Sök

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 17 januari 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/… om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

17-04-2024 TC1-COD(2022)0092 2022/0092(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 8 februari 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/… om automatisk sökning och automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete och om ändring av rådets beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 och (EU) 2019/818 (Prüm II-förordningen)

08-02-2024 TC1-COD(2021)0410 2021/0410(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 7 februari 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2024/… om bemyndigande för Republiken Frankrike att förhandla om, underteckna och ingå ett internationellt avtal om säkerhets- och driftskompatibilitetskrav inom den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

07-02-2024 TC1-COD(2023)0192 2023/0192(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 7 februari 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/… om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG och rådets direktiv 98/24/EG vad gäller gränsvärdena för bly och dess oorganiska föreningar och för diisocyanater

07-02-2024 TC1-COD(2023)0033 2023/0033(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 7 februari 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/…om ändring av förordningarna (EU) nr 260/2012 och (EU) 2021/1230 och direktiven 98/26/EG och (EU) 2015/2366 vad gäller omedelbara betalningar i euro

07-02-2024 TC1-COD(2022)0341 2022/0341(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 7 februari 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/… om ändring av direktiven 2011/61/EU och 2009/65/EG vad gäller delegeringsarrangemang, hantering av likviditetsrisker, tillsynsrapportering, tillhandahållande av förvaringsinstituts- och depåförvaringstjänster samt långivning från alternativa investeringsfonder

07-02-2024 TC1-COD(2021)0376 2021/0376(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/… om ändring av rådets beslut 2009/917/RIF vad gäller dess anpassning till unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter

06-02-2024 TC1-COD(2023)0143 2023/0143(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/… om ändring av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

06-02-2024 TC1-COD(2023)0025 2023/0025(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/… om åtgärder för en hög nivå av interoperabilitet inom den offentliga sektorn i hela unionen (förordningen om ett interoperabelt Europa)

06-02-2024 TC1-COD(2022)0379 2022/0379(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/… om ändring av förordning (EU) 2017/2107 om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och förordning (EU) 2023/2053 om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

06-02-2024 TC1-COD(2022)0111 2022/0111(COD)

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel203 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.