Lobbicsoportok és átláthatóság 

Az Európai Parlament elkötelezett az átláthatóság és az etika előmozdítása mellett a lobbitevékenységek terén. Az Európai Unió Tanácsával és az Európai Bizottsággal közösen közös átláthatósági nyilvántartást alkalmaz az érdekképviselők tevékenységének felügyeletére. A képviselők is tesznek közzé információkat a lobbicsoportokkal fenntartott kapcsolataikról.

Az Átláthatósági nyilvántartás egy online adatbázis, amely azon csoportokat és szervezeteket tartalmazza, amelyek az uniós szakpolitikák és jogszabályok megfogalmazását vagy megvalósítását próbálják befolyásolni. Célja, hogy megmutassa, milyen érdekek képviselete valósul meg uniós szinten és kiknek a nevében, valamint képet ad az e tevékenységek céljait szolgáló pénzügyi és humán erőforrásokról.

Miért fontos az uniós intézmények és a lobbicsoportok közötti párbeszéd?

Az uniós intézmények számos olyan csoporttal és szervezettel működnek együtt, amelyek meghatározott érdekeket képviselnek, és lobbitevékenységet folytatnak. Ez a döntéshozatali folyamat jogszerű és szükséges része, és az a célja, hogy az uniós szakpolitikák az emberek tényleges igényeit tükrözzék.

Az érdekképviseletek valamennyi típusa számos gazdasági, társadalmi, környezeti és tudományos területen biztosíthat a Parlament számára tudást és különleges szakértelmet. Kulcsszerepet játszhatnak a demokratikus rendszer alapját képező nyílt, pluralista párbeszédben.

Az Európai Unióról szóló szerződés keretbe foglalja és ösztönzi egyfelől az intézmények és az európai politikai döntéshozók, másfelől a civil társadalom és az érdekképviseleti szervezetek közötti átlátható és etikus kapcsolatokat.

Az intézmények a megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek az Unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan megvitathassák. Ezenkívül az intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartanak fenn.

(Az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke)

Share: 

  Az átláthatósági nyilvántartás

  Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közös átláthatósági nyilvántartással rendelkezik, amely bizonyítja elkötelezettségét a nyitottság és az átláthatóság mellett.

  Az átláthatósági nyilvántartás megkönnyíti a polgárok számára, hogy információkat szerezzenek az uniós intézményeknél folytatott érdekképviseleti tevékenységekről, valamint az összes regisztrált fél statisztikai adatairól.

  Minden érdekképviselőt felkérnek arra, hogy önként regisztráljon, ha olyan tevékenységeket folytat, amelyek célja az uniós intézmények szakpolitikái kidolgozásának, végrehajtásának és döntéshozatalának befolyásolása. Ugyanakkor minden intézmény rendelkezik szabályokkal a keret megerősítésére azáltal, hogy a nyilvántartásba vételt bizonyos érdekképviseleti tevékenységek végzésének előfeltételévé teszi. Emellett minden regisztrálónak be kell tartania a nyilvántartottak magatartási kódexét. Ezen az oldalon megtekintheti az egyes intézmények vonatkozó szabályait és egyéb átláthatósági intézkedéseit.

  A regisztráció például kötelező ahhoz, hogy belépőkártyát lehessen kérni az Európai Parlamentbe. A regisztrált érdekképviselők csak online kérhetnek ilyen hozzáférést.

  Ezenkívül csak regisztrált érdekképviselők hívhatók meg felszólalóként a bizottságok nyilvános meghallgatásaira, valamint az európai parlamenti képviselők közös munkacsoportjai és nem hivatalos csoportosulásai tevékenységeiben való részvételre. A kiegészítő intézkedések biztosítják, hogy a regisztrálók könnyen feliratkozhassanak a bizottsági ügyekről szóló tájékoztató értesítésekre, rendezvények társszervezői lehessenek és védnökséget kérhessenek az elnöktől.

  A kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás a politikai nyilatkozattal együtt meghatározza, hogy mely érdekképviseleti vagy lobbitevékenységekről lehet szó, és hogy a regisztrálóknak milyen típusú információkat kell benyújtaniuk, továbbá rendelkezik a regisztrálók magatartási kódexéről, valamint a regisztrált szervezetekkel kapcsolatos figyelmeztetésekre és panasztételre vonatkozó eljárásról.

