Sök

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19

10-07-2020 TC1-COD(2020)0128 2020/0128(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen

10-07-2020 TC1-COD(2020)0113 2020/0113(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 9 juli 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om fastställande av tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning som föreskrivs i förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet med hänsyn till covid-19-utbrottet

09-07-2020 TC1-COD(2020)0099 2020/0099(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 8 juli 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

08-07-2020 TC1-COD(2020)0086 2020/0086(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 19 juni 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller en särskild åtgärd för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att hantera covid-19-utbrottet

19-06-2020 TC1-COD(2020)0075 2020/0075(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 18 juni 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller vissa anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin

18-06-2020 TC1-COD(2020)0066 2020/0066(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/… om ändring av direktiv (EU) 2016/797 och (EU) 2016/798 vad gäller förlängning av deras införlivandeperioder

15-05-2020 TC1-COD(2020)0071 2020/0071(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, med anledning av covid-19-pandemin

15-05-2020 TC1-COD(2020)0069 2020/0069(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden

15-05-2020 TC1-COD(2020)0068 2020/0068(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) 2017/352 för att göra det möjligt för hamnledningen eller den behöriga myndigheten att ge flexibilitet vid uttag av hamninfrastrukturavgifter i samband med covid-19-utbrottet

15-05-2020 TC1-COD(2020)0067 2020/0067(COD)

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel203 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.