Öppenhet och etik 

Öppenhet i ett demokratiskt system gör det möjligt för människor att lättare delta i beslutsprocessen. För att institutionerna ska ses som helt legitima och effektiva måste de vara fullt ansvarsskyldiga inför medborgarna.

Europaparlamentet, som är den institution som företräder alla unionsmedborgare, har redan infört ett brett spektrum av åtgärder för att öka öppenheten och dessutom åtagit sig att göra fler framsteg på detta område.

I enlighet med parlamentets strävan efter öppenhet syftar alla verktyg som beskrivs nedan till att underlätta allmänhetens granskning av parlamentets verksamhet, i synnerhet dess lagstiftningsarbete.

    

Allmänhetens tillgång till handlingar

Allmänheten har rätt till tillgång till parlamentets handlingar, med förbehåll för de principer och villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001.

    

Lobbygrupper och öppenhet

Unionsmedborgarna har rätt att följa institutionernas lagstiftande verksamhet på nära håll och att kontrollera att lobbyverksamheten är rättvis och välbalanserad.

    

Lämpligt uppträdande

Allmänheten kan även förvänta sig högsta normer vad gäller uppträdande och effektivitet, i enlighet med principerna om god förvaltning och goda styrelseformer.

    

Ersättning för allmänna utgifter

Ledamöterna kan offentliggöra information om hur de använder ersättningen för allmänna utgifter.

För att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta ska unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete så öppet som möjligt.

(Artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)

Share: