Meklēšana

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/… par cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv un kas paredzētas koronavīrusa slimības (Covid-19) ārstēšanai vai profilaksei, klīniskās izpētes veikšanu un piegādi

10-07-2020 TC1-COD(2020)0128 2020/0128(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/…, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1628 attiecībā uz tās pārejas noteikumiem, lai risinātu Covid-19 krīzes ietekmi

10-07-2020 TC1-COD(2020)0113 2020/0113(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 9. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/…, ar ko paredz pagaidu pasākumus attiecībā uz Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu paredzēto vākšanas, verificēšanas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu

09-07-2020 TC1-COD(2020)0099 2020/0099(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 8. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013

08-07-2020 TC1-COD(2020)0086 2020/0086(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 19. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz īpašu pasākumu, ar kuru nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu

19-06-2020 TC1-COD(2020)0075 2020/0075(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 18. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz noteiktām korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju

18-06-2020 TC1-COD(2020)0066 2020/0066(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 15. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2020/..., ar ko Direktīvas (ES) 2016/797 un (ES) 2016/798 groza attiecībā uz to transponēšanas laikposmu pagarināšanu

15-05-2020 TC1-COD(2020)0071 2020/0071(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 15. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā groza, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju

15-05-2020 TC1-COD(2020)0069 2020/0069(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 15. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu un dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās

15-05-2020 TC1-COD(2020)0068 2020/0068(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 15. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko groza Regulu (ES) 2017/352, lai sakarā ar Covid-19 uzliesmojumu ļautu ostas pārvaldes iestādei vai kompetentajai iestādei nodrošināt elastību attiecībā uz ostas infrastruktūras lietošanas maksu iekasēšanu

15-05-2020 TC1-COD(2020)0067 2020/0067(COD)

Kontakti

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru Eiropas Parlaments pieņem nostāju pirmajā lasījumā, pamatojoties uz Komisijas iesniegto priekšlikumu. Ja Padome nostāju neapstiprina, Eiropas Parlaments var pieņemt nostāju otrajā lasījumā, pieņemot grozījumus Padomes nostājā.
Parasti EP nostājas tiek noformētas kā konsolidētie teksti, kuros politiskie grozījumi un tehniskie pielāgojumi tiek iekļauti Komisijas priekšlikumā (pirmajā lasījumā) vai Padomes nostājā (otrais lasījums).
Pirmā un otrā lasījuma nostājas nosūta Padomei un Komisijai, un tās kalpo par pamatu turpmākajiem parastās likumdošanas procedūras posmiem.
Papildinformācijai skat.: Reglaments (203.pants) un parastā likumdošanas procedūra.

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.