Μη χάσετε:

External policy dimension
26-02-2021 - 08:25 AIDA AFET SEDE

The Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age is holding a public hearing on the external policy dimension of AI, with panels taking place on 1 and 4 March. The first panel, held in association with the Committee on Foreign Affairs, deals with regulatory convergence in the field AI diplomacy and governance in a global setting. The second panel will be held in association with the Subcommittee on Security and Defence, focusing on the aspects of AI, cybersecurity and defence.

Muttons on a pickup truck
26-02-2021 - 08:25 ANIT

The Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport will hold a public hearing with experts on the transport of live animals to third countries, on 1 March.

Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
26-02-2021 - 08:25 INGE

The Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, Including Disinformation will discuss the past and future strategy of the European External Action Service to battle foreign interference. The meeting will be held on 1 March with High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the Commission for a Stronger Europe in the World, Josep Borrell.

Coloured dots in green, pink, yellow, red and blue in a round shape, representing the five chapters of the Fact Sheets on the European Union.
26-02-2021 - 08:24

The Fact Sheets on the EU provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They present a brief overview of the EU's institutions and policies, and of Parliament's role in their development. Available in 24 languages, they cover five main areas: how the EU works; economy, science and quality of life; cohesion, growth and jobs; fundamental rights, security and justice; and the EU's external relations. The online version is updated regularly.

An image with various illustrations of office supplies, e.g. pen, computer, envelope.
26-02-2021 - 08:24

Studies, in-depth analyses and briefings produced by Parliament's policy departments and the Economic Governance Support Unit are available online in the dedicated section for Supporting Analyses. Apart from searching specific publications, a selection of papers and upcoming events can be found under "Highlights". A monthly overview of the work of policy departments is given in "Periodicals", with key studies on thematic issues.

Poldeps presentation Top Page
26-02-2021 - 08:24

Parliament’s policy departments provide high-level independent expertise, analysis and advice at the request of committees and other parliamentary bodies. Covering all areas of activity of Parliament, they deliver policy analysis in a wide variety of formats, feeding directly into the legislative work of committees or members' delegations. They organise events, including workshops and expert panels, to enhance Parliament’s analytical capacity and develop common approaches to political issues.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση