Zoeken

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 13 december 2022 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 89/629/EEG van de Raad

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 13 december 2022 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad betreffende de invoering van een boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren en tot intrekking van van Verordening (EG) nr. 851/2006 van de Commissie betreffende de vaststelling van de inhoud van de verschillende posten van de boekhoudkundige schema's bedoeld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 13 december 2022 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de kennisgeving inzake compensatie in het kader van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel voor in de Unie gevestigde vliegtuigexploitanten

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 24 november 2022 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2022/… van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een instrument om steun te verlenen aan Oekraïne voor 2023 (macrofinanciële bijstand +)

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 24 november 2022 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU, Euratom) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 met betrekking tot de vaststelling van een gediversifieerde financieringsstrategie als algemene leenmethode

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 24 november 2022 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2022/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de niet-aanvaarding van in Oekraïne en Georgië afgegeven reisdocumenten van de Russische Federatie

24-11-2022 TC1-COD(2022)0274 2022/0274(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 24 november 2022 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030

24-11-2022 TC1-COD(2021)0293 2021/0293(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 22 november 2022 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 wat betreft de besluiten van Europese normalisatieorganisaties over Europese normen en Europese normalisatieproducten

22-11-2022 TC1-COD(2022)0021 2022/0021(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 22 november 2022 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 wat betreft beperkingen op de toegang tot de wateren van de Unie

22-11-2022 TC1-COD(2021)0176 2021/0176(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 22 november 2022 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen

22-11-2022 TC1-COD(2021)0018 2021/0018(COD)

Contact

Gewone wetgevingsprocedure

Gewone wetgevingsprocedure

De meeste Europese wetten worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Deze procedure geeft het Europees Parlement en de Raad van de Unie evenveel zeggenschap op een groot aantal gebieden.

Standpunten van het Parlement

Volgens de gewone wetgevingsprocedure stelt het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vast op basis van het voorstel dat door de Commissie is ingediend. Indien de Raad het standpunt niet goedkeurt, kan het Europees Parlement zijn standpunt in tweede lezing vaststellen door amendementen op het standpunt van de Raad vast te stellen.
Standpunten van het Europees Parlement hebben in de regel de vorm van een geconsolideerde tekst waarin politieke amendementen en technische aanpassingen in het Commissievoorstel (in eerste lezing) of in het standpunt van de Raad (tweede lezing) worden opgenomen.
De standpunten in eerste en tweede lezing worden aan de Raad en de Commissie toegezonden en vormen de basis voor verdere stappen in de gewone wetgevingsprocedure.
Zie ook: Reglement (artikel 203) en gewone wetgevingsprocedure .

Betekenis van de tekstmarkering van de standpunten van het Europees Parlement:

  • Teksten waarvoor overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen aangegeven met het symbool ▌. Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.
  • Teksten waarvoor geen overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen doorgestreept (voorbeeld: "ABCD"). Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.