Publiczny dostęp do dokumentów 

Zgodnie z art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatele i rezydenci Unii Europejskiej mają prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii niezależnie od formy dokumentu.

Publiczny dostęp do dokumentów: kluczowy element przejrzystości

Prawo dostępu do dokumentów jest istotnym elementem polityki przejrzystości realizowanej przez instytucje europejskie.

Parlament Europejski stara się zapewnić wysoki poziom widoczności swojej pracy. Jest to niezwykle ważne, ponieważ reprezentuje on obywateli Unii, którzy wybierają go w wyborach bezpośrednich.

Zasady dotyczące publicznego dostępu do dokumentów określa rozporządzenie (WE) nr 1049/2001.

Rejestr dokumentów

Parlament Europejski utworzył elektroniczny rejestr dokumentów, aby ułatwić dostęp do dokumentów.

Rejestr ten zawiera odniesienia do dokumentów sporządzonych lub otrzymanych przez Parlament Europejski od 2001 r., czym ułatwia wyszukiwanie.

Rejestr zapewnia bezpośredni dostęp do dużej liczby dokumentów Parlamentu Europejskiego w formie elektronicznej.

Dokumenty udostępniane na wniosek

Dokumenty, z którymi nie można się zapoznać bezpośrednio w rejestrze, mogą zostać udostępnione na wniosek.

Dotyczy to dokumentów sprzed 2001 r. oraz dokumentów, do których może mieć zastosowanie wyjątek od prawa dostępu przewidziany w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

Dostęp do dokumentów jest bezpłatny. Wniosek, składany za pomocą formularza elektronicznego, nie wymaga żadnego szczególnego uzasadnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku Parlament Europejski przesyła uzasadnioną odpowiedź w ciągu 15 dni roboczych. Jeżeli zostanie udzielona zgoda na udostępnienie dokumentu, jest on publikowany w rejestrze.