Transparentnosť a etika 

Transparentnosť v demokratickom systéme umožňuje ľuďom ľahšie sa zapájať do rozhodovacieho procesu. Inštitúcie majú väčšiu legitimitu a sú účinnejšie len v prípade, ak sa v plnej miere zodpovedajú občanom.

Európsky parlament ako inštitúcia zastupujúca všetkých občanov a občianky EÚ už zaviedol širokú škálu opatrení týkajúcich sa transparentnosti a je odhodlaný dosiahnuť ďalší pokrok v tejto oblasti.

Keďže Parlament sa zasadzuje o transparentnosť, všetky nástroje v oblasti transparentnosti uvedené v tomto dokumente majú za cieľ uľahčiť občanom dohľad nad činnosťami Parlamentu, a najmä jeho prácou v legislatívnej oblasti.

    

Prístup verejnosti k dokumentom

Občania a občianky majú v súlade so zásadami a podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001 právo na prístup k dokumentom Parlamentu.

    

Lobistické skupiny a transparentnosť

Európania a Európanky majú právo mať presný prehľad o legislatívnych činnostiach inštitúcií a overovať, či sú lobistické aktivity spravodlivé a riadne vyvážené.

    

Pravidlá vhodného správania

Občania a občianky môžu očakávať najvyššie normy správania a najvyššiu účinnosť, ktoré sú v súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných a dobrého riadenia.

    

Príspevok na všeobecné výdavky

Poslanci a poslankyne môžu zverejňovať informácie o tom, ako využívajú príspevky na všeobecné výdavky.

S cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti.

(Článok 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)