Sök

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller en särskild åtgärd för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att hantera effekterna av Rysslands invasion av Ukraina

23-06-2022 TC1-COD(2022)0166 2022/0166(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om ändring av förordningarna (EU) 2017/1938 och (EG) nr 715/2009 vad gäller gaslagring

23-06-2022 TC1-COD(2022)0090 2022/0090(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om ändring av förordning (EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid19pandemin

23-06-2022 TC1-COD(2022)0031 2022/0031(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om ändring av förordning (EU) 2021/954 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin

23-06-2022 TC1-COD(2022)0030 2022/0030(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 9 juni 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om tillträdet för ekonomiska aktörer, varor och tjänster från tredjeländer till unionens marknader för offentlig upphandling och koncession och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för ekonomiska aktörer, varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling och koncession (Instrumentet för internationell upphandling – IPI)

09-06-2022 TC1-COD(2012)0060 2012/0060(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 8 juni 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om ändring av förordning (EU) 2018/1862 vad gäller införande av informationsregistreringar om tredjelandsmedborgare i unionens intresse i Schengens informationssystem (SIS)

08-06-2022 TC1-COD(2020)0350 2020/0350(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 19 maj 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

19-05-2022 TC1-COD(2022)0138 2022/0138(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 19 maj 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om ändring av förordning (EU) 2018/1727 vad gäller bevarande, analys och lagring vid Eurojust av bevis rörande folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och brott som hör samman med sådan brottslighet

19-05-2022 TC1-COD(2022)0130 2022/0130(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 19 maj 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller förlängning av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter

19-05-2022 TC1-COD(2022)0080 2022/0080(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om fastställande av övergångsbestämmelser för förpackning och märkning av veterinärmedicinska läkemedel som godkänts eller registrerats i enlighet med direktiv 2001/82/EG eller förordning (EG) nr 726/2004

05-05-2022 TC1-COD(2022)0053 2022/0053(COD)

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel203 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.