Meklēšana

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 13. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2022/..., ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/629/EEK

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 13. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/..., ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1108/70, ar ko ievieš infrastruktūras izdevumu uzskaites sistēmu attiecībā uz pārvadājumiem pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 851/2006, ar ko nosaka dažādu pozīciju saturu iekļaušanai Padomes Regulas (EEK) Nr. 1108/70 I pielikumā norādītajās pārskatu veidlapās

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 13. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2022/..., ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz paziņošanu gaisakuģu operatoriem, kuri darbojas Savienības teritorijā, par emisiju izlīdzināšanas apmēru globālā tirgus pasākuma satvarā

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 24. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/..., ar ko izveido instrumentu atbalsta sniegšanai Ukrainai 2023. gadā (makrofinansiālā palīdzība +)

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 24. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2022/... ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 attiecībā uz diversificētas finansēšanas stratēģijas kā vispārējas aizņemšanās metodes izveidi

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 24. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2022/... par Ukrainā un Gruzijā izdotu Krievijas Federācijas ceļošanas dokumentu neakceptēšanu

24-11-2022 TC1-COD(2022)0274 2022/0274(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 24. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2022/..., ar ko izveido politikas programmu "Digitālās desmitgades ceļš" 2030. gadam

24-11-2022 TC1-COD(2021)0293 2021/0293(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 22. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1025/2012 attiecībā uz Eiropas standartizācijas organizāciju lēmumiem par Eiropas standartiem un Eiropas standartizācijas nodevumiem

22-11-2022 TC1-COD(2022)0021 2022/0021(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 22. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/..., ar ko attiecībā uz piekļuves ierobežošanu Savienības ūdeņiem groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013

22-11-2022 TC1-COD(2021)0176 2021/0176(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 22. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2022/... par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību

22-11-2022 TC1-COD(2021)0018 2021/0018(COD)

Kontakti

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru Eiropas Parlaments pieņem nostāju pirmajā lasījumā, pamatojoties uz Komisijas iesniegto priekšlikumu. Ja Padome nostāju neapstiprina, Eiropas Parlaments var pieņemt nostāju otrajā lasījumā, pieņemot grozījumus Padomes nostājā.
Parasti EP nostājas tiek noformētas kā konsolidētie teksti, kuros politiskie grozījumi un tehniskie pielāgojumi tiek iekļauti Komisijas priekšlikumā (pirmajā lasījumā) vai Padomes nostājā (otrais lasījums).
Pirmā un otrā lasījuma nostājas nosūta Padomei un Komisijai, un tās kalpo par pamatu turpmākajiem parastās likumdošanas procedūras posmiem.
Papildinformācijai skat.: Reglaments (203.pants) un parastā likumdošanas procedūra.

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.