Paieška

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2020 m. gruodžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403, kiek tai susiję su Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtais žvejybos leidimais ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomomis žvejybos operacijomis

18-12-2020 TC1-COD(2020)0366 2020/0366(COD)

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2020 m. gruodžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/... dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos numatyto pereinamojo laikotarpio pabaiga

18-12-2020 TC1-COD(2020)0364 2020/0364(COD)

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2020 m. gruodžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/... dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas po pereinamojo laikotarpio, numatyto Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, pabaigos

18-12-2020 TC1-COD(2020)0363 2020/0363(COD)

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2020 m. gruodžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/... dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje po pereinamojo laikotarpio, numatyto Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, pabaigos

18-12-2020 TC1-COD(2020)0362 2020/0362(COD)

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2020 m. gruodžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/... dėl tam tikrų geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektų, susijusių su tarpvalstybine infrastruktūra, jungiančia Sąjungą ir Jungtinę Karalystę per Lamanšo sąsiaurio nuolatine transporto jungtį

17-12-2020 TC1-COD(2020)0347 2020/0347(COD)

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2020 m. gruodžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su papildomais ištekliais ir įgyvendinimo taisyklėmis, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU)

16-12-2020 TC1-COD(2020)0101 2020/0101(COD)

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2020 m. gruodžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu

16-12-2020 TC1-COD(2019)0254 2019/0254(COD)

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2020 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo nustatomos Amerikos tropinių tunų konvencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 520/2007

15-12-2020 TC1-COD(2020)0139 2020/0139(COD)

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2020 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2020/... dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.)

15-12-2020 TC1-COD(2020)0035 2020/0035(COD)

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2020 m. lapkričio 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIa priedas

26-11-2020 TC1-COD(2020)0313 2020/0313(COD)

Kontaktai

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra

Dauguma ES teisės aktų priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Pagal ją Europos Parlamentui ir ES Tarybai suteikiamos vienodos teisės priimant sprendimus įvairiais klausimais.

Parlamento pozicijos

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Europos Parlamentas priima savo poziciją pirmuoju svarstymu, remdamasis Komisijos pateiktu pasiūlymu. Jeigu Taryba nepritaria šiai pozicijai, Europos Parlamentas gali priimti savo poziciją antruoju svarstymu, priimdamas pakeitimus Tarybos pozicijai.
Pagal bendrą taisyklę EP pozicijos yra konsoliduotų tekstų formos: politiniai pakeitimai ir techniniai pritaikymai inkorporuojami į Komisijos pasiūlymą (pirmuoju svarstymu) arba į Tarybos poziciją (antruoju svarstymu).
Pirmojo ir antrojo svarstymo pozicijos perduodamos Tarybai ir Komisijai ir yra tolesnių etapų įprastoje teisėkūros procedūroje pagrindas.
Dėl papildomos informacijos žr.: Darbo tvarkos taisyklės (203straipsnis) ir įprasta teisėkūros procedūra.

EP pozicijų žymėjimo paaiškinimai:

  • Tekstai, dėl kurių pasiektas susitarimas su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.
  • Tekstai, dėl kurių nesusitarta su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas perbraukiamas. Individualių pakeitimų numeriai aiškiai nurodomi laužtiniuose skliaustuose. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.