Sök

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 november 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010

11-11-2021 TC1-COD(2016)0131 2016/0131(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 21 oktober 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/… om ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet

21-10-2021 TC1-COD(2018)0168 2018/0168(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 19 oktober 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/… om kreditförvaltare och kreditförvärvare och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU

19-10-2021 TC1-COD(2018)0063A 2018/0063A(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 5 oktober 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ

05-10-2021 TC1-COD(2020)0289 2020/0289(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 september 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordning (EU) 2020/2222 för att förlänga giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som bedriver verksamhet via den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

15-09-2021 TC1-COD(2021)0228 2021/0228(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 september 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen i syfte att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel och förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller direkta leveranser av kött från fjäderfä och hardjur

15-09-2021 TC1-COD(2021)0055 2021/0055(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 september 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om inrättande av brexitjusteringsreserven

15-09-2021 TC1-COD(2020)0380 2020/0380(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 september 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/… om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning och om upphävande av rådets direktiv 2009/50/EG

15-09-2021 TC1-COD(2016)0176 2016/0176(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 14 september 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för växtsorter av arten Asparagus officinalis L. (sparris) och artgrupperna blomsterlökar, vedartade bärväxter och vedartade prydnadsväxter

14-09-2021 TC1-COD(2021)0019 2021/0019(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/… om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland

06-07-2021 TC1-COD(2021)0039 2021/0039(COD)

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel203 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.