Lobbicsoportok és átláthatóság 

Az Európai Parlament elkötelezett az átláthatóság és az etika előmozdítása mellett a lobbitevékenységek terén. Az Európai Bizottsággal közösen létrehozott egy közös átláthatósági nyilvántartást. A képviselők is információkat tesznek közzé a lobbicsoportokkal fenntartott kapcsolataikról is.

Miért fontos az uniós intézmények és a lobbicsoportok közötti párbeszéd?

Az uniós intézmények számos olyan csoporttal és szervezettel működnek együtt, amelyek meghatározott érdekeket képviselnek, és lobbitevékenységet folytatnak. Ez a döntéshozatali folyamat jogszerű és szükséges része, és az a célja, hogy az uniós szakpolitikák az emberek tényleges igényeit tükrözzék.

Az említett érdekképviselők lehetnek magán-, állami vagy nem kormányzati szervezetek. Számos gazdasági, szociális, környezetvédelmi és tudományos területen ismereteket és különleges szaktudást biztosíthatnak a Parlament számára. Kulcsszerepet játszhatnak a demokratikus rendszer alapját képező nyílt, pluralista párbeszédben.

Az Európai Unióról szóló szerződés keretbe foglalja és ösztönzi egyfelől az intézmények és az európai politikai döntéshozók, másfelől a civil társadalom, a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek közötti kapcsolatokat.

Az intézmények a megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek az Unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan megvitathassák. Ezenkívül az intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartanak fenn.

(Az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke)

Share: 

  Az átláthatósági nyilvántartás

  Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös átláthatósági nyilvántartást hozott létre, hogy a nyitottság és átláthatóság iránti elkötelezettségét bizonyítsa.

  Minden szervezetet felkérnek arra, hogy önként regisztráljon, ha olyan tevékenységeket folytat, amelyek közvetlenül vagy közvetve befolyásolják az uniós intézmények szakpolitikáinak kidolgozását, végrehajtását és döntéshozatalát. Az Európai Parlamentbe való belépés iránti kérelmek esetében azonban kötelező a regisztráció. A belépésre vonatkozó szabályok megtekinthetők.

  A regisztrált érdekképviseletek csak online kérhetnek ilyen hozzáférést.

  Az átláthatósági nyilvántartás megkönnyíti az emberek számára az EU intézményeivel kapcsolatba lépő önálló vállalkozókról és szervezetekről szóló információk megszerzését, valamint az összes regisztrált félre vonatkozó statisztikai adatok rendelkezésre állását és az Európai Parlamentbe való belépési engedéllyel rendelkező magánszemélyek listára vételét.

  Ez az „egyablakos” rendszer megkönnyíti a konkrét érdekek képviselőinek regisztrációjával kapcsolatos eljárásokat, és egyesíti a korábban különálló parlamenti és bizottsági nyilvántartásokat.

  A nyilvántartásba vételt követően az érdekképviselők bizonyos előnyöket élvezhetnek az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolataikban, feltéve hogy tiszteletben tartják a regisztrálók magatartási kódexét.

  A Parlamentbe való belépésre irányuló kérelemtől eltekintve csak a regisztrált érdekképviselők hívhatók meg a szakbizottságok nyilvános meghallgatásaira mint előadók, segíthetik a képviselők közös munkacsoportjainak és nem hivatalos csoportjainak tevékenységeit, részt vehetnek azokban, e-mail-értesítéseket kaphatnak a szakbizottságok tevékenységéről és a részben a Parlamentben megrendezett eseményekről és az elnök védnökségét kérhetik.

  A közös átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás meghatározza, hogy mely érdekképviseleti vagy lobbitevékenységekről van szó, a regisztrálóknak milyen típusú információkat kell benyújtania, rendelkezik a regisztrálók magatartási kódexéről, valamint a regisztrált szervezetekkel kapcsolatos figyelmeztetésekre és panasztételre vonatkozó eljárásról.

