Iskanje

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi 13. decembra 2022 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 89/629/EGS

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi 13. decembra 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1108/70 o uvedbi računovodskega sistema izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 851/2006 o določitvi vsebine postavk v računovodskih obrazcih iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 1108/70

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi 13. decembra 2022 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi z obveščanjem o poravnavi v okviru globalnega tržnega ukrepa za operatorje zrakoplovov s sedežem v Uniji

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi 24. novembra 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje podpore Ukrajini za leto 2023 (makrofinančna pomoč +)

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 24. novembra 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU, Euratom) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi 24. novembra 2022 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o nesprejemanju potnih listin Ruske federacije, izdanih v Ukrajini in Gruziji

24-11-2022 TC1-COD(2022)0274 2022/0274(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 24. novembra 2022 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030

24-11-2022 TC1-COD(2021)0293 2021/0293(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 22. novembra 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1025/2012 glede odločitev evropskih organizacij za standardizacijo v zvezi z evropskimi standardi in evropskimi standardizacijskimi dokumenti

22-11-2022 TC1-COD(2022)0021 2022/0021(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 22. novembra 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 glede omejitev dostopa do voda Unije

22-11-2022 TC1-COD(2021)0176 2021/0176(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 22. novembra 2022 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov

22-11-2022 TC1-COD(2021)0018 2021/0018(COD)

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 203) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.