Sök

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 18 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

18-12-2020 TC1-COD(2020)0366 2020/0366(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 18 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

18-12-2020 TC1-COD(2020)0364 2020/0364(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 18 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om gemensamma bestämmelser för grundläggande lufttrafikförbindelser efter den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

18-12-2020 TC1-COD(2020)0363 2020/0363(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 18 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande vägtransporter av gods och passagerare efter slutet av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

18-12-2020 TC1-COD(2020)0362 2020/0362(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 17 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ...om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på den gränsöverskridande infrastruktur som förbinder unionen och Förenade kungariket genom den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

17-12-2020 TC1-COD(2020)0347 2020/0347(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 16 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare medel och genomförandebestämmelser för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)

16-12-2020 TC1-COD(2020)0101 2020/0101(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 16 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022, och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022

16-12-2020 TC1-COD(2019)0254 2019/0254(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om fastställande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som är tillämpliga i det område som omfattas av den interamerikanska konventionen för tropisk tonfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 520/2007

15-12-2020 TC1-COD(2020)0139 2020/0139(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/… om ett Europaår för järnvägen (2021)

15-12-2020 TC1-COD(2020)0035 2020/0035(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 26 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av bilaga IIa till rådets förordning (EG) nr 428/2009 vad avser beviljande av unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

26-11-2020 TC1-COD(2020)0313 2020/0313(COD)

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel203 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.