Avoimuus ja eettiset periaatteet 

Avoimessa demokraattisessa järjestelmässä kansalaisten on helpompi osallistua päätöksentekoprosessiin. Toimielinten olemassaolon oikeutus ja toiminnan tehokkuus edellyttävät, että ne ovat täysin tilivelvollisia kansalaisille.

Kaikkia EU:n kansalaisia edustavana toimielimenä Euroopan parlamentti on ottanut käyttöön monenlaisia avoimuustoimenpiteitä, ja sillä on vakaa aikomus lisätä edelleen avoimuutta.

Kaikki seuraavassa kuvatut välineet toteuttavat parlamentin sitoumusta avoimuuteen ja tekevät kansalaisille helpommaksi valvoa sen toimintaa ja erityisesti lainsäädäntötyötä.

    

Asiakirjojen julkisuus

Jokaisella on oikeus tutustua Euroopan parlamentin asiakirjoihin asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 määritellyin säännöin ja ehdoin.

    

Edunvalvontaryhmät ja avoimuus

Eurooppalaisten on voitava seurata tiiviisti toimielinten harjoittamaa lainsäädäntää ja varmistaa, että edunvalvonta on asianmukaista ja tasapainoista.

    

Asianmukaista käyttäytymistä koskevat säännöt

Ihmisten on voitava luottaa siihen, että käyttäytyminen ja menettely on nuhteetonta ja toiminta tehokasta ja että hyvän hallinnon periaatteita noudatetaan.

    

Yleinen kulukorvaus

Jäsenet voivat julkaista tietoja siitä, miten he käyttävät yleisen kulukorvauksen.

Unionin toimielimet, elimet ja laitokset toimivat mahdollisimman avoimesti edistääkseen hyvää hallintotapaa ja varmistaakseen kansalaisyhteiskunnan osallistumisen.

(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artikla)