Vyhľadávanie

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 11. marca 2021 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa menia rozhodnutia Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne a rovnocennosť kontrol metód udržiavacieho šľachtenia odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín vykonávaných v Spojenom kráľovstve

11-03-2021 TC1-COD(2020)0379 2020/0379(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 11. marca 2021 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/971/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť lesného reprodukčného materiálu vyprodukovaného v Spojenom kráľovstve

11-03-2021 TC1-COD(2020)0378 2020/0378(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 9. marca 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa zriaďuje Program InvestEU a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017

09-03-2021 TC1-COD(2020)0108 2020/0108(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 9. marca 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa zriaďuje akčný program Únie v oblasti zdravia („program EU4Health“) na obdobie rokov 2021 – 2027 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 282/2014

09-03-2021 TC1-COD(2020)0102 2020/0102(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 11. februára 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na pretrvávanie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení, odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy a predĺženia niektorých období uvedených v nariadení (EÚ) 2020/698

11-02-2021 TC1-COD(2021)0012 2021/0012(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 11. februára 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93, pokiaľ ide o dočasnú úľavu z uplatňovania pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19

11-02-2021 TC1-COD(2020)0358 2020/0358(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 11. februára 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov, a smernica 2004/109/ES, pokiaľ ide o používanie jednotného elektronického formátu vykazovania ročných finančných správ, v záujme podpory pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19

11-02-2021 TC1-COD(2020)0155 2020/0155(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 11. februára 2021 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19

11-02-2021 TC1-COD(2020)0152 2020/0152(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 10. februára 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

10-02-2021 TC1-COD(2020)0104 2020/0104(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 9. februára 2021 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o kontrole nadobúdania a držania zbraní (kodifikované znenie)

09-02-2021 TC1-COD(2020)0029 2020/0029(COD)

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 203) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.