Haku

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin (covid-19) hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta

10-07-2020 TC1-COD(2020)0128 2020/0128(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi

10-07-2020 TC1-COD(2020)0113 2020/0113(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjen keruu, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19:n leviämisen vuoksi

09-07-2020 TC1-COD(2020)0099 2020/0099(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat

08-07-2020 TC1-COD(2020)0086 2020/0086(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. kesäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) covid-19:n leviämisen vastatoimena

19-06-2020 TC1-COD(2020)0075 2020/0075(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. kesäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta tiettyjen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta

18-06-2020 TC1-COD(2020)0066 2020/0066(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. toukokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/… antamiseksi direktiivien (EU) 2016/797 ja (EU) 2016/798 muuttamisesta niiden saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä säädettyjen määräaikojen jatkamiseksi

15-05-2020 TC1-COD(2020)0071 2020/0071(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. toukokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi

15-05-2020 TC1-COD(2020)0069 2020/0069(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. toukokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi covid19:n leviämisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla

15-05-2020 TC1-COD(2020)0068 2020/0068(COD)

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. toukokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi asetuksen (EU) 2017/352 muuttamisesta, jotta sataman hallintoelin tai toimivaltainen viranomainen voi tarjota joustovaraa satamainfrastruktuurimaksujen perinnässä covid-19:n leviämisen yhteydessä

15-05-2020 TC1-COD(2020)0067 2020/0067(COD)

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 203artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.