Търсене

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 15 септември 2022 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2022/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ на Украйна, за укрепване на общия фонд „Провизии“ чрез гаранции от държавите членки и чрез специално провизиране за някои финансови задължения, свързани с Украйна, гарантирани съгласно Решение № 466/2014/ЕС, и за изменение на Решение (ЕС) 2022/1201

15-09-2022 TC1-COD(2022)0281 2022/0281(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 14 септември 2022 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз

14-09-2022 TC1-COD(2020)0310 2020/0310(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 13 септември 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2014/59/ЕС по отношение на пруденциалното третиране на глобални системно значими институции, които са обект на стратегия за преструктуриране с множество входни точки, и методи за непряко записване на инструменти, приемливи за покриване на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения

13-09-2022 TC1-COD(2021)0343 2021/0343(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 13 септември 2022 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари (кодифициран текст)

13-09-2022 TC1-COD(2021)0275 2021/0275(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 13 септември 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и управление, приложими в зоната на Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централен Тихи океан, и за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета

13-09-2022 TC1-COD(2021)0103 2021/0103(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 7 юли 2022 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ на Украйна

07-07-2022 TC1-COD(2022)0213 2022/0213(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 7 юли 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед на руското нашествие в Украйна по отношение на документите на водач, издадени от Украйна в съответствие с нейното законодателство

07-07-2022 TC1-COD(2022)0204 2022/0204(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 6 юли 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от тази агресивна война, върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури

06-07-2022 TC1-COD(2022)0118 2022/0118(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 5 юли 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета относно временни мерки за либерализиране на търговията, допълващи търговските отстъпки, приложими за продуктите от Република Молдова съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

05-07-2022 TC1-COD(2022)0188 2022/0188(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 5 юли 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор и за изменение на директиви (EС) 2019/1937 и (ЕС) 2020/1828 (Акт за цифровите пазари)

05-07-2022 TC1-COD(2020)0374 2020/0374(COD)

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 203) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.