Търсене

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 13 декември 2022 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 89/629/ЕИО на Съвета

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 13 декември 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета относно въвеждане на счетоводна система за разходи по инфраструктурата във връзка с железопътния, автомобилния и вътрешноводен транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 851/2006 на Комисията за определяне съдържанието на различните позиции в счетоводните форми, указани в приложение I към Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 13 декември 2022 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на уведомяването относно компенсирането във връзка с глобална, основана на пазара мярка, за оператори на въздухоплавателни средства, установени в Съюза

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 24 ноември 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за предоставяне на подкрепа на Украйна през 2023 г. (макрофинансова помощ +)

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 24 ноември 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 24 ноември 2022 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета относно неприемането на документи за пътуване на Руската федерация, издадени в Украйна и Грузия

24-11-2022 TC1-COD(2022)0274 2022/0274(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 24 ноември 2022 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на политическа програма „ Цифрово десетилетие“ до 2030 г.

24-11-2022 TC1-COD(2021)0293 2021/0293(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 22 ноември 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 по отношение на решения на европейските организации за стандартизация относно европейски стандарти и европейски стандартизационни документи

22-11-2022 TC1-COD(2022)0021 2022/0021(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 22 ноември 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 по отношение на ограниченията за достъп до водите на Съюза

22-11-2022 TC1-COD(2021)0176 2021/0176(COD)

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ приета на първо четене на 22 ноември 2022 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници

22-11-2022 TC1-COD(2021)0018 2021/0018(COD)

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 203) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.