Lobistų grupės ir skaidrumas 

Europos Parlamentas yra įsipareigojęs skatinti lobistų veiklos skaidrumą ir etiką. Kartu su Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija jis naudoja bendrą skaidrumo registrą interesų grupių atstovų veiklos priežiūrai užtikrinti. Be to, Parlamento nariai skelbia informaciją apie savo ryšius su lobistų grupėmis.

Kodėl svarbus ES institucijų ir lobistų grupių dialogas?

ES institucijos bendrauja su įvairiomis grupėmis ir organizacijomis, kurios atstovauja konkretiems interesams ir užsiima lobistine veikla. Tai yra teisėta ir būtina sprendimų priėmimo proceso dalis, skirta užtikrinti, kad ES politika atspindėtų realius žmonių poreikius.

Bendraudamas su visų tipų interesų grupių atstovais, Parlamentas įgyja žinių ir praktinės patirties daugybėje ekonomikos, socialinių reikalų, aplinkos ir mokslo sričių. Jie gali atlikti esminį vaidmenį palaikant atvirą pliuralistinį dialogą, kuriuo grindžiama demokratijos sistema.

Europos Sąjungos sutartyje numatyta skaidrių ir etiškų santykių tarp ES institucijų ir Europos politikos lyderių bei pilietinės visuomenės ir atstovaujamųjų asociacijų sistema. Šia sutartimi siekiama puoselėti šiuos santykius.

Institucijos atitinkamomis priemonėmis suteikia piliečiams ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybę skelbti nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis keistis. Institucijos palaiko atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene.

(Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnis)

Share: 

  Skaidrumo registras

  Siekdami parodyti, kad yra įsipareigoję būti atviri ir skaidrūs, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija prisijungė prie Skaidrumo registro.

  Naudojantis Skaidrumo registru, žmonėms lengviau gauti informacijos apie veiklą, kurią interesų grupių atstovai vykdo ES institucijų atžvilgiu, bei statistinius duomenis apie visas užsiregistravusias šalis.

  Visi interesų grupių atstovai kviečiami savanoriškai užsiregistruoti, jeigu vykdo veiklą, kuria siekiama daryti įtaką politikos formavimui, politikos įgyvendinimui ir sprendimų priėmimui ES institucijose. Tiesa, kiekvienoje institucijoje galioja taisyklės, skirtos sistemai stiprinti, pagal kurias registracija yra konkrečios atstovavimo veiklos vykdymo prielaida. Be to, visi užsiregistravusieji turi laikytis Užsiregistravusių subjektų elgesio kodekso. Šiame puslapyje galima pasidomėti reikiamomis kiekvienos institucijos taisyklėmis ir kitomis skaidrumo priemonėmis.

  Pavyzdžiui, užsiregistruoti privaloma norint prašyti leidimo patekti į Europos Parlamentą. Užsiregistravę interesų grupių atstovai tokio leidimo gali prašyti tik internetu.

  Be to, tik užsiregistravę interesų grupių atstovai gali būti kviečiami kalbėti per viešus komitetų klausymus ir paremti Parlamento narių jungtinių ir neoficialių grupių veiklą bei joje dalyvauti. Papildomomis priemonėmis užtikrinama, kad užsiregistravusieji galėtų nesunkiai prenumeruoti informaciją apie komitetų veiklą, kartu organizuoti renginius ir kreiptis į Parlamento pirmininką dėl renginio globojimo.

  Tarpinstituciniame susitarime dėl privalomo skaidrumo registro ir jo politiniame pareiškime apibrėžtos interesų grupių atstovavimo ar lobistinės veiklos sritys, kokio pobūdžio informaciją turėtų pateikti užsiregistravusieji, užsiregistravusiųjų elgesio kodeksas ir skundų dėl užsiregistravusių subjektų pateikimo tvarka.

  Skaidrumo registro valdymu kartu rūpinasi Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija. Susitarimo įgyvendinimui vadovauja visų trijų institucijų generaliniai sekretoriai, kurie posėdžiauja valdančioje taryboje, o kasdiene registro veikla rūpinasi visų trijų institucijų pareigūnų sudaromas jungtinis Sekretoriatas. Metinės ataskaitos pateikiamos čia:

  Informacija apie Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybas, po kurių buvo sudarytas šis tarpinstitucinis susitarimas, pateikiama specialiame puslapyje.

  Ryšių su lobistų grupėmis skaidrumas

  Suplanuotų posėdžių skelbimas

  Pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir komitetų pirmininkai turi internete paskelbti informaciją apie suplanuotus susitikimus su interesų grupių atstovais, patenkančiais į Tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo registro taikymo sritį.
  Tai taikoma visiems susitikimams, kurių tikslas – daryti įtaką ES institucijų politikai ar sprendimų priėmimo procesui, nesvarbu, kur jie vyktų.

  Visi kiti Parlamento nariai, įskaitant komitetų pirmininkų pavaduotojus, delegacijų pirmininkus ar koordinatorius, teisiškai nėra įpareigoti skelbti išsamios informacijos apie savo posėdžius, tačiau gali tai daryti savanoriškai.

  Informacija apie susitikimus skelbiama Parlamento narių asmeninio profilio puslapiuose.

  Išsamiau: Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnis: Parlamento narių finansiniai interesai ir skaidrumo registras.

  Savanoriškai skelbiama informacija apie poveikį teisės aktui

  Parlamento nariai, rengiantys pranešimus ar nuomones, gali nuspręsti prie jų pridėti informacijos apie poveikį teisės aktui sąrašą.

  Toks sąrašas iliustruoja pranešėjo ar nuomonės referento gautų išorės ekspertinių žinių ir nuomonių diapazoną. Pranešimą priėmus komitete, sąrašas paskelbiamas kartu su pranešimu: taip galima sužinoti, su kuo pranešėjas bendravo iki įvykstant galutiniam viso Parlamento balsavimui.

  Jis nepriklauso nuo informacijos apie susitikimus su interesų grupių atstovais paskelbimo, tačiau pranešėjai gali juo pasinaudoti, kad papildytų savo susitikimų su interesų grupių atstovais deklaracijas.

  Paramos jungtinėms ir kitoms neoficialioms grupėms deklaravimas

  Jungtinės grupės – tai neoficialios grupės, kurias steigia atskiri Parlamento nariai, siekdami neformaliai keistis nuomonėmis konkrečiais klausimais bei skatinti Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšius.

  Jungtinių grupių ar kitų neoficialių grupių organizuojamoje veikloje, vykstančioje Parlamento patalpose, gali dalyvauti tik Skaidrumo registre užsiregistravusios lobistų grupės. Pastarosios gali siūlyti paramą pirmiau minėtoms grupėms arba prisidėti prie jų renginių organizavimo.

  Jungtinių grupių pirmininkai turi pateikti metinę visos gautos paramos deklaraciją ir ją kasmet atnaujinti. Minėtoji parama gali būti piniginė arba nepiniginė (pvz., pagalba sekretoriatui). Visas šias deklaracijas ir visų jungtinių grupių narių sąrašus galima rasti pasinaudojus toliau pateikiama nuoroda (žr. „Išsamiau“).

  Kitos neoficialios grupės irgi turi deklaruoti visą piniginę arba nepiniginę paramą, kurios Parlamento nariai nėra individualiai deklaravę vadovaudamiesi savo pareigomis, nustatytomis Europos Parlamento narių elgesio kodekse. Ši informacija turi būti pateikta iki ateinančio mėnesio pabaigos.

  Išsamiau: Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnis: Jungtinės grupės.

  Darbuotojų bendravimas su interesų grupių atstovais

  Parlamento darbuotojai, kaip ir visi ES tarnautojai, turi likti profesiniu ir asmeniniu požiūriu nepriklausomi.

  Jie turi elgtis laikydamiesi savo pareigų nepriklausomumo ir sąžiningumo principų, nustatytų Tarnybos nuostatuose.

  Šiuo tikslu parengtos praktinės rekomendacijos dėl pareigūnų bendravimo su interesų grupių atstovais.