  Az átláthatósági nyilvántartást az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közösen működteti. A megállapodás végrehajtását a három intézmény főtitkára irányítja egy igazgatótanácson keresztül, és a nyilvántartás napi működését a három intézmény tisztviselőiből álló közös titkárság irányítja. Az éves jelentések itt olvashatók:

  A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti tárgyalásokról, amelyek az intézményközi megállapodáshoz vezettek, ezen a külön oldalon olvashat.

  A lobbicsoportokkal való kapcsolattartás átláthatósága

  A tervezett ülések közzététele

  Az előadóknak, az árnyékelőadóknak és a szakbizottsági elnököknek minden egyes jelentés esetében online tájékoztatást kell közzétenniük az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó érdekképviselőkkel tervezett megbeszéléseikről.

  Ez minden olyan megbeszélést magában foglal, amelynek célja az európai intézmények szakpolitikájának vagy döntéshozatali folyamatának befolyásolása, helyszíntől függetlenül.

  A többi képviselő, ideértve a szakbizottsági alelnököket, a küldöttségek elnökeit vagy koordinátorait is, jog szerint nem köteles megbeszéléseit részletesen közzétenni, ám ezt önkéntes alapon megteheti.

  A megbeszélésekről szóló információkat a képviselők profiljáról szóló oldalakon teszik közzé.

  További információk: Eljárási szabályzat:11. cikk – A képviselők pénzügyi érdekeltségei és átláthatósági nyilvántartás.

  Önkéntes jogalkotási lista

  A jelentéseket vagy véleményeket készítő képviselők dönthetnek úgy, hogy jelentésükhöz jogalkotási listát csatolnak.

  Ezekből a listákból kiderülhet az előadókat támogató külső szakértők és vélemények köre. A listát ezt követően annak a szakbizottságban történő elfogadást követően a jelentéssel együtt közzéteszik, ami lehetővé teszi, hogy nyilvánosságra kerüljön, hogy az előadó a teljes Parlament zárószavazása előtt kiknek az észrevételeit kapta meg.

  Mindez független az érdekképviselőkkel folytatott megbeszélések közzétételétől, de az előadók felhasználhatják az érdekképviselőkkel folytatott találkozókról szóló nyilatkozataik kiegészítésére.

  Támogatási nyilatkozat a közös munkacsoportok és egyéb nem hivatalos csoportok számára

  A közös munkacsoportok nem hivatalos csoportok, amelyeket egyes képviselők hoznak létre konkrét témákról folytatandó informális eszmecserék, valamint a képviselők és a civil társadalom közötti kapcsolatok előmozdítása céljából.

  Csak az átláthatósági nyilvántartásba bejegyzett lobbicsoportok vehetnek részt a közös munkacsoportok vagy más nem hivatalos csoportok által a Parlament helyiségeiben szervezett tevékenységekben, azáltal hogy felajánlják számukra a támogatásukat vagy rendezvényeiknek helyszínt biztosítanak.

  A közös munkacsoportok elnökeinek éves nyilatkozatot kell benyújtaniuk minden készpénzben vagy természetben kapott támogatásról (például titkársági segítségnyújtás), és ezt minden évben frissíteni kell. Valamennyi ilyen nyilatkozat és az egyes közös munkacsoportok tagjainak listája elérhető az alábbi linken (lásd: „További információk”).

  Egyéb nem hivatalos csoportosulások a következő hónap végéig ugyancsak kötelesek nyilatkozni minden olyan – pénzbeli vagy természetbeni – támogatásról, amelyet a képviselők egyedileg, a képviselők magatartási kódexe szerinti kötelezettségeikkel összhangban nem jelentettek be.

  További információk: Eljárási szabályzat:35. cikk – Közös munkacsoportok.

  A személyzet érdekképviselőkkel való interakciói

  A parlamenti személyzet tagjainak az összes uniós tisztviselőhöz hasonlóan meg kell őrizniük szakmai és személyes függetlenségüket.

  Munkakörük függetlenségével és a feddhetetlenség elvével összhangban kell eljárniuk, a személyzeti szabályzatban foglaltak szerint.

  E célt szolgálja a Gyakorlati ajánlások a köztisztviselők érdekképviselőkkel való interakcióihoz című dokumentum.