A lobbicsoportok és az átláthatóság 

Az Európai Parlament a lobbitevékenységeket illetően elkötelezett az átláthatóság és az etika előmozdítása mellett. Az Európai Unió Tanácsával és az Európai Bizottsággal együtt közös átláthatósági nyilvántartást alkalmaz az érdekképviselők tevékenységének felügyeletére. A képviselők is tesznek közzé információkat a lobbicsoportokkal fenntartott kapcsolataikról.

Az átláthatósági nyilvántartás azon csoportok és szervezetek online adatbázisa, amelyek az uniós szakpolitikák és jogszabályok megfogalmazását vagy megvalósítását próbálják befolyásolni. Célja, hogy megmutassa, milyen érdekek képviselete valósul meg uniós szinten és kiknek a nevében, valamint képet ad az e tevékenységek céljait szolgáló pénzügyi és humán erőforrásokról.

Miért fontos az uniós intézmények és a lobbicsoportok közötti párbeszéd?

Az uniós intézmények számos olyan csoporttal és szervezettel működnek együtt, amelyek meghatározott érdekeket képviselnek, és lobbitevékenységet folytatnak. Ez a döntéshozatali folyamat jogszerű és szükséges része, és az a célja, hogy az uniós szakpolitikák az emberek tényleges igényeit tükrözzék.

Az érdekképviseletek valamennyi típusa számos gazdasági, társadalmi, környezeti és tudományos területen biztosíthat a Parlament számára tudást és különleges szakértelmet. A lobbicsoportok kulcsszerepet játszhatnak a demokratikus rendszer alapját képező nyílt, pluralista párbeszédben.

Az Európai Unióról szóló szerződés keretbe foglalja és ösztönzi egyfelől az intézmények és az európai politikai döntéshozók, másfelől a civil társadalom és az érdekképviseleti szervezetek közötti átlátható és etikus kapcsolatokat.

Az intézmények a megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek az Unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak és nyilvános eszmecserét folytathassanak. Ezenkívül az intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartanak fenn.

(Az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke)

Share: 

  Az átláthatósági nyilvántartás

  Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közös átláthatósági nyilvántartással rendelkezik, amely bizonyítja elkötelezettségét a nyitottság és az átláthatóság mellett.

  Az átláthatósági nyilvántartás megkönnyíti a polgárok számára, hogy információkat szerezzenek az uniós intézményeknél folytatott érdekképviseleti tevékenységekről, valamint az összes regisztrált fél statisztikai adatairól.

  Minden érdekképviselőt felkérnek arra, hogy önként regisztráljon, ha olyan tevékenységeket folytat, amelyek célja az uniós intézmények szakpolitikái kidolgozásának, végrehajtásának és döntéshozatalának befolyásolása. Ugyanakkor minden intézmény rendelkezik szabályokkal a keret megerősítésére azáltal, hogy a nyilvántartásba vételt bizonyos érdekképviseleti tevékenységek végzésének előfeltételévé teszi. Emellett minden regisztrálónak be kell tartania a nyilvántartottakra vonatkozó magatartási kódexet. Ezen az oldalon megtekintheti az egyes intézmények vonatkozó szabályait és egyéb átláthatósági intézkedéseit.

  A regisztráció például kötelező ahhoz, hogy belépőkártyát lehessen kérni az Európai Parlamentbe. A regisztrált érdekképviselők csak online kérhetnek ilyen hozzáférést.

  Ezenkívül csak regisztrált érdekképviselők hívhatók meg felszólalóként a bizottságok nyilvános meghallgatásaira, valamint az európai parlamenti képviselők közös munkacsoportjai és nem hivatalos csoportosulásai tevékenységeiben való részvételre. A kiegészítő intézkedések biztosítják, hogy a regisztrálók könnyen feliratkozhassanak a bizottsági ügyekről szóló tájékoztató értesítésekre, rendezvények társszervezői lehessenek és védnökséget kérhessenek az elnöktől.

  A kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás az ahhoz kapcsolódó politikai nyilatkozattal együtt meghatározza, hogy mely érdekképviseleti vagy lobbitevékenységekről lehet szó, és hogy a regisztrálóknak milyen típusú információkat kell benyújtaniuk, továbbá rendelkezik a regisztrálók magatartási kódexéről, valamint a regisztrált szervezetekkel kapcsolatos figyelmeztetésekre és panasztételre vonatkozó eljárásról.

