Vyhľadávanie

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 10. júla 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/... o vykonávaní klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19), ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a o dodávaní týchto liekov

10-07-2020 TC1-COD(2020)0128 2020/0128(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 10. júla 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19

10-07-2020 TC1-COD(2020)0113 2020/0113(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 9. júla 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa stanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania uvedené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19

09-07-2020 TC1-COD(2020)0099 2020/0099(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 8. júla 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

08-07-2020 TC1-COD(2020)0086 2020/0086(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 19. júna 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19

19-06-2020 TC1-COD(2020)0075 2020/0075(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 18. júna 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o určité úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

18-06-2020 TC1-COD(2020)0066 2020/0066(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 15. mája 2020 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorou sa menia smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehôt určených na ich transpozíciu

15-05-2020 TC1-COD(2020)0071 2020/0071(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 15. mája 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve vzhľadom na pandémiu COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0069 2020/0069(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 15. mája 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy

15-05-2020 TC1-COD(2020)0068 2020/0068(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 15. mája 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/352 s cieľom umožniť riadiacemu orgánu prístavu alebo príslušnému riadiacemu orgánu poskytnúť flexibilitu z hľadiska účtovania poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0067 2020/0067(COD)

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 203) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.