Vyhľadávanie

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 7. júla 2022 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o poskytnutí výnimočnej makrofinančnej pomoci Ukrajine

07-07-2022 TC1-COD(2022)0213 2022/0213(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 7. júla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa s ohľadom na inváziu Ruska na Ukrajinu stanovujú osobitné a dočasné opatrenia týkajúce sa vodičských dokladov vydaných Ukrajinou v súlade s jej právnymi predpismi

07-07-2022 TC1-COD(2022)0204 2022/0204(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 6. júla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie dôsledkov útočnej vojny Ruska proti Ukrajine na rybolovné činnosti a zmiernenie vplyvov narušenia trhu spôsobeného touto útočnou vojnou na dodávateľský reťazec produktov rybolovu a akvakultúry

06-07-2022 TC1-COD(2022)0118 2022/0118(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 5. júla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o dočasných opatreniach na liberalizáciu obchodu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na výrobky z Moldavskej republiky podľa Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

05-07-2022 TC1-COD(2022)0188 2022/0188(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 5. júla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora a o zmene smerníc (EÚ) 2019/1937 a (EÚ) 2020/1828 (akt o digitálnych trhoch)

05-07-2022 TC1-COD(2020)0374 2020/0374(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 5. júla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES

05-07-2022 TC1-COD(2020)0361 2020/0361(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 23. júna 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na dôsledky invázie Ruska na Ukrajinu

23-06-2022 TC1-COD(2022)0166 2022/0166(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 23. júna 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2017/1938 a (ES) č. 715/2009, pokiaľ ide o uskladňovanie plynu

23-06-2022 TC1-COD(2022)0090 2022/0090(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 23. júna 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/953 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19

23-06-2022 TC1-COD(2022)0031 2022/0031(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 23. júna 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/954 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19

23-06-2022 TC1-COD(2022)0030 2022/0030(COD)

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 203) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.