Lobirühmad ja läbipaistvus 

Euroopa Parlament seisab kindlalt lobitöö läbipaistvuse ja eetilisuse eest. Parlament kasutab huvirühmade esindajate tegevuse järelevalveks Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga ühist läbipaistvusregistrit. Ka parlamendiliikmed teevad oma kontaktid lobirühmadega avalikult teatavaks.

Miks on ELi institutsioonide ja lobirühmade dialoog oluline?

ELi institutsioonid suhtlevad mitmesuguste rühmade ja organisatsioonidega, kes esindavad konkreetseid huve ja tegelevad lobitööga. See on otsustusprotsessi õiguspärane ja vajalik osa, et tagada ELi poliitika vastavus inimeste tegelikele vajadustele.

Parlament võib eri liiki huvirühmade esindajatelt saada teadmisi ja konkreetseid eksperdiarvamusi paljudes majandus-, sotsiaal-, keskkonna- ja teadusvaldkondades. Huvirühmade esindajatel on demokraatliku süsteemi aluseks olevas avatud ja pluralistlikus arutelus keskne roll.

Euroopa Liidu lepinguga on loodud raamistik, mis peaks aitama edendada ühelt poolt Euroopa Liidu institutsioonide ja poliitiliste juhtide ning teiselt poolt kodanikuühiskonna ja esindusühenduste läbipaistvaid ja eetilisi suhteid.

Institutsioonid annavad kodanikele ja esindusühendustele sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja vahetada avalikult oma seisukohti liidu tegevuse kõigis valdkondades. Institutsioonid peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi.

(Euroopa Liidu lepingu artikkel 11)

Share: 

  Läbipaistvusregister

  Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon on näidanud soovi tegutseda avatult ja läbipaistvalt, võttes kasutusele ühise läbipaistvusregistri.

  Läbipaistvusregistri kaudu on inimestel lihtsam leida teavet ELi institutsioonides aset leidva huvide esindamise kohta ning näha statistilisi andmeid kõigi registreeritud osaliste kohta.

  Kõigil huvirühmade esindajatel palutakse end vabatahtlikult registreerida, kui nende tegevuse eesmärk on mõjutada ELi institutsioonides poliitika kujundamist, ja rakendamist ning otsuste tegemist. Igal institutsioonil on samas reeglid selle raamistiku tugevdamiseks, nii et registreerimine muutub teatavate huvide esindamisega seotud tegevusvormide eeltingimuseks. Lisaks peavad kõik registreerijad järgima registreerijate käitumisjuhendit. Sellel lehel saate tutvuda iga institutsiooni vastavate reeglite ja muude läbipaistvusmeetmetega.

  Näiteks on registreerimine kohustuslik Euroopa Parlamendi sissepääsukaardi taotlemisel. Registreeritud huvide esindajad saavad seda taotleda ainult veebis.

  Ka parlamendikomisjonide avalikele kuulamistele võivad sõna võtma tulla ning parlamendiliikmete laiendatud töörühmade ja mitteametlike rühmade tegevust võivad toetada ja neis osaleda ainult registreeritud huvirühmade esindajad. Lisaks tagatakse, et registreerijad saavad hõlpsasti tellida teateid parlamendikomisjonide tegevuse kohta, olla ürituste kaaskorraldajaks ning paluda parlamendi presidenti patrooniks.

  Institutsioonidevahelisest kokkuleppest kohustusliku läbipaistvusregistri kohta ja selle kohta tehtud poliitilisest avaldusest selgub täpsemalt, millised huvide esindajad ja milline lobitöö on hõlmatud ning mis liiki teavet registreerijad peavad esitama, samuti on välja toodud registreerijate käitumisjuhend ning registreeritud organisatsioonide kohta kaebuste esitamise kord.

  Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon haldavad läbipaistvusregistrit ühiselt. Kolme institutsiooni peasekretärid juhivad kokkuleppe rakendamist haldusnõukogu kaudu ning registri igapäevast toimimist juhib ühine sekretariaat, kus töötavad kõigi kolme institutsiooni ametnikud. Aastaaruandeid saab lugeda siit:

  Institutsioonidevahelise kokkuleppeni viinud parlamendi, nõukogu ja komisjoni vaheliste läbirääkimistega saate tutvuda teemakohasel lehel.