  Az átláthatósági nyilvántartást az Európai Parlament és az Európai Bizottság közösen működteti. Az éves jelentés itt olvasható:

  A Parlament, a Tanács és a Bizottság új intézményközi megállapodásról tárgyaltak. A tárgyalások alakulását ezen a külön oldalon lehet követni.

  A lobbicsoportokkal való kapcsolattartás átláthatósága

  A tervezett ülések közzététele

  Az előadóknak, az árnyékelőadóknak és a szakbizottsági elnököknek minden egyes jelentés esetében online tájékoztatást kell közzétenniük az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó érdekképviselőkkel tervezett megbeszéléseikről.

  Ez minden olyan megbeszélést magában foglal, amelynek célja az európai intézmények szakpolitikájának vagy döntéshozatali folyamatának befolyásolása, helyszíntől függetlenül.

  A többi képviselő, ideértve a szakbizottsági alelnököket, a küldöttségek elnökeit vagy koordinátorait is, jog szerint nem köteles megbeszéléseit részletesen közzétenni, ám ezt önkéntes alapon megteheti.

  A megbeszélésekről szóló információkat a képviselők profiljáról szóló oldalakon teszik közzé.

  További információk: Eljárási szabályzat:11. cikk – A képviselők pénzügyi érdekeltségei és átláthatósági nyilvántartás

  Önkéntes jogalkotási lábnyom

  A jelentéseket vagy véleményeket készítő képviselők dönthetnek úgy, hogy jelentésükhöz jogalkotási lábnyomot csatolnak.

  Ezekből a listákból kiderülhet az előadókat támogató külső szakértők és vélemények köre. A listát ezt követően annak a szakbizottságban történő elfogadást követően a jelentéssel együtt közzéteszik, ami lehetővé teszi, hogy nyilvánosan kiderüljön, hogy az előadó a teljes Parlament zárószavazása előtt kiknek az észrevételeit kapta meg.

  Mindez független az érdekképviselőkkel folytatott megbeszélések közzétételétől, de az előadók felhasználhatják az érdekképviselőkkel folytatott találkozókról szóló nyilatkozataik kiegészítésére.

  Támogatási nyilatkozat a közös munkacsoportok és egyéb nem hivatalos csoportok számára

  A közös munkacsoportok nem hivatalos csoportok, amelyeket egyes képviselők hoznak létre konkrét témákról folytatandó informális eszmecserék, valamint a képviselők és a civil társadalom közötti kapcsolatok előmozdítása céljából.

  Az átláthatósági nyilvántartásba bejegyzett lobbicsoportok olyan módon vehetnek részt a közös munkacsoportok vagy más nem hivatalos csoportok által a Parlament helyiségeiben szervezett tevékenységekben, hogy felajánlják számukra a támogatásukat vagy rendezvényeik egyik helyszínét biztosítják.

  A közös munkacsoportok elnökeinek éves nyilatkozatot kell benyújtaniuk minden készpénzben vagy természetben kapott támogatásról (például titkársági segítségnyújtás), és ezt minden évben frissíteni kell. Valamennyi ilyen nyilatkozat és az egyes közös munkacsoportok tagjainak listája elérhető az alábbi linken (lásd: „További információk”).

  Egyéb nem hivatalos csoportosulások a következő hónap végéig ugyancsak kötelesek nyilatkozni bármely olyan – pénzbeli vagy természetbeni – támogatásról, amelyet a képviselők egyedileg, a képviselők magatartási kódexe szerinti kötelezettségeikkel összhangban nem jelentettek be. 

  További információk: Eljárási szabályzat:35. cikk – Közös munkacsoportok

  A személyzet érdekképviselőkkel való interakciói

  A parlamenti személyzet tagjainak az összes uniós tisztviselőhöz hasonlóan meg kell őrizniük szakmai és személyes függetlenségüket.

  Munkakörük függetlenségével és a feddhetetlenség elvével összhangban kell eljárniuk, a személyzeti szabályzatban foglaltak szerint.

  E célt szolgálja a Gyakorlati ajánlások a köztisztviselők érdekképviselőkkel való interakcióihoz című dokumentum.