  Az átláthatósági nyilvántartást az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közösen működteti. A megállapodás végrehajtását a három intézmény főtitkára irányítja egy igazgatótanácson keresztül, és a nyilvántartás napi működéséről a három intézmény tisztviselőiből álló közös titkárság gondoskodik. Az éves jelentések itt olvashatók:

  A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti tárgyalásokról, amelyek az intézményközi megállapodáshoz vezettek, ezen a külön oldalon olvashat.

  A lobbicsoportokkal és a nem uniós országok képviselőivel való kapcsolattartás átláthatósága

  A tervezett ülések közzététele

  Minden képviselőnek online tájékoztatást kell közzétennie az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó érdekképviselőkkel és a nem uniós országok hatóságainak képviselőivel tervezett találkozóiról.

  Ez minden olyan, parlamenti tevékenységgel (jelentéssel, véleménnyel, állásfoglalással, plenáris vitával vagy sürgős esetekkel) kapcsolatos, akár személyesen, akár távoli részvétellel tartott megbeszélést magában foglal, amelynek célja az európai intézmények politikai vagy döntéshozatali folyamatának befolyásolása.

  Az ilyen találkozók közzététele minden képviselő számára kötelező, függetlenül attól, hogy személyesen vesznek-e részt az ülésen, vagy a nevükben parlamenti asszisztenseiket küldik.

  A megbeszélésekről szóló információkat a képviselők profiloldalain teszik közzé.

  További információk:  Az európai parlamenti képviselők feddhetetlenséggel és átláthatósággal kapcsolatos magatartási kódexe:7. cikk – A találkozók közzététele.

  Nyilatkozat az észrevételekről

  Az előadóknak és a vélemények előadóinak jelentésük vagy véleményük mellékletében fel kell sorolniuk azokat a szervezeteket vagy személyeket, amelyektől, illetve akiktől a szóban forgó témához kapcsolódó kérdésekben észrevételeket kaptak.

  Ezekből a listákból kiderülhet, hogy az előadó milyen mértékben kért, fogadott el vagy vett valamilyen módon figyelembe külső szakértelmet és észrevételeket. A listát ezt követően a jelentéssel együtt – annak a szakbizottságban történő elfogadását követően – közzéteszik, ami lehetővé teszi, hogy a teljes Parlament zárószavazása előtt nyilvánosságra kerüljön, hogy az előadó kiktől kapott észrevételeket.

  Mindez független az érdekképviselőkkel folytatott megbeszélések közzétételétől, de az előadók felhasználhatják az érdekképviselőkkel folytatott találkozókról szóló nyilatkozataik kiegészítésére.

  Támogatási nyilatkozat a közös munkacsoportok és egyéb nem hivatalos csoportok számára

  A közös munkacsoportok nem hivatalos csoportok, amelyeket egyes képviselők hoznak létre konkrét témákról folytatandó informális eszmecserék, valamint a képviselők és a civil társadalom közötti kapcsolatok előmozdítása céljából.

  Csak az átláthatósági nyilvántartásba bejegyzett lobbicsoportok vehetnek részt a közös munkacsoportok vagy más nem hivatalos csoportok által a Parlament helyiségeiben szervezett tevékenységekben, azáltal, hogy támogatást ajánlanak nekik, vagy rendezvényeiknek helyszínt biztosítanak.

  A közös munkacsoportok elnökeinek éves nyilatkozatot kell benyújtaniuk minden készpénzben vagy természetben kapott támogatásról (például titkársági segítségnyújtásról), és ezt minden évben frissíteni kell. Valamennyi ilyen nyilatkozat és az egyes közös munkacsoportok tagjainak listája elérhető az alábbi linken (lásd: „További információk”).

  A nem hivatalos csoportosulások tagjainak a következő hónap végéig magánérdekeltségi nyilatkozatukban nyilatkozniuk kell a nem hivatalos csoportosulás nevében kapott pénzbeli vagy természetbeni támogatásról is.

  További információk:  Eljárási szabályzat:35. cikk – Közös munkacsoportok és 35a. cikk – Nem hivatalos csoportosulások; Az Európai Parlament közös munkacsoportjai.

  A személyzet érdekképviselőkkel való interakciói

  A parlamenti személyzet tagjainak az összes uniós tisztviselőhöz hasonlóan meg kell őrizniük szakmai és személyes függetlenségüket.

  Munkakörük függetlenségével és a feddhetetlenség elvével összhangban kell eljárniuk, a személyzeti szabályzatban foglaltak szerint.

  E célt szolgálja a Gyakorlati ajánlások a köztisztviselők érdekképviselőkkel való interakcióihoz című dokumentum.