Grupy interesu i przejrzystość 

Parlament Europejski jest zaangażowany w promowanie przejrzystości i etyki w działalności lobbingowej. Wraz z Komisją Europejską utworzył wspólny rejestr służący przejrzystości. Posłowie publikują też informacje o swoich kontaktach z grupami interesu.

Dlaczego dialog między instytucjami UE a grupami lobbingowymi jest ważny?

Instytucje UE współpracują z wieloma grupami i organizacjami reprezentującymi określone interesy i podejmującymi działalność lobbingową. Jest to uzasadniona i niezbędna część procesu decyzyjnego służąca zapewnieniu, by polityka UE odzwierciedlała rzeczywiste potrzeby obywateli.

Przedstawiciele grup interesu mogą być podmiotami prywatnymi, publicznymi lub pozarządowymi. Mogą oni służyć Parlamentowi wiedzą i specjalistycznym know-how w zakresie szeregu zagadnień gospodarczych, społecznych, ekologicznych i naukowych. Mogą odgrywać kluczową rolę w otwartym, pluralistycznym dialogu, na którym opiera się system demokratyczny.

Stosunki między instytucjami europejskimi i europejskimi przywódcami politycznymi a społeczeństwem obywatelskim, obywatelami Unii i stowarzyszeniami przedstawicielskimi reguluje i wzmacnia Traktat o Unii Europejskiej.

Za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii. Instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim.

(art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej)

Share: 

  Rejestr służący przejrzystości

  Parlament Europejski i Komisja Europejska utworzyły wspólny rejestr służący przejrzystości, aby pokazać swoje zaangażowanie na rzecz otwartości i przejrzystości.

  Wszystkie organizacje zachęca się do dobrowolnej rejestracji, jeżeli prowadzą działalność mającą na celu wywieranie bezpośredniego lub pośredniego wpływu na kształtowanie polityki, jej realizację i proces decyzyjny w instytucjach Unii. Rejestracja jest natomiast obowiązkowa, aby móc ubiegać się o zezwolenie na wstęp do Parlamentu Europejskiego. Można sprawdzić stosowne zasady dotyczące wstępu.

  Zarejestrowani przedstawiciele grup interesu mogą ubiegać się o zezwolenie na wstęp wyłącznie online.

  Rejestr służący przejrzystości ułatwia obywatelom uzyskanie informacji o osobach samozatrudnionych i organizacjach, które pozostają w kontakcie z instytucjami Unii, a także danych statystycznych dotyczących wszystkich zarejestrowanych podmiotów wraz z listą osób uprawnionych do wstępu do budynków Parlamentu Europejskiego.

  Ten kompleksowy system ułatwia również rejestrację przedstawicieli poszczególnych grup interesu i łączy w sobie wcześniej odrębne rejestry Parlamentu i Komisji.

  Po rejestracji przedstawiciele grup interesu mogą korzystać z określonych przywilejów w relacjach z Parlamentem Europejskim, pod warunkiem że przestrzegają kodeksu postępowania rejestrujących się podmiotów.

  Tylko zarejestrowani przedstawiciele grup interesu mogą ubiegać się o zezwolenie na wstęp do Parlamentu, a ponadto być zapraszani jako prelegenci na publiczne wysłuchania w komisjach, wspierać działania parlamentarnych zespołów międzypartyjnych i nieformalnych grup oraz uczestniczyć w tych działaniach, otrzymywać pocztą elektroniczną powiadomienia dotyczące działań komisji, współorganizować wydarzenia i ubiegać się o patronat Przewodniczącego.

  W porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie utworzenia wspólnego rejestru służącego przejrzystości określono, jakiego rodzaju reprezentacja interesów i działalność lobbingowa wchodzi w zakres rejestru i jakie są wymagane informacje od rejestrujących się podmiotów, a także opisano kodeks postępowania rejestrujących się podmiotów oraz procedurę powiadomień i skarg dotyczących zarejestrowanych organizacji.

  Rejestr służący przejrzystości jest prowadzony wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Sprawozdanie roczne można przeczytać tutaj.

