Sök

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 20 april 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/…om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och vissa kryptotillgångar och ändring av direktiv (EU) 2015/849 (omarbetning)

20-04-2023 TC1-COD(2021)0241 2021/0241(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 19 april 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/… om tillhandahållande på unionsmarknaden och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse och om upphävande av förordning (EU) nr 995/2010

19-04-2023 TC1-COD(2021)0366 2021/0366(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 18 april 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/… om inrättande av en social klimatfond och om ändring av förordning (EU) 2021/1060

18-04-2023 TC1-COD(2021)0206 2021/0206(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 16 februari 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/… om ändring av förordningarna (EU) 2017/745 och (EU) 2017/746 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

16-02-2023 TC1-COD(2023)0005 2023/0005(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 februari 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/… om ändring av förordning (EU) 2015/760 vad gäller kraven avseende investeringsstrategi och driftsvillkor för europeiska långsiktiga investeringsfonder och omfattningen av godtagbara investeringstillgångar, kraven på portföljsammansättning och diversifiering samt penninglån och andra fondbestämmelser

15-02-2023 TC1-COD(2021)0377 2021/0377(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/…om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013, (EU) 2021/1060 och (EU) 2021/1755 samt direktiv 2003/87/EG

14-02-2023 TC1-COD(2022)0164 2022/0164(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/… om regler för utövandet av unionens rättigheter vid genomförandet och efterlevnaden av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan

14-02-2023 TC1-COD(2022)0068 2022/0068(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/… om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027

14-02-2023 TC1-COD(2022)0039 2022/0039(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/… om ändring av förordning (EU) 2019/631 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon i linje med unionens höjda klimatambitioner

14-02-2023 TC1-COD(2021)0197 2021/0197(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 februari 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/… om ändring av förordning (EU) nr 549/2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av elva rättsakter på området nationalräkenskaper

02-02-2023 TC1-COD(2021)0407 2021/0407(COD)

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel203 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.