Vyhľadávanie

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 18. októbra 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95, pokiaľ ide o digitalizáciu konania o udelení víza

18-10-2023 TC1-COD(2022)0132B 2022/0132B(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 18. októbra 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009 a (EÚ) 2017/2226, nariadenia Rady (ES) č. 693/2003 a (ES) č. 694/2003 a Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, pokiaľ ide o digitalizáciu konania o udelenie víz

18-10-2023 TC1-COD(2022)0132A 2022/0132A(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 17. októbra 2023 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ na účely predĺženia prechodného obdobia kapacít rescEU

17-10-2023 TC1-COD(2023)0095 2023/0095(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 17. októbra 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009, pokiaľ ide o zmenu informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva na informačnú sieť poľnohospodárskej udržateľnosti

17-10-2023 TC1-COD(2022)0192 2022/0192(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 17. októbra 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 a (ES) č. 1005/2008 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2017/2403 a (EÚ) 2019/473, pokiaľ ide o kontrolu rybárstva

17-10-2023 TC1-COD(2018)0193 2018/0193(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 5. októbra 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

05-10-2023 TC1-COD(2023)0252 2023/0252(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 5. októbra 2023 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2002/65/ES

05-10-2023 TC1-COD(2022)0147 2022/0147(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 5. októbra 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/... o európskych zelených dlhopisoch a voliteľnom zverejňovaní informácií pri dlhopisoch uvádzaných na trh ako environmentálne udržateľné a pri dlhopisoch viazaných na udržateľnosť

05-10-2023 TC1-COD(2021)0191 2021/0191(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 3. októbra 2023 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorou sa mení smernica 2009/148/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci

03-10-2023 TC1-COD(2022)0298 2022/0298(COD)

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 3. októbra 2023 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorou sa mení smernica 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy

03-10-2023 TC1-COD(2021)0419 2021/0419(COD)

Kontakt

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup

Väčšina európskych právnych predpisov sa prijíma riadnym legislatívnym postupom. Ten zaručuje Európskemu parlamentu a Rade EÚ rovnaké právo v mnohých oblastiach.

Pozície Parlamentu

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijme Európsky parlament svoju pozíciu v prvom čítaní na základe návrhu predloženého Komisiou. Ak Rada túto pozíciu neschváli, môže Európsky parlament prijať svoju pozíciu v druhom čítaní prijatím pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.
Všeobecne platí, že pozície Európskeho parlamentu nadobudnú podobu konsolidovaných znení, pričom politické pozmeňujúce návrhy a technické úpravy sú zapracované do návrhu Komisie (v prvom čítaní), alebo do pozície Rady (druhé čítanie).
Pozície v prvom a druhom čítaní sa postúpia Rade a Komisii a slúžia ako základ pre ďalšie kroky v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Pre ďalšie informácie pozri: rokovací poriadok (článok 203) a riadny legislatívny postup.

Vysvetlenie označenia v pozíciách Európskeho parlamentu:

  • Texty dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú znakom ▌. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.
  • Texty, ktoré neboli dohodnuté s Radou pred ich prijatím Európskym parlamentom:

    V politických pozmeňujúcich návrhoch sa nový alebo nahradený text vyznačuje tučným písmom a kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím vypusteného textu. Počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov je jasne uvedený v hranatých zátvorkách. Technické úpravy, ktoré vyplývajú z právnicko-lingvistickej revízie a ktoré sa netýkajú politických pozmeňujúcich návrhov, sa neoznačujú.