  Parlament, Rada i Komisja prowadzą dyskusje nad nowym porozumieniem międzyinstytucjonalnym. Negocjacje można śledzić na tej stronie internetowej.

  Przejrzystość w kontaktach z grupami interesu

  Publikacja zaplanowanych spotkań

  Sprawozdawcy, kontrsprawozdawcy i przewodniczący komisji mają obowiązek publikowania w internecie w odniesieniu do każdego sprawozdania informacji o zaplanowanych spotkaniach z udziałem przedstawicieli grup interesu objętych porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie rejestru służącego przejrzystości.

  Dotyczy to wszystkich spotkań, których celem jest wywarcie wpływu na politykę lub proces decyzyjny instytucji europejskich, niezależnie od miejsca tych spotkań.

  Wszyscy pozostali posłowie, w tym wiceprzewodniczący komisji, przewodniczący delegacji lub koordynatorzy, nie są prawnie zobowiązani do publikowania informacji o spotkaniach, ale mogą to robić dobrowolnie.

  Informacje na temat spotkań są publikowane na stronach profilowych posłów do Parlamentu Europejskiego.

  Dodatkowe informacje: Regulamin:art. 11: Interesy finansowe posłów i rejestr służący przejrzystości

  Dobrowolny ślad legislacyjny

  Posłowie sporządzający sprawozdanie lub opinię mogą dołączyć do dokumentu ślad legislacyjny.

  Za pomocą takiej listy sprawozdawca może pokazać, z jakich rodzajów zewnętrznej wiedzy eksperckiej i opinii korzystał. Lista jest publikowana wraz ze sprawozdaniem po jego przyjęciu w komisji i umożliwia sprawdzenie przed ostatecznym głosowaniem przez cały Parlament, z czyimi opiniami zapoznał się sprawozdawca.

  Publikacja listy jest niezależna od publikacji informacji o spotkaniach z przedstawicielami grup interesu, ale sprawozdawcy mogą wykorzystać listę, aby uzupełnić swoje oświadczenia dotyczące spotkań z przedstawicielami grup interesu.

  Oświadczenie dotyczące wsparcia dla zespołów międzypartyjnych i innych nieformalnych grup

  Zespoły międzypartyjne to nieformalne grupy tworzone przez posłów w celu prowadzenia nieoficjalnej wymiany poglądów na temat konkretnych kwestii, a także wspierania kontaktów pomiędzy posłami a społeczeństwem obywatelskim.

  Grupy interesu wpisane do rejestru służącego przejrzystości mogą uczestniczyć w działaniach zespołów międzypartyjnych lub innych nieformalnych grup w budynkach Parlamentu, oferując im wsparcie lub współorganizując ich wydarzenia.

  Przewodniczący zespołów międzypartyjnych mają obowiązek składania corocznych oświadczeń dotyczących wszelkiego otrzymanego wsparcia czy to w formie pieniężnej, czy niepieniężnej (np. wykonywania prac sekretarskich); oświadczenia te muszą być uaktualniane co roku. Wszystkie takie oświadczenia oraz lista członków każdego zespołu międzypartyjnego są dostępne pod adresem internetowym podanym poniżej (zob. punkt „Dodatkowe informacje”).

  Inne nieformalne grupy również mają obowiązek składania do końca następnego miesiąca oświadczeń dotyczących wszelkiego wsparcia czy to w formie pieniężnej, czy niepieniężnej, którego posłowie nie zgłosili indywidualnie zgodnie z obowiązkami nałożonymi na mocy kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego

  Dodatkowe informacje: Regulamin:art. 35: Zespoły międzypartyjne

  Kontakty pracowników z przedstawicielami grup interesu

  Pracownicy Parlamentu, podobnie jak wszyscy urzędnicy służby cywilnej UE, są zobowiązani do zachowania niezależności zawodowej i osobistej.

  Muszą działać w sposób zgodny z niezależnością ich stanowiska i zasadą uczciwości, jak określono w regulaminie pracowniczym.

  W tym celu opracowano określone zalecenia praktyczne dotyczące kontaktów urzędników publicznych z przedstawicielami grup interesu.