Sök

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 13 december 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/…om upphävande av rådets direktiv 89/629/EEG

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 13 december 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1108/70 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 851/2006 om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 1108/70

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 13 december 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/… om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller underrättelse om kompensation i samband med en global marknadsbaserad åtgärd för luftfartygsoperatörer som är baserade i unionen

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 24 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+)

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 24 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2022/… om ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 vad gäller inrättandet av en diversifierad finansieringsstrategi som en allmän lånemetod

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 24 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/… om icke-godtagande av Ryska federationens resehandlingar som utfärdats i Ukraina och Georgien

24-11-2022 TC1-COD(2022)0274 2022/0274(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 24 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/… om inrättande av policyprogrammet för det digitala decenniet 2030

24-11-2022 TC1-COD(2021)0293 2021/0293(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 22 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 vad gäller europeiska standardiseringsorganisationers beslut om europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter

22-11-2022 TC1-COD(2022)0021 2022/0021(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 22 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 vad gäller begränsningar av tillträdet till unionens vatten

22-11-2022 TC1-COD(2021)0176 2021/0176(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 22 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/… om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport

22-11-2022 TC1-COD(2021)0018 2021/0018(COD)

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel203 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.