Haku

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. marraskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta

11-11-2021 TC1-COD(2016)0131 2016/0131(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2021/… antamiseksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta

21-10-2021 TC1-COD(2018)0168 2018/0168(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2021/… antamiseksi luotonhallinnoijista ja luotonostajista sekä direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU muuttamisesta

19-10-2021 TC1-COD(2018)0063A 2018/0063A(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin annetun asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta

05-10-2021 TC1-COD(2020)0289 2020/0289(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. syyskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi asetuksen (EU) 2020/2222 muuttamisesta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden kautta liikennöivien rautatieyritysten turvallisuustodistusten ja toimilupien voimassaoloajan pidentämiseksi

15-09-2021 TC1-COD(2021)0228 2021/0228(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. syyskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 muuttamiseksi jäniseläinten ja siipikarjan lihan suoraan kuluttajalle toimittamisen osalta

15-09-2021 TC1-COD(2021)0055 2021/0055(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. syyskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi brexit-mukautusvarauksen perustamisesta

15-09-2021 TC1-COD(2020)0380 2020/0380(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. syyskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2021/… antamiseksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten sekä neuvoston direktiivin 2009/50/EY kumoamisesta

15-09-2021 TC1-COD(2016)0176 2016/0176(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. syyskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien voimassaolon pidentämisestä Asparagus officinalis L. -lajin lajikkeiden sekä kukkasipuleiden, puuvartisten marjapensaiden ja puuvartisten koristepensaiden lajiryhmien osalta

14-09-2021 TC1-COD(2021)0019 2021/0019(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2021/… antamiseksi direktiivin (EU) 2017/2397 muuttamisesta kolmannen maan todistusten tunnustamista koskevien siirtymätoimenpiteiden osalta

06-07-2021 TC1-COD(2021)0039 2021/0039(COD)

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 203artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.