Iskanje

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 10. julija 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni (COVID-19), ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihovi dobavi

10-07-2020 TC1-COD(2020)0128 2020/0128(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 10. julija 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1628 glede prehodnih določb za obravnavo vpliva krize zaradi COVID-19

10-07-2020 TC1-COD(2020)0113 2020/0113(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 9. julija 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi začasnih ukrepov glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda iz Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi zaradi izbruha COVID-19

09-07-2020 TC1-COD(2020)0099 2020/0099(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 8. julija 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih

08-07-2020 TC1-COD(2020)0086 2020/0086(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 19. junija 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19

19-06-2020 TC1-COD(2020)0075 2020/0075(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 18. junija 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede nekaterih prilagoditev zaradi pandemije COVID-19

18-06-2020 TC1-COD(2020)0066 2020/0066(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 15. maja 2020 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv (EU) 2016/797 in (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobij za njun prenos

15-05-2020 TC1-COD(2020)0071 2020/0071(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 15. maja 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti zaradi pandemije COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0069 2020/0069(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 15. maja 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje

15-05-2020 TC1-COD(2020)0068 2020/0068(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 15. maja 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/352, da se upravnemu organu pristanišča ali pristojnemu organu dovoli zagotavljanje prožnosti pri pobiranju pristojbin za pristaniško infrastrukturo v okviru izbruha COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0067 2020/0067(COD)

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 203) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.