Συμπληρώστε αυτό το πεδίο

Μη χάσετε:

Chemical, biological, radiological and nuclear signs with the EU flag as background
17-09-2021 - 08:48

While responding to Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) events is primarily the prerogative of the Member States, the COVID-19 pandemic is a reminder that such incidents can potentially overwhelm their response capacities, says SEDE Chair Nathalie Loiseau in the opening article of the latest edition of the Policy Department’s Monthly Highlights newsletter. The EU needs to have robust tools to respond to such crises.

Coloured dots in green, pink, yellow, red and blue in a round shape, representing the five chapters of the Fact Sheets on the European Union.
17-09-2021 - 08:48

The Fact Sheets on the EU provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They present a brief overview of the EU's institutions and policies, and of Parliament's role in their development. Available in 24 languages, they cover five main areas: how the EU works; economy, science and quality of life; cohesion, growth and jobs; fundamental rights, security and justice; and the EU's external relations. The online version is updated regularly.

An image with various illustrations of office supplies, e.g. pen, computer, envelope.
17-09-2021 - 08:48

Studies, in-depth analyses and briefings produced by Parliament's policy departments and the Economic Governance Support Unit are available online in the dedicated section for Supporting Analyses. Apart from searching specific publications, a selection of papers and upcoming events can be found under "Highlights". A monthly overview of the work of policy departments is given in "Periodicals", with key studies on thematic issues.

Committee meeting
17-09-2021 - 08:48

Parliament's committees deal with EU legislative proposals by adopting reports, which then are referred to plenary for voting by all Members, and appoint negotiation teams to conduct talks with Council. They adopt non-legislative reports, organise hearings with experts and scrutinise other EU bodies and institutions. Parliament can set up sub-committees and special committees to deal with specific issues. Each committee elects a chair and up to four vice-chairs for a two and a half year mandate.

Poldeps presentation Top Page
17-09-2021 - 08:48

Parliament’s policy departments provide high-level independent expertise, analysis and advice at the request of committees and other parliamentary bodies. Covering all areas of activity of Parliament, they deliver policy analysis in a wide variety of formats, feeding directly into the legislative work of committees or members' delegations. They organise events, including workshops and expert panels, to enhance Parliament’s analytical capacity and develop common approaches to political issues.

Calendar
17-09-2021 - 08:48

The European Parliament’s calendar of activities for 2021 is available through the link below. Parliament decides its annual calendar of work on the basis of a proposal by the Conference of Presidents. The calendar is divided into plenary sittings (part-sessions) and meetings.

A quick look at Parliamentary committees

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας