Търсене

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 24 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

24-06-2021 TC1-COD(2020)0100 2020/0100(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 24 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (EО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за климата)

24-06-2021 TC1-COD(2020)0036 2020/0036(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 23 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните плащания в рамките на Съюза (кодифициран текст)

23-06-2021 TC1-COD(2020)0145 2020/0145(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 23 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан

23-06-2021 TC1-COD(2020)0095 2020/0095(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 10 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628 по отношение на неговите преходни разпоредби за някои видове техника, оборудвана с двигатели с мощност в диапазон, по-голям или равен на 56 kW и по-малък от 130 kW, както и по-голям или равен на 300 kW, с цел справяне с въздействието на кризата с COVID-19

10-06-2021 TC1-COD(2021)0129 2021/0129(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 9 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19

09-06-2021 TC1-COD(2021)0071 2021/0071(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 9 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19

09-06-2021 TC1-COD(2021)0068 2021/0068(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 8 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1860, (ЕС) 2018/1861 и (ЕС) 2019/817 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им

08-06-2021 TC1-COD(2019)0002 2019/0002(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 8 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им

08-06-2021 TC1-COD(2019)0001B 2019/0001B(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 8 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им

08-06-2021 TC1-COD(2019)0001A 2019/0001A(COD)

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 203) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.