Lobirühmad ja läbipaistvus 

Euroopa Parlament on seadnud endale eesmärgi tagada lobitöö läbipaistvus ja eetika. Parlament on koos Euroopa Komisjoniga loonud ühise läbipaistvusregistri. Parlamendiliikmed avaldavad samuti teavet oma kontaktide kohta lobirühmadega.

Miks on ELi institutsioonide ja lobirühmade vaheline dialoog oluline?

ELi institutsioonid suhtlevad mitmesuguste rühmade ja organisatsioonidega, kes esindavad konkreetseid huve ja tegelevad lobitööga. See on otsustusprotsessi õiguspärane ja vajalik osa, et tagada ELi poliitika vastavus inimeste tegelikele vajadustele.

Huvigruppide esindajad võivad olla era-, avalikud või vabaühendused. Nende teadmistest on parlamendile kasu paljudes majandus-, sotsiaal-, keskkonna- ja teadusvaldkondades. Huvigruppide esindajatel on tähtis roll avatud ja pluralistlikus arutelus, millel demokraatlik süsteem põhineb.

Euroopa Liidu lepinguga luuakse ühelt poolt Euroopa Liidu institutsioonide ja poliitiliste juhtide ning teiselt poolt kodanikuühiskonna, ELi kodanike ja esindusühenduste suhete raamistik ja püütakse neid suhteid edendada.

Institutsioonid annavad kodanikele ja esindusühendustele sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja vahetada avalikult oma seisukohti liidu tegevuse kõigis valdkondades. Lisaks peavad institutsioonid esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi.

(Euroopa Liidu lepingu artikkel 11)

Share: 

  Läbipaistvusregister

  Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on loonud ühise läbipaistvusregistri, mis annab tunnistust nende soovist olla avatud ja läbipaistev.

  Kõigil organisatsioonidel palutakse end vabatahtlikult registreerida, kui nende tegevuse eesmärk on otseselt või kaudselt mõjutada poliitika kujundamist, rakendamist ja otsuste tegemist ELi institutsioonides. Registreerimine on siiski kohustuslik, kui taotletakse pääsu Euroopa Parlamendi ruumidesse. Tutvuge parlamendi ruumidesse pääsu reeglitega.

  Registreeritud huvide esindajad saavad sellist pääsu taotleda ainult veebis.

  Läbipaistvusregistrist leiavad inimesed hõlpsasti teabe ELi institutsioonidega suhtlevate organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjate kohta, samuti statistilisi andmeid kõikide registreeritud osaliste kohta ja loetelu üksikisikutest, kellel on sissepääsuluba Euroopa Parlamenti.

  Selline ühtse kontaktpunkti süsteem lihtsustab ka erihuvide esindajate registreerimismenetlusi ning koondab varem eraldi olnud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni registrid.

  Registreerimisel võivad huvide esindajad saada teatavaid eeliseid suhetes Euroopa Parlamendiga, tingimusel et nad järgivad käitumisjuhendit.

  Ainult registreeritud huvide esindajad võivad lisaks parlamendi ruumidesse pääsule osaleda sõnavõtjatena parlamendikomisjonide avalikel kuulamistel, toetada parlamendiliikmete laiendatud töörühmade ja mitteametlike rühmade tegevust ja selles osaleda, saada komisjonide tegevuse kohta teateid e-posti teel, kaaskorraldada üritusi ja taotleda presidendilt Euroopa Parlamendi patrooniks kutsumist.

  Institutsioonidevahelises kokkuleppes ühise läbipaistvusregistri loomise kohta on sätestatud, milliseid huvide esindamise või lobitööga seotud tegevusi käsitletakse ja millist liiki teavet registreerijad peavad esitama, ning see hõlmab registreerijatele mõeldud käitumisjuhendit ning registreeritud organisatsioone käsitlevate hoiatusteadete ja kaebuste menetlust.

  Läbipaistvusregistrit haldavad ühiselt Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon. Aastaaruannet saab lugeda siit:

  Parlament, nõukogu ja komisjon arutavad parajasti uut institutsioonidevahelist kokkulepet. Läbirääkimisi saab jälgida sellel spetsiaalsel veebilehel.

  Lobirühmadega suhtlemise läbipaistvus

  Kavandatud koosolekute avalikustamine

  Raportöörid, variraportöörid ja komisjonide esimehed peavad iga raporti puhul avaldama internetis teabe kavandatud kohtumiste kohta läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvate huvirühmade esindajatega.

  See tähendab mis tahes koosolekut, olenemata selle toimumiskohast, mille eesmärk on mõjutada Euroopa Liidu institutsioonide poliitikat või otsustamisprotsessi.

  Kõigil teistel liikmetel, sealhulgas