Vyhľadávanie

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 13. decembra 2022 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa ruší smernica Rady 89/629/EHS

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 13. decembra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70, ktorým sa zavádza účtovný systém pre výdavky na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 851/2006 stanovujúce obsah rôznych položiek účtovnej osnovy podľa prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 1108/70

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 13. decembra 2022 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení smernica 2003/87/ES, pokiaľ ide o oznamovanie kompenzácie v súvislosti s globálnym trhovým opatrením pre prevádzkovateľov lietadiel so sídlom v Únii

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa zriaďuje nástroj na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 (makrofinančná pomoc +)

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046, pokiaľ ide o stanovenie diverzifikovanej stratégie financovania ako všeobecnej metódy vypožičiavania si prostriedkov

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2022 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o neakceptovaní cestovných dokladov Ruskej federácie vydaných na Ukrajine a v Gruzínsku

24-11-2022 TC1-COD(2022)0274 2022/0274(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2022 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa zriaďuje politický program digitálne desaťročie do roku 2030

24-11-2022 TC1-COD(2021)0293 2021/0293(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 22. novembra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1025/2012, pokiaľ ide o rozhodnutia európskych normalizačných organizácií týkajúce sa európskych noriem a európskych normalizačných produktov

22-11-2022 TC1-COD(2022)0021 2022/0021(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 22. novembra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o obmedzenia prístupu do vôd Únie

22-11-2022 TC1-COD(2021)0176 2021/0176(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 22. novembra 2022 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy

22-11-2022 TC1-COD(2021)0018 2021/0018(COD)

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 203) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.