Tinkamo elgesio taisyklės 

Europos Parlamentas EP nariams ir darbuotojams nustatė tam tikras skaidrumo ir etikos taisykles. Sužinokite daugiau.

Priekabiavimo ir diskriminacijos prevencija

Parlamento nariai turi susilaikyti nuo bet kokios formos psichologinio ar seksualinio priekabiavimo ir laikytis tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodekso (žr. Darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnio 6 dalį).

Europos Parlamento narių tinkamo elgesio kodeksu siekiama užtikrinti, kad Parlamento nariai su visais Europos Parlamente dirbančiais asmenimis elgiasi oriai, mandagiai, pagarbiai ir be išankstinio nusistatymo ir jų nediskriminuoja.

Tai darydami Parlamento nariai taip pat turėtų elgtis profesionaliai ir, bendraudami su darbuotojais, susilaikyti nuo žeminančios, įžeidžiančios, užgaulios ar diskriminuojančios kalbos ar bet kokių kitų neetiškų, menkinančių ar neteisėtų veiksmų.

Tinkamo elgesio kodeksas pridedamas prie Parlamento darbo tvarkos taisyklių (II priedas).

Kiekvienas Parlamento narys, pradėdamas eiti pareigas Parlamente, privalo pasirašyti deklaraciją, patvirtinančią jo įsipareigojimą laikytis šio kodekso.

Šios deklaracijos nepasirašę Parlamento nariai negali būti renkami į jokias pareigas Parlamente ar jo organuose, skiriami pranešėjais ar dalyvauti oficialiose delegacijose ar tarpinstitucinėse derybose. Visos deklaracijos, pasirašytos ar nepasirašytos, skelbiamos Parlamento interneto svetainėje Parlamento narių asmeninės informacijos tinklalapiuose. Kadangi Parlamento narių parašai negali būti skelbiami interneto svetainėje, ant deklaracijos nurodyta data reiškia, kad ji buvo pasirašyta tą dieną.

Interesų konfliktų apibrėžimas ir sprendimas

Europos Parlamento narių elgesio kodekse finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais nustatytas pagrindinis principas, kad Parlamento nariai veikia tik vadovaudamiesi bendrais interesais ir dirba laikydamiesi nesavanaudiškumo, padorumo, skaidrumo, darbštumo, garbingumo, atsakomybės ir pagarbos Europos Parlamento reputacijai principų.

Elgesio kodekse apibrėžiami interesų konfliktai ir kaip Parlamento nariai turėtų juos spręsti, taip pat Parlamento narių pareiga pateikti išsamią savo finansinių interesų deklaraciją, deklaruoti savo dalyvavimą trečiųjų šalių organizuojamuose renginiuose ir oficialiai gautas dovanas.

Jeigu nustatoma, kad Parlamento narys pažeidė Elgesio kodeksą, Parlamento pirmininkas gali skirti jam nuobaudą. Apie šią nuobaudą Parlamento pirmininkas praneša per plenarinę sesiją ir ji skelbiama Parlamento interneto svetainėje likusį kadencijos laikotarpį.

Daugiau informacijos: Darbo tvarkos taisyklės.11 straipsnis. Parlamento narių finansiniai interesai ir skaidrumo registras

Etiškas darbuotojų elgesys

ES pareigūnai, vykdydami savo profesines užduotis, privalo laikytis tam tikrų taisyklių tiek tarnybos metu, tiek baigę tarnybą. Šios taisyklės nustatytos Tarnybos nuostatuose, Europos Parlamento biuro priimtame Elgesio kodekse, pagal jas reikalaujama, kad visi darbuotojai būtų nepriklausomi, apdairūs, atsargūs ir lojalūs.

Šie bendrieji įpareigojimai nustatyti siekiant apsaugoti ES ir jos darbuotojų veiklą ir reputaciją, jie taikomi tiek vykdant pareigas darbe, tiek ne darbo metu.

Pagal jas privaloma nedelsiant deklaruoti bet kokį įmonės ar organizacijos interesą, galintį sutrukdyti laikytis šių įsipareigojimų. Prieš imantis mokamos ar nemokamos išorės veiklos, kuriai taikomos šios taisyklės, pirmiausia reikia gauti pritarimą.

Parlamento darbuotojai negali priimti dovanų ar paslaugų iš trečiųjų šalių be išankstinio leidimo, išskyrus atvejus, kai dovanos vertė yra mažesnė kaip 100 EUR arba iš viso 300 EUR per metus.

Be to, kai darbuotojai išeina iš tarnybos, jie privalo pranešti Parlamentui, ar ketina užsiimti kokia nors apmokama ar neapmokama veikla.

Kaip dera elgtis su lobistų grupėmis, aprašyta mūsų tinklalapyje skaidrumo ir lobistų grupių klausimais.