Megfelelő magatartási szabályok 

Az Európai Parlament bizonyos szabályokat határozott meg az európai parlamenti képviselők és a személyzet számára az átláthatóság és az etika tekintetében. Tudjon meg többet a témáról.

A zaklatás és a megkülönböztetés megelőzése

A képviselők tartózkodnak mindenféle pszichológiai vagy szexuális zaklatástól, és feladataik ellátása során tiszteletben tartják a megfelelő magatartásra vonatkozó kódexet (lásd az eljárási szabályzat 10. cikkének (6) bekezdését).

Az európai parlamenti képviselők megfelelő magatartására vonatkozó kódex célja annak biztosítása, hogy a képviselők méltósággal, udvariasan és tisztelettel, valamint előítélettől és megkülönböztetéstől mentesen viselkedjenek az Európai Parlament valamennyi munkavállalójával szemben.

Ennek során a képviselőktől azt is elvárják, hogy professzionális módon viselkedjenek, és a személyzettel való kapcsolattartásuk során tartózkodjanak a lealacsonyító, sértő, támadó vagy megkülönböztető nyelvhasználattól vagy bármilyen más etikátlan, megalázó vagy jogellenes fellépéstől.

A megfelelő magatartásra vonatkozó kódexet csatolták a Parlament eljárási szabályzatához (II. melléklet).

Parlamenti hivatalba lépésekor minden képviselőnek nyilatkozatot kell aláírnia, amelyben megerősíti, hogy elkötelezi magát a kódexnek való megfelelés mellett.

Azok a képviselők, akik nem írták alá ezt a nyilatkozatot, nem választhatók meg a Parlament vagy annak szervei tisztségviselőjének, nem nevezhetők ki előadónak és nem vehetnek részt hivatalos küldöttségben vagy intézményközi tárgyalásokon. Függetlenül attól, hogy alá van-e írva vagy sem, minden nyilatkozatot közzétesznek a Parlament weboldalán a képviselők profiloldalán. Mivel a képviselők aláírása nem tehető közzé a honlapon, a nyilatkozaton szereplő dátum azt jelenti, hogy a nyilatkozatot azon a napon írták alá.

Az összeférhetetlenség meghatározása és kezelése

Az európai parlamenti képviselők feddhetetlenséggel és átláthatósággal kapcsolatos magatartási kódexének vezérelvei szerint a képviselők kizárólag a köz érdekében járnak el, és munkájukat önzetlenül, feddhetetlenül, nyíltan, szorgalommal, becsületesen, elszámoltatható módon és a Parlament hírnevének tiszteletben tartásával végzik.

A magatartási kódex meghatározza, hogy mi az összeférhetetlenség, és hogy a képviselőknek hogyan kell e helyzetet orvosolniuk, beleértve azon kötelezettségüket, hogy magánérdekeltségeikről szóló részletes nyilatkozatot, adott esetben vagyonnyilatkozatot nyújtsanak be, illetve az összeférhetetlenségről való tudomásszerzésről szóló nyilatkozatot tegyenek, és nyilatkozzanak a harmadik felek által szervezett rendezvényeken való részvételükről, valamint a hivatalos minőségükben kapott, hozzávetőlegesen 150 EUR-t meghaladó értékű ajándékokról.

A magatartási kódex arra kötelezi továbbá a képviselőket, hogy tegyék közzé az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó érdekképviselőkkel és a nem uniós országok hatóságainak képviselőivel tartott valamennyi tervezett ülést, akkor is, ha asszisztenseikre delegálják azokat.

A magatartási kódex szabályait megsértő képviselőt az elnök szankcióval sújthatja. A képviselővel szemben kiszabott szankciókat az elnök a plenáris ülésen kihirdeti, és azokat a Parlament honlapján közzéteszik.

További információk:   Eljárási szabályzat:11. cikk – A feddhetetlenséggel és az átláthatósággal kapcsolatos magatartási szabályok

A személyzet etikus magatartása

Az európai köztisztviselőknek szakmai feladataik ellátása során számos szabályt kell betartaniuk hivatali idejük során és a szolgálatból való távozást követően is. Ezeket a szabályokat a személyzeti szabályzat, valamint az Európai Parlament Elnöksége által elfogadott magatartási kódex határozza meg, és e szabályok előírják, hogy minden alkalmazottnak függetlennek, körültekintőnek, diszkrétnek és lojálisnak kell lennie.

Ezen általános kötelezettségek célja az EU és személyzete tevékenységeinek és hírnevének védelme, és mind a munkavállalói feladatok elvégzésekor, mind a munkahelyen kívül érvényesek.

Ez azt jelenti, hogy haladéktalanul be kell jelenteni minden, bármilyen vállalkozásban vagy szervezetben fennálló olyan érdekeltséget, amely veszélyeztetheti e kötelezettségek tiszteletben tartását. Az e szabályok hatálya alá tartozó, fizetett vagy fizetetlen külső tevékenységeket először jóvá kell hagyatni.

A parlamenti alkalmazottak előzetes engedély nélkül nem fogadhatnak el ajándékokat vagy kedvezményeket harmadik felektől, kivéve ha az ajándék értéke 100 EUR-nál vagy egy év folyamán 300 EUR-nál kevesebb.

Végül távozásukkor az alkalmazottaknak értesíteniük kell a Parlamentet arról, ha bármilyen fizetett vagy fizetetlen tevékenységet kívánnak folytatni.

Ami a lobbicsoportokkal szembeni megfelelő magatartást illeti, kérjük, látogasson el az átláthatóságról és a lobbicsoportokról szóló oldalunkra.