Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 4. mája 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794, pokiaľ ide o spoluprácu Europolu so súkromnými subjektmi, spracúvanie osobných údajov Europolom na podporu vyšetrovania trestných činov a úlohu Europolu v oblasti výskumu a inovácií

04-05-2022 TC1-COD(2020)0349 2020/0349(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 7. apríla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zvýšené predbežné financovanie zo zdrojov REACT-EU a zavedenie jednotkových nákladov

07-04-2022 TC1-COD(2022)0096 2022/0096(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 7. apríla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 536/2014, pokiaľ ide o výnimku z určitých povinností týkajúcich sa skúšaných liekov sprístupnených v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k Severnému Írsku, a na Cypre, v Írsku a na Malte

07-04-2022 TC1-COD(2021)0432 2021/0432(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 7. apríla 2022 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorou sa menia smernice 2001/20/ES a 2001/83/ES, pokiaľ ide o výnimky z určitých povinností týkajúcich sa určitých liekov na humánne použitie sprístupnených v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k Severnému Írsku, a na Cypre, v Írsku a na Malte

07-04-2022 TC1-COD(2021)0431 2021/0431(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o európskej správe údajov a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1724 (akt o správe údajov)

06-04-2022 TC1-COD(2020)0340 2020/0340(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2022 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania a o rovnocennosť terénnych inšpekcií uskutočňovaných v Bolívii na množiteľskom poraste pre produkciu osiva obilnín a na množiteľskom poraste pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a o rovnocennosť osiva obilnín a osiva olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaných v Bolívii

05-04-2022 TC1-COD(2022)0016 2022/0016(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2009, (EÚ) 2019/942 a (EÚ) 2019/943 a smernice 2009/73/ES a (EÚ) 2019/944 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013

05-04-2022 TC1-COD(2020)0360 2020/0360(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2022 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie)

05-04-2022 TC1-COD(2020)0329 2020/0329(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 24 March 2022 with a view to the adoption of Decision (EU) 2022/… of the European Parliament and of the Council providing macro-financial assistance to the Republic of Moldova

24-03-2022 TC1-COD(2021)0438 2021/0438(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 24. marca 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)

24-03-2022 TC1-COD(2021)0045 2021/0045(COD)

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 203) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.