Прозрачност и етика 

Прозрачността в една демократична система позволява на хората да участват по-лесно в процеса на вземане на решения. Институциите могат да се ползват с по-голяма легитимност и ефективност само при условие че продължават да носят пълна отговорност пред гражданите.

Като институция, представляваща всички граждани на ЕС, Европейският парламент вече е въвел широк набор от мерки за прозрачност и е решен да постигне по-голям напредък в тази област.

В съответствие с ангажимента за прозрачност, поет от Парламента, всички инструменти за прозрачност, описани на тази страница, имат за цел да улеснят гражданския контрол над дейността на Парламента, и по-специално над неговата законодателна работа.

    

Публичен достъп до документи

На гражданите е предоставено право на достъп до документите на Парламента при спазване на принципите и условията, определени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

    

Лобистки групи и прозрачност

Европейците имат право да следят отблизо законодателната дейност на институциите и да проверяват дали лобистките дейности са справедливи и добре балансирани.

    

Правила за подходящо поведение

Хората могат също така да очакват най-високи стандарти на поведение и ефективност в съответствие с принципите на добра администрация и добро управление.

    

Надбавка за общи разходи

Членовете на ЕП могат да публикуват информация за начина, по който изразходват надбавката за общи разходи.

За да се насърчи доброто управление и да се осигури участието на гражданското общество, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост.

(Член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз)