Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Drošibas
un aizsardzibas politika
Cilvektiesibas
Balkanu valstis
Ligumi ar trešajam valstim
Areja tirdznieciba
Sadarbiba par labu attistibai
ES-AKK
Kajnieku minas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> Free Trade and Development


Palidziba junattistibas valstim — ES prioritate

Pašlaik Eiropas Savieniba un tas dalibvalstis visvairak palidz jaunattistibas valstim un sniedz vislielako humano palidzibu pasaule. Cina ar nabadzibu ir Eiropas sadarbibas pamatmerkis. Lai sasniegtu šo merki, deputati pieversa lielu uzmanibu izglitibas un veselibas aizsardzibas sistemas uzlabošanai. Parlamenta pilnvaru laiku iezimeja attistibas politikas decentralizacija, kuras merkis ir tuvinat to konkretajam regionam un iedzivotaju vajadzibam. Parlaments, kuram ir gan likumdošanas, gan budžeta pilnvaras, virza šo Kopienas politiku.

Aptuveni 800 miljoni cilveku pasaule, to skaita 200 miljoni bernu hroniski cieš no nepietiekama uztura un 20% pasaules iedzivotaju iztiek ar mazak neka vienu dolaru diena. Lielaka dala šo cilveku, ka ari 90% AIDS slimnieku dzivo jaunattistibas valstis. Jau 40 gadus Eiropas Savieniba izstrada labas gribas politiku, lai samazinatu nevienlidzibu starp ziemeliem un dienvidiem. 1960. gados, vel pirms 1992. gada saskana ar Mastrihtas ligumu sadarbiba attistibai kluva par patstavigu politiku, EEK nosledza ligumus ar daudzam jaunattistibas valstim. Kopienai janem vera attistibas politikas merki parejo politiku konteksta, tai jakoordine sava darbiba ar dalibvalstu, trešo valstu un starptautisko organizaciju darbibu.

Decentralizeta un daudzveidiga palidziba

Attistibas un sadarbibas politikas nostadnes pilnveidojas tuvinoties konkretam regionam un palidzibas sanemejiem. Turpmak viss jadara ta, lai attistiba aizvien vairak iesaistitu attiecigo valstu pilsonisko sabiedribu un ES. Tadejadi gan valsts iestades, gan ari profesionalas apvienibas, arodbiedribas, skolas un kulturas iestades, baznicas vai vietejo iedzivotaju organizacijas var sanemt tiešo Eiropas Savienibas finansialo palidzibu.

Deputati uzsvera, ka starp tam organizacijam, kas sanem palidzibu, jabut sabiedriskajam kustibam, kuras cinas par demokratiju un cilvektiesibam, it ipaši par socialajam tiesibam. Deputati uzskata, ka izstradajot attistibas strategijas, Komisijai jauzklausa ari nevalstisko organizaciju parstavji. Atbalsts NVO un cilvektiesibu ieverošana no gada gada ir Parlamenta prioritates vienojoties par budžetu ar Ministru padomi. Sadarbiba vairs nevar but tikai neliela starpvalstu attiecibu dala.

No otras puses, donorvalstu devigums ne vienmer ir tik nevainigs. Vai nav ta, ka valsts palidzibu lielakoties izmanto, lai finansetu precu un pakalpojumu pirkšanu no davinatajiem? Palidzibas atbrivošana nozime, ka tiek izbeigta vairak vai mazak tieša saikne starp palidzibas pieškiršanu un ligumu parakstišanu. Deputati pieprasija piecu gadu laika pilniba atbrivot valsts palidzibu attistibas joma.

Prioritate veselibai un izglitibai

Starp daudzajam Parlamenta apspriestajam temam pedeja pilnvaru laika ipaša uzmaniba tika pieversta veselibai un izglitibai ir izcelta. Piemeram, nav atliekama pasaules meroga cina ar tadam nabadzibas izraisitajam slimibam ka AIDS, tuberkuloze vai malarija. Afrika AIDS raditais posts sagrauj gadu gaita attistiba paveikto. Tapec deputati atbalstija Pasaules fonda izveidošanu cinai ar šim slimibam un ieverojami paaugstinaja Kopienas iemaksas. Vini vairakkart uzsvera, ka labaka informetiba un aprupe palidzes cina gan ar AIDS pandemiju, gan ar nabadzibu.

Deputati bus tiešam panakuši nabadzibas samazinašanu tikai tad, kad maksimalam cilveku skaitam bus pieejami atbilstoši mediciniskie pakalpojumi un izglitiba. Vini ir vairakkart atgadinajuši, cik svariga ir pamatizglitiba un pieprasa, lai šaja joma tiktu darits viss iespejamais. Tukstošgades merku sasniegšanai šaja joma. Tie paredz, lai 2015. gada visi berni apmekletu pamatskolu. Pašreiz 113 miljoni bernu, no kuriem lielaka dala ir meitenes, neiet skola, un 860 miljoni cilveku jaunattistibas valstis ir analfabeti. Parlaments velas, lai izglitibai, salidzinot ar 4% 2001.gada, tiktu pieškirti 8% no budžeta, ko Komisija atvelejusi attistibas jomai. Tas attiecas gan uz izglitibu, gan uz anafabetisma likvidešanu pieaugušo, bet ipaši sieviešu vidu.

Vai humana palidziba ir ES arejas darbibas paraugs?

1992. gada dibinatais Eiropas Komisijas Humanas palidzibas birojs ECHO ir kluvis par galveno humanas palidzibas piegadataju pasaule. 2003. gada šiem merkiem tika iztereti 660 miljoni eiro. Ši Komisijas strukturvieniba nodibinata pec Eiropas Parlamenta luguma. ECHO noverte, kada humana un finansiala palidziba vajadziga partnerorganizacijam konkretaja regiona. Ta ka Parlaments ir budžeta lemejiestade, tas ik gadu uzsver nepieciešamibu palielinat pieškirtos kreditus. Lemjot par ECHO darbibu, Parlaments cenšas ietekmet prioritašu izveli un atgadina par humanas palidzibas neitralitates principu.

Viens no galvenajiem jautajumiem, kas rup deputatiem, ir ECHO darbibas parskatamiba. Partikas devas, ko berniem Afrika un citur sadala plašai sabiedribai pazistamas NVO vai ANO agenturas lielakoties finanse no Eiropas Savienibas fondi, tatad Eiropas nodoklu maksataji, kuri bieži vien par to neko nezina.

EUROMED — Eiropas un Vidusjuras regiona valstu partnerattiecibu konkreta izpausme

1995. gada tika uzsakts Barselonas process starp Eiropas Savienibu un divpadsmit Vidusjuras regiona valstim: Alžiriju, Kipru, Egipti, Izraelu, Jordaniju, Libanu, Maltu, Maroku, palestiniešu teritorijam, Siriju, Tunisiju un Turciju. Divas no šim valstim — Malta un Kipra — 2004. gada maija pievienojas Eiropas Savienibai, Turcija ir kandidatvalsts. Savukart Libija 2004. gada februara beigas pazinoja, ka ir gatava pievienoties Barselonas procesam. Partnerattiecibu merkis ir pastiprinat politisko dialogu un ekonomisko attistibu, lai nodrošinatu ekonomisko uzplaukumu un mieru regiona. Lidzigi ka Kotonu, kas nosaka sadarbibu ar AKK valstim (sk.ari "ES-AKK"), ari Eiropas un Vidusjuras regiona valstu partnerattiecibas ipaši uzsver pilsoniskas sabiedribas lomu. Merkis ir starp visiem partneriem izveidot brivas apmainas zonu. Pašlaik partnerattiecibas izpaužas ka asociacijas ligumu kopums, kuri noslegti starp ES un dažadam Vidusjuras regiona valstim. Programma MEDA ir finanšu instruments, kas palidz partnervalstim parejas ekonomikas posma. Tas budžets no 2000. lidz 2006. gadam ir 5,35 miljardi eiro.

