Sök

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 28 april 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627

28-04-2021 TC1-COD(2019)0272 2019/0272(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 27 april 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

27-04-2021 TC1-COD(2020)0097 2020/0097(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 27 april 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/… om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa och om upphävande av beslut nr 1312/2013/EU

27-04-2021 TC1-COD(2019)0152 2019/0152(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 27 april 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)

27-04-2021 TC1-COD(2019)0151 2019/0151(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 25 mars 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller anpassningar av ramverket för värdepapperisering för att stödja den ekonomiska återhämtningen med anledning av covid-19-krisen

25-03-2021 TC1-COD(2020)0156 2020/0156(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 25 mars 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering för att stödja återhämtningen efter covid19krisen

25-03-2021 TC1-COD(2020)0151 2020/0151(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 25 mars 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

25-03-2021 TC1-COD(2016)0295 2016/0295(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/… om ändring av rådets beslut 2003/17/EG och 2005/834/EG vad gäller likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket

11-03-2021 TC1-COD(2020)0379 2020/0379(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/… om ändring av rådets beslut 2008/971/EG vad gäller likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket

11-03-2021 TC1-COD(2020)0378 2020/0378(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om inrättande av InvestEU-programmet och om ändring av förordning (EU) 2015/1017

09-03-2021 TC1-COD(2020)0108 2020/0108(COD)

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel203 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.