 2022/0398(COD)

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 203) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.