Διαφάνεια και δεοντολογία 

Η διαφάνεια σε ένα δημοκρατικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ευκολότερα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα θεσμικά όργανα μπορούν να προσβλέπουν σε μεγαλύτερη νομιμοποίηση και αποτελεσματικότητα μόνον εφόσον παραμένουν πλήρως υπόλογα στους πολίτες.

Όντας το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ευρύ φάσμα μέτρων διαφάνειας και δεσμεύεται να πράξει ακόμη περισσότερα στον τομέα αυτό.

Συνάδοντας με την προσήλωση του Κοινοβουλίου στη διαφάνεια, όλα τα μέσα διαφάνειας που περιγράφονται εδώ έχουν στόχο να διευκολύνουν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου από τους πολίτες και δη του νομοθετικού του έργου.

    

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Οι πολίτες διαθέτουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, με την επιφύλαξη των αρχών και των προϋποθέσεων που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

    

Ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων και διαφάνεια

Οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις νομοθετικές δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και να λαμβάνουν διαβεβαιώσεις ότι οι δραστηριότητες των ομάδων εκπροσώπησης συμφερόντων είναι θεμιτές και λελογισμένες.

    

Κανόνες αρμόζουσας συμπεριφοράς

Οι πολίτες μπορούν επίσης να αναμένουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τις αρχές χρηστής διοίκησης και διακυβέρνησης.

    

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

Οι βουλευτές μπορούν να δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με το πως δαπανούν τις αποζημιώσεις γενικών εξόδων τους.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοικτά προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και, ως εκ τούτου, να προαχθεί η χρηστή διακυβέρνηση.

(Άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Share: