Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Bezpečnosť a obrana
Ľudské práva
Vzťahy s balkánskymi krajinami
Zmluvy s krajinami mimo EÚ
Medzinárodný obchod
Rozvojová spolupráca
EU-ACP
Nášlapné míny
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> Effectiveness of development co-operation
> Euromed
> Assistance to the third world


Rozvojová pomoc: jedna z priorít EÚ

Európska únia a jej členské štáty prispievajú v súčasnosti najväčším podielom k rozvojovej a humanitárnej pomoci vo svete. Boj proti chudobe je hlavným cieľom európskej spolupráce. Na dosiahnutie tohto cieľa presadzovali poslanci najmä zlepšenie vzdelávacích a zdravotných systémov. Funkčné obdobie bolo poznačené decentralizáciou rozvojovej politiky v snahe priblížiť politiku konkrétnym podmienkam a potrebám obyvateľstva. Parlament, ktorý má tak zákonodarné ako aj rozpočtové právomoci, riadi túto politiku Spoločenstva.

Približne 800 miliónov ľudí vo svete, z toho 200 miliónov detí, trpí chronickou podvýživou a 20% svetovej populácie žije z menej ako jedného dolára denne. Pritom takmer všetci títo ľudia žijú v rozvojových krajinách, podobne ako 90% ľudí postihnutých AIDS. Európska únia vyvinula za 40 rokov proaktívnu politiku, ktorej cieľom je zmenšiť rozdiely medzi severom a juhom. Od šesťdesiatych rokov uzatvorilo EHS dohody s viacerými rozvojovými krajinami, a to ešte predtým, ako sa na základe Maastrichtskej zmluvy stala politika v oblasti rozvojovej spolupráce v roku 1992 samostatnou politikou. Spoločenstvo musí pri realizácii ostatných politík zohľadňovať ciele rozvojovej politiky a zladiť svoje aktivity s aktivitami členských štátov, tretích krajín a medzinárodných organizácií.

Väčšia decentralizácia a rôznorodosť

Politika v oblasti rozvoja a spolupráce sa vyvíja v snahe priblížiť sa podmienkam a príjemcom pomoci. Malo by sa urobiť všetko preto, aby sa do rozvoja čo najviac zapojila občianska spoločnosť v príslušných krajinách a v krajinách Európskej únie. Priamu finančnú pomoc od Spoločenstva môže dostať verejná správa, ale aj profesné záujmové združenia, odbory, školy a kultúrne inštitúcie, cirkvi alebo združenia miestneho obyvateľstva.

Poslanci trvali na tom, aby medzi organizácie, na ktoré sa decentralizácia vzťahuje, patrili spoločenské hnutia bojujúce za demokratizáciu a ľudské práva, najmä za sociálne práva. Podľa poslancov musí Komisia pri vypracovávaní stratégií rozvoja osloviť aj neštátne organizácie. Podpora mimovládnych organizácií a rešpektovanie ľudských práv sú rok čo rok súčasťou rozpočtových priorít Parlamentu pri rokovaní s Radou ministrov. Spolupráca by už nemala spočívať iba na medzištátnych vzťahoch.

Na druhej strane štedrá pomoc krajín nie je stále nezištná. A tak slúži väčšina verejnej pomoci určenej pre rozvoj, na financovanie nákupu tovaru a služieb od poskytovateľov pomoci. Zavedenie neviazanosti pomoci má ukončiť toto viac alebo menej priame prepojenie medzi udeľovaním pomoci a podpisovaním zmlúv. Poslanci žiadali o presadenie neviazanosti pomoci pre všetku verejnú pomoc určenú pre rozvoj v nasledujúcich piatich rokoch.

Prednosť zdraviu a vzdelávaniu

Zdravie a vzdelávanie mali výnimočné postavenie medzi početnými témami, ktorými sa Parlament zaoberal počas tohto funkčného obdobia. Boj proti chorobám, ktoré sú spojené s chudobou, napr. AIDS, tuberkulóza a malária, je naliehavou celosvetovou prioritou. Pustošenie AIDS v Afrike marí niekoľkoročné úsilie o rozvoj. Poslanci preto podporili založenie Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii a výrazne zvýšili finančnú podporu Spoločenstva. Opakovane zdôrazňovali, že lepší prístup k informáciám a k zdravotnej starostlivosti pomôže v boji proti pandémii AIDS a proti chudobe.

Podľa poslancov sa podarí chudobu znížiť iba vtedy, ak bude mať čo najviac ľudí prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a k vzdelávaniu. Pri viacerých príležitostiach upozornili poslanci na dôležitosť základného vzdelávania a požadujú, aby sa prijali opatrenia na dosiahnutie cieľov pre toto tisícročie v tejto oblasti, t. j. aby v roku 2015 všetky deti navštevovali základnú školu. V súčasnosti nemá prístup k vzdelávaniu 113 miliónov detí, z toho predstavujú veľkú väčšinu dievčatá, a v rozvojových krajinách je 860 miliónov analfabetov. Parlament žiada, aby sa na vzdelávanie použilo 8% rozpočtu výboru pre rozvoj v porovnaní so 4% v roku 2001. Týka sa to najmä vzdelávania a boja proti analfabetizmu dospelých, najmä žien.

Humanitárna pomoc: vizitka vonkajších aktivít EÚ ?

ECHO, Humanitný úrad Európskych spoločenstiev založený v roku 1992, sa stal hlavným poskytovateľom humanitárnej pomoci na celosvetovej úrovni. V roku 2003 vynaložil viac ako 600 miliónov eúr. Tento orgán Komisie bol zriadený na žiadosť Európskeho parlamentu. ECHO prehodnocuje potreby vzhľadom na humanitárnu pomoc a financuje partnerské organizácie pôsobiace priamo na mieste. Parlament ako rozpočtový orgán požaduje každý rok zvýšenie pridelených finančných prostriedkov. Svojimi uzneseniami o činnosti ECHO vyvíja Parlament tlak na určovanie priorít a poukazuje na dodržiavanie princípu neutrality pri poskytovaní humanitárnej pomoci.

Jednou zo skutočností, ktorá znepokojuje poslancov, je nedostatok transparentnosti činnosti ECHO. Potravinové dávky poskytované deťom v Afrike, mimochodom prostredníctvom verejnosti dobre známych mimovládnych organizácií alebo prostredníctvom agentúr Organizácie spojených národov, sú financované do značnej miery zo zdrojov Spoločenstva, a teda európskymi daňovými poplatníkmi, ktorí o tom najčastejšie vôbec nevedia.

EUROMED: Európsko-stredomorské partnerstvo

Koncom roka 1995 bol zahájený Barcelonský proces medzi Európskou úniou a dvanástimi stredomorskými štátmi, Alžírskom, Cyprom, Egyptom, Izraelom, Jordánskom, Libanonom, Maltou, Marokom, Palestínskym územím, Sýriou, Tuniskom a Tureckom. Dva z nich, Malta a Cyprus, sa 1. mája 2004 pripojili k EÚ a Turecko je kandidátom na vstup. Na druhej strane Líbya koncom februára 2004 prehlásila, že je pripravená zapojiť sa do Barcelonského procesu. Cieľom tohto partnerstva je posilniť politický dialóg a ekonomický rozvoj, a tak zabezpečiť mier a prosperitu v regióne. Podobne ako Dohoda z Cotonou pre krajiny ACP (viď tiež našu poznámku "EÚ-ACP"), aj európsko-stredomorské partnerstvo zdôrazňuje úlohu občianskej spoločnosti. V rámci všetkých partnerstiev by sa mala jedného dňa zaviesť zóna voľného obchodu. V súčasnosti má partnerstvo podobu asociačných dohôd uzatvorených medzi EÚ a viacerými stredomorskými štátmi. Program MEDA je finančným nástrojom, ktorý má pomôcť pri ekonomickej transformácii v partnerských krajinách. Na obdobie 2000-2006 má vyčlenený rozpočet vo výške 5,35 milliárd eúr. Pôžičky mu môže okrem iného poskytovať Európska investičná banka.

Toto partnerstvo a jeho vývoj sa dotýkajú aj Parlamentu. Fórum zhromažďuje poslancov zo všetkých štátov EÚ a štátov stredomoria, ako aj europoslancov. Na ministerskej konferencii v Neapole v decembri 2003 sa rozhodlo o transformácii fóra na ozajstné euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie (EMPA), ktoré sa stretlo po prvýkrát 22. a 23. marca 2004 v Aténach. Táto zmena by mala umožniť väčšie zapojenie poslancov, z toho 45 europoslancov (z celkového počtu 240), ktorí sa budú môcť pravidelne vyjadrovať k otázkam, týkajúcim sa euro-stredomorského partnerstva.  
Spravodajcovia:
  
Rozvojová spolupráca: decentralizovaná spolupráca, presunutie na 31.12.2003: Maria Carrilho (PES, P)
Rozvojová spolupráca: decentralizovaná spolupráca, 2004-2006: Jürgen Zimmerling (EPP-ED, D)
Rozvojová politika: úcast neštátnych cinitelov: Richard Howitt (PES, UK)
Rozvojová politika: neviazanost pomoci: Fernando Fernández Martín (EPP-ED, E)
Spolupráca pri rozvoji: demokracia, právny štát, ludské práva: Fernando Fernández Martín (EPP-ED, E)
Rozvojové krajiny, choroby spôsobené chudobou: boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze: Anders Wijkman (EPP-ED, S)
Zdravie a rozvojové krajiny: práva v oblasti reprodukcie a sexuality: Ulla Margrethe Sandbæk (EDD, DK)
Základné vzdelanie v rozvojových krajinách: zasadnutie Organizácie spojených národov o právach detí v septembri 2001: Glenys Kinnock (PES, UK)
Rozvojové krajiny, vzdelávanie a odborná príprava: ciele a priority v boji proti chudobe: Margrietus van den Berg (PES, NL)
Humanitárna pomoc: prehodnotenie a budúcnost aktivít spolocenstva: Renzo Imbeni (PES, I)
Humanitárna pomoc a ECHO: Výrocné správy pre rok 2000 a 2001: Marie-Arlette Carlotti (PES, F)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Rozvojová spolupráca: decentralizovaná spolupráca, presunutie na 31.12.2003
Rozvojová spolupráca: decentralizovaná spolupráca, 2004-2006
Rozvojová politika: úcast neštátnych cinitelov - text prijatý Európskym parlamentom
Rozvojová politika: neviazanost pomoci - text prijatý Európskym parlamentom
Rozvojová spolupráca: demokracia, právny štát, ludské práva - text prijatý Európskym parlamentom
Rozvojové krajiny, choroby spôsobené chudobou: boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze
Zdravie a rozvojové krajiny: práva v oblasti reprodukcie a sexuality
Základné vzdelanie v rozvojových krajinách: zasadnutie Organizácie spojených národov o právach detí v septembri 2001 - text prijatý Európskym parlamentom
Rozvojové krajiny, vzdelávanie a odborná príprava: ciele a priority v boji proti chudobe - text prijatý Európskym parlamentom
Humanitárna pomoc: prehodnotenie a budúcnost aktivít spolocenstva - text prijatý Európskym parlamentom
Humanitárna pomoc a ECHO: Výrocné správy pre rok 2000 a 2001 - text prijatý Európskym parlamentom
Uznesenie o Euromed - text prijatý Európskym parlamentom

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004