Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διαμένοντες σε αυτήν έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, ανεξαρτήτως υποθέματος.

Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα: κύριο στοιχείο διαφάνειας

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της πολιτικής για τη διαφάνεια που εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή του έργου του. Η προσπάθεια αυτή γίνεται ακόμη πιο σημαντική αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης από τους οποίους και εκλέγεται απευθείας.

Οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Το μητρώο εγγράφων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει ηλεκτρονικό μητρώο εγγράφων για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα.

Προοριζόμενο για βοήθημα αναζήτησης, περιέχει αριθμούς παραπομπής σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2001 και μετά.

Το μητρώο καθιστά δυνατή την απευθείας πρόσβασή σας σε μεγάλο αριθμό εγγράφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ηλεκτρονική μορφή.

Έγγραφα διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως

Έγγραφα που δεν μπορεί κανείς να συμβουλευθεί απευθείας στο μητρώο, ενδέχεται να διατεθούν κατόπιν αιτήσεως.

Αυτό ισχύει για έγγραφα που χρονολογούνται πριν από το 2001 και για έγγραφα για τα οποία μπορεί ενδεχομένως να εφαρμοστεί εξαίρεση από το δικαίωμα πρόσβασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Η πρόσβαση σε αυτά είναι δωρεάν. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού εντύπου και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αιτιολόγηση.

Αφού εξετάσει το αίτημά σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποστείλει αιτιολογημένη απάντηση εντός 15 εργάσιμων ημερών. Μετά την έγκριση της δημοσιοποίησης, το έγγραφο δημοσιεύεται στο μητρώο.