Meklēšana

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai minēto summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās (EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

11-12-2018 2018/0371(COD) pirmais lasījums
LIBE

Miriam DALLI

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75 (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

11-12-2018 2016/0257(COD) pirmais lasījums
EMPL

Anne SANDER

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (EP-PE_TC1-COD(2016)0256)

11-12-2018 2016/0256(COD) pirmais lasījums
EMPL

Enrique CALVET CHAMBON

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (EP-PE_TC1-COD(2016)0254)

11-12-2018 2016/0254(COD) pirmais lasījums
EMPL

Czesław HOC

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 29. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

29-11-2018 2016/0411(COD) pirmais lasījums
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) pirmais lasījums
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/... par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) pirmais lasījums
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/..., ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) pirmais lasījums
ITRE

Miroslav POCHE

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (EP-PE_TC1-COD(2014)0257)

25-10-2018 2014/0257(COD) pirmais lasījums
ENVI

Françoise GROSSETÊTE

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, Regulu (EK) Nr. 1901/2006 par pediatrijā lietojamām zālēm un Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (EP-PE_TC1-COD(2014)0256)

25-10-2018 2014/0256(COD) pirmais lasījums
ENVI

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

Kontakti

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru Eiropas Parlaments pieņem nostāju pirmajā lasījumā, pamatojoties uz Komisijas iesniegto priekšlikumu. Ja Padome nostāju neapstiprina, Eiropas Parlaments var pieņemt nostāju otrajā lasījumā, pieņemot grozījumus Padomes nostājā.
Parasti EP nostājas tiek noformētas kā konsolidētie teksti, kuros politiskie grozījumi un tehniskie pielāgojumi tiek iekļauti Komisijas priekšlikumā (pirmajā lasījumā) vai Padomes nostājā (otrais lasījums).
Pirmā un otrā lasījuma nostājas nosūta Padomei un Komisijai, un tās kalpo par pamatu turpmākajiem parastās likumdošanas procedūras posmiem.
Papildinformācijai skat.: Reglaments (193.pants) un parastā likumdošanas procedūra.

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.