Vyhľadávanie

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 24. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

24-06-2021 TC1-COD(2020)0100 2020/0100(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 24. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy)

24-06-2021 TC1-COD(2020)0036 2020/0036(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 23. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o cezhraničných platbách v Únii (kodifikované znenie)

23-06-2021 TC1-COD(2020)0145 2020/0145(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 23. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/833, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku

23-06-2021 TC1-COD(2020)0095 2020/0095(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 10. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o jeho prechodné ustanovenia pre určité stroje vybavené motormi v rozsahu výkonu minimálne 56 kW a menej ako 130 kW, a minimálne 300 kW, s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19

10-06-2021 TC1-COD(2021)0129 2021/0129(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 9. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19

09-06-2021 TC1-COD(2021)0071 2021/0071(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 9. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19

09-06-2021 TC1-COD(2021)0068 2021/0068(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 8. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/...,  ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 767/2008, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240, (EÚ) 2018/1860, (EÚ) 2018/1861 a (EÚ) 2019/817, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia

08-06-2021 TC1-COD(2019)0002 2019/0002(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 8. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia

08-06-2021 TC1-COD(2019)0001B 2019/0001B(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 8. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia

08-06-2021 TC1-COD(2019)0001A 2019/0001A(COD)

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 203) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.