Vyhľadávanie

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 16. februára 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2017/745 a (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia pre určité zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

16-02-2023 TC1-COD(2023)0005 2023/0005(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 14. februára 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitolu REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 2021/1060 a (EÚ) 2021/1755 a smernica 2003/87/ES

14-02-2023 TC1-COD(2022)0164 2022/0164(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 14. februára 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Únie pri vykonávaní a presadzovaní Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej

14-02-2023 TC1-COD(2022)0068 2022/0068(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 14. februára 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/631, pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá v súlade s ambicióznejšími klimatickými cieľmi Únie

14-02-2023 TC1-COD(2021)0197 2021/0197(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 2. februára 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii a zrušuje 11 právnych aktov v oblasti národných účtov

02-02-2023 TC1-COD(2021)0407 2021/0407(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 13. decembra 2022 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa ruší smernica Rady 89/629/EHS

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 13. decembra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70, ktorým sa zavádza účtovný systém pre výdavky na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 851/2006 stanovujúce obsah rôznych položiek účtovnej osnovy podľa prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 1108/70

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 13. decembra 2022 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení smernica 2003/87/ES, pokiaľ ide o oznamovanie kompenzácie v súvislosti s globálnym trhovým opatrením pre prevádzkovateľov lietadiel so sídlom v Únii

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa zriaďuje nástroj na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 (makrofinančná pomoc +)

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046, pokiaľ ide o stanovenie diverzifikovanej stratégie financovania ako všeobecnej metódy vypožičiavania si prostriedkov

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 203) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.