  Lobirühmadega suhtlemise läbipaistvus

  Kavandatud koosolekute avalikustamine

  Raportöörid, variraportöörid ja komisjonide esimehed peavad iga raporti puhul tegema internetis teatavaks kavandatud kohtumised huvirühmade esindajatega, kes kuuluvad läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaldamisalasse.

  See hõlmab toimumiskohast olenemata iga kohtumist, mille eesmärk on mõjutada Euroopa Liidu institutsioonide poliitikat või otsustamisprotsessi.

  Kõigil teistel liikmetel, sealhulgas komisjonide aseesimeestel, delegatsioonide esimeestel ja koordinaatoritel, ei ole oma kohtumiste üksikasjade avaldamiseks juriidilist kohustust, kuid paljud neist teevad seda vabatahtlikkuse alusel.
  Teave kohtumiste kohta avaldatakse parlamendiliikme profiililehel.

  Lisateave: Kodukord: Artikkel 11 – Parlamendiliikmete majanduslikud huvid ja läbipaistvusregister.

  Vabatahtlik õigusloomeline jalajälg

  Raporteid või arvamusi koostavad parlamendiliikmed võivad otsustada lisada oma raportitele õigusloomelise jalajälje.

  See on loend, mis näitab, kui laiapõhjalistele väljastpoolt saadud ekspertteadmistele ja arvamustele on raportöör tuginenud. Loend avaldatakse koos raportiga pärast selle vastuvõtmist parlamendikomisjonis ja see võimaldab inimestel näha, kelle raportöör on ära kuulanud enne lõplikku hääletust kogu parlamendis.

  See loend ei ole seotud huvide esindajatega peetavate kohtumiste avaldamisega, kuid raportöörid võivad kasutada seda huvide esindajatega peetavate kohtumiste deklaratsioonide täiendamiseks.

  Laiendatud töörühmadele ja muudele mitteametlikele rühmadele antud toetuse deklareerimine

  Parlamendiliikmed võivad moodustada mitteametlikke laiendatud töörühmi, et korraldada konkreetsetel teemadel mitteformaalseid arvamuste vahetusi ning edendada parlamendiliikmete ja kodanikuühiskonna suhteid.

  Laiendatud töörühmade või muude mitteametlike rühmade korraldatavatel üritustel Euroopa Parlamendi ruumides võivad osaleda üksnes läbipaistvusregistrisse kantud lobirühmad, kes võivad olla neile toeks või toimida nende ürituste kaaskorraldajana.

  Laiendatud töörühmade esimehed peavad igal aastal esitama deklaratsiooni mis tahes saadud rahalise või muu toetuse (nt sekretariaaditeenused) kohta. Deklaratsiooni ajakohastatakse igal aastal. Kõik deklaratsioonid ja iga laiendatud töörühma liikmete nimekirja leiab allpool esitatud lingi kaudu (vt lisateavet).

  Muud mitteametlikud rühmad on samuti kohustatud iga järgneva kuu lõpuks deklareerima rühmale antud rahalise ja muu toetuse, mida parlamendiliikmed ei ole deklareerinud eraldi vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete käitumisjuhendist tulenevatele kohustustele.

  Lisateave: Kodukord: Artikkel 35 – Laiendatud töörühmad.

  Töötajate suhtlemine huvide esindajatega

  Euroopa Parlamendi töötajad, nagu kõik ELi ametnikud, peavad säilitama oma ametialase ja isikliku sõltumatuse.

  Nad peavad käituma oma ametikohustuste sõltumatuse ja usaldusväärsuse põhimõtte kohaselt, nagu on sätestatud personalieeskirjades.

  Sellel eesmärgil on koostatud mõned praktilised soovitused ametiisikute suhtlemiseks huvirühmade esindajatega.