Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето на тези суми към други действия по националните програми (EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

11-12-2018 2018/0371(COD) първо четене
LIBE

Miriam DALLI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

11-12-2018 2016/0257(COD) първо четене
EMPL

Anne SANDER

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2016)0256)

11-12-2018 2016/0256(COD) първо четене
EMPL

Enrique CALVET CHAMBON

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2016)0254)

11-12-2018 2016/0254(COD) първо четене
EMPL

Czesław HOC

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

29-11-2018 2016/0411(COD) първо четене
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (EО) № 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) първо четене
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) първо четене
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) първо четене
ITRE

Miroslav POCHE

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (EP-PE_TC1-COD(2014)0257)

25-10-2018 2014/0257(COD) първо четене
ENVI

Françoise GROSSETÊTE

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, Регламент (ЕО) № 1901/2006 относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (EP-PE_TC1-COD(2014)0256)

25-10-2018 2014/0256(COD) първо четене
ENVI

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.