Šis partnerattiecibas un to attistiba attiecas ari uz Parlamentu. Visu ES dalibvalstu, Vidusjuras regiona valstu, ka ari Eiropas Parlamenta deputati pulcejas kopeja foruma . 2003. gada decembri Ministru konference Neapole tika pienemts lemums parveidot Forumu par istu Eiropas un Vidusjuras regiona valstu parlamentaro asambleju (EMPA). Tas pirma sesija notika Atenas 2004. gada 22. un 23. marta. Šis izmainas paplašinas parlamentariešu, tai skaita 45 Eiropas Parlamenta deputatu (no 240 locekliem) iesaistišanos. Viniem bus iespeja regulari paust viedokli par visiem jautajumiem, kas saistiti ar Eiropas un Vidusjuras regiona valstu partnerattiecibam.  
Zinotaji:
  
Sadarbiba attistibai — decentralizeta sadarbiba, pagarinajums lidz 31.12.2003: Maria Carrilho (PES, P)
Sadarbiba attistibai — decentralizeta sadarbiba no 2004. lidz 2006. gadam.: Jürgen Zimmerling (EPP-ED, D)
Attistibas politika — nevalstisko organizaciju lidzdaliba: Richard Howitt (PES, UK)
Attistibas politika — palidzibas atbrivošana: Fernando Fernández Martín (EPP-ED, E)
Sadarbiba attistibai — demokratija, tiesiska valsts, cilvektiesibas: Fernando Fernández Martín (EPP-ED, E)
Jaunattistibas valstis, nabadzibas izraisitas slimibas — cina ar HIV/AIDS, malariju un tuberkulozi: Anders Wijkman (EPP-ED, S)
Veseliba un jaunattistibas valstis: reproduktivas un seksualas tiesibas: Ulla Margrethe Sandbæk (EDD, DK)
Pamatizglitiba jaunattistibas valstis: ANO sesija par bernu tiesibam 2001. gada septembri: Glenys Kinnock (PES, UK)
Jaunattistibas valstis, izglitiba un apmaciba — merki un prioritates cinai ar nabadzibu: Margrietus van den Berg (PES, NL)
Humana palidziba: Kopienas darbibas novertejums un nakotne: Renzo Imbeni (PES, I)
Humana palidziba un ECHO — 2000. un 2001. gada zinojums: Marie-Arlette Carlotti (PES, F)
  
"Oficialais Vestnesis" - galigie tiesibu akti
  
Sadarbiba attistibai — decentralizeta sadarbiba, pagarinajums lidz 31.12.2003.
Sadarbiba attistibai — decentralizeta sadarbiba no 2004. lidz 2006. gadam.
Attistibas politika — nevalstisko organizaciju lidzdaliba. EP pienemtais teksts.
Attistibas politika — palidzibas atbrivošana. EP pienemtais teksts.
Sadarbiba attistibai — demokratija, tiesiska valsts, cilvektiesibas. EP pienemtais teksts.
Jaunattistibas valstis, nabadzibas izraisitas slimibas — cina ar HIV/AIDS, malariju un tuberkulozi.
Veseliba un jaunattistibas valstis: reproduktivas un seksualas tiesibas.
Pamatizglitiba jaunattistibas valstis: ANO sesija par bernu tiesibam 2001. gada septembri. EP pienemtais teksts.
Jaunattistibas valstis, izglitiba un apmaciba — merki un prioritates cinai ar nabadzibu. EP pienemtais teksts.
  
Humana palidziba: Kopienas darbibas novertejums un nakotne. Parlamenta pienemtais teksts. EP pienemtais teksts.
  
Humana palidziba un ECHO — 2000. un 2001. gada zinojums. EP pienemtais teksts.
Lemums par Euromed - EP pienemtais teksts.

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004