Vyhľadávanie

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 11. apríla 2024 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/..., ktorou sa menia smernice (EÚ) 2018/2001 a (EÚ) 2019/944, pokiaľ ide o zlepšenie koncepcie trhu s elektrinou v Únii

11-04-2024 TC1-COD(2023)0077B 2023/0077B(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 11. apríla 2024 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/942 a (EÚ) 2019/943, pokiaľ ide o zlepšenie koncepcie trhu s elektrinou v Únii

11-04-2024 TC1-COD(2023)0077A 2023/0077A(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 11. apríla 2024 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/... o spoločných pravidlách pre vnútorné trhy s obnoviteľným plynom, so zemným plynom a s vodíkom, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2023/1791 a zrušuje smernica 2009/73/ES (prepracované znenie)

11-04-2024 TC1-COD(2021)0425 2021/0425(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 11. apríla 2024 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/... o vnútornom trhu s obnoviteľným plynom, zemným plynom a vodíkom, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1227/2011, (EÚ) 2017/1938, (EÚ) 2019/942 a (EÚ) 2022/869 a rozhodnutie (EÚ) 2017/684 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 715/2009 (prepracované znenie)

11-04-2024 TC1-COD(2021)0424 2021/0424(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 10. apríla 2024 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/1232 o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí

10-04-2024 TC1-COD(2023)0452 2023/0452(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 10. apríla 2024 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/..., ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o lehoty na prijatie štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti pre určité odvetvia a určité podniky z tretích krajín

10-04-2024 TC1-COD(2023)0368 2023/0368(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 10. apríla 2024 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/852 o ortuti, pokiaľ ide o zubný amalgám a iné výrobky s prídavkom ortuti, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vývozu, dovozu a výroby

10-04-2024 TC1-COD(2023)0272 2023/0272(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 10. apríla 2024 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/..., ktorou sa mení smernica Rady 2001/110/ES o mede, smernica Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu, smernica Rady 2001/113/ES vzťahujúca sa na ovocné džemy, rôsoly a marmelády a sladené gaštanové pyré určené na ľudskú spotrebu a smernica Rady 2001/114/ES o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu

10-04-2024 TC1-COD(2023)0105 2023/0105(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 10. apríla 2024 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1242, pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a zavedenie povinností nahlasovania, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/956

10-04-2024 TC1-COD(2023)0042 2023/0042(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 10. apríla 2024 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/... o normách pre subjekty pre rovnaké zaobchádzanie v oblasti rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi a rovnosti príležitostí pre ženy a mužov v otázkach zamestnania a povolania a o zmene smerníc 2006/54/ES a 2010/41/EÚ

10-04-2024 TC1-COD(2022)0400 2022/0400(COD)

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 203) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.