Søg

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 15. september 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om ændring af forordning (EU) 2017/625, for så vidt angår offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, med henblik på at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer, og af forordning (EF) nr. 853/2004, for så vidt angår direkte levering af kød fra fjerkræ og lagomorfer

15-09-2021 TC1-COD(2021)0055 2021/0055(COD)

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 15. september 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om oprettelse af brexittilpasningsreserven

15-09-2021 TC1-COD(2020)0380 2020/0380(COD)

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 15. september 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/... om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse og om ophævelse af Rådets direktiv 2009/50/EF

15-09-2021 TC1-COD(2016)0176 2016/0176(COD)

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. september 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om forlængelse af perioden for EF-sortsbeskyttelsen for sorter af arten Asparagus officinalis L. og af artsgrupperne blomsterløg, buske med små frugter og prydbuske

14-09-2021 TC1-COD(2021)0019 2021/0019(COD)

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/... om ændring af direktiv (EU) 2017/2397, for så vidt angår overgangsforanstaltninger for anerkendelse af tredjelandscertifikater

06-07-2021 TC1-COD(2021)0039 2021/0039(COD)

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i direktiv 2002/58/EF, for så vidt angår den anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data, der foretages af udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester med det formål at bekæmpe seksuelt misbrug af børn online

06-07-2021 TC1-COD(2020)0259 2020/0259(COD)

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 24. juni 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

24-06-2021 TC1-COD(2020)0100 2020/0100(COD)

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 24. juni 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

24-06-2021 TC1-COD(2020)0036 2020/0036(COD)

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om grænseoverskridende betalinger i Unionen (kodifikation)

23-06-2021 TC1-COD(2020)0145 2020/0145(COD)

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2021/... om ændring af forordning (EU) 2019/833 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav

23-06-2021 TC1-COD(2020)0095 2020/0095(COD)

Kontakt

Almindelig lovgivningsprocedure

Almindelig lovgivningsprocedure

Langt de fleste EU-love vedtages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure. Derved får Europa-Parlamentet og Rådet lige stor indflydelse på en lang række områder.

Parlamentets holdninger

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 203) og Den almindelige lovgivningsprocedure.

Markeringer i Parlamentets holdninger:

  • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
  • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.