Otsi

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 23. juunil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1305/2013 seoses erimeetmega Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames erakorralise ajutise toetuse andmiseks, et reageerida mõjule, mis tuleneb Venemaa sissetungist Ukrainasse

23-06-2022 TC1-COD(2022)0166 2022/0166(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 23. juunil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) …/…, millega muudetakse määruseid (EL) 2017/1938 ja (EÜ) nr 715/2009 seoses gaasi hoiustamisega

23-06-2022 TC1-COD(2022)0090 2022/0090(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 23. juuni 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega muudetakse määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVIDtõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID19 pandeemia ajal

23-06-2022 TC1-COD(2022)0031 2022/0031(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 23. juunil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega muudetakse määrust (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVIDtõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil

23-06-2022 TC1-COD(2022)0030 2022/0030(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 9. juunil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/… kolmandate riikide ettevõtjate, kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihanke- ja kontsessiooniturgudele ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu ettevõtjate, kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanke- ja kontsessiooniturgudele (rahvusvaheliste hangete instrument)

09-06-2022 TC1-COD(2012)0060 2012/0060(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 8. juunil 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1862 seoses kolmandate riikide kodanike kohta teavitavate hoiatusteadete sisestamisega Schengeni infosüsteemi (SIS) liidu huvides

08-06-2022 TC1-COD(2020)0350 2020/0350(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 19. mail 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, mis käsitleb kaubanduse ajutist liberaliseerimist, millega täiendatakse Ukraina toodete suhtes kohaldatavaid kaubanduskontsessioone ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu aluse

19-05-2022 TC1-COD(2022)0138 2022/0138(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 19. mail 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1727 seoses tõendite säilitamise, analüüsimise ja hoiustamisega Eurojustis genotsiidi, inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude ja nendega seotud kuritegude kohta

19-05-2022 TC1-COD(2022)0130 2022/0130(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 19. mail 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1628, et pikendada komisjoni õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte

19-05-2022 TC1-COD(2022)0080 2022/0080(COD)

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT vastu võetud esimesel lugemisel 5. mail 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega kehtestatakse üleminekusätted direktiivi 2001/82/EÜ või määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt müügiloa saanud või registreeritud veterinaarravimite pakendite ja märgistuse kohta

05-05-2022 TC1-COD(2022)0053 2022/0053(COD)

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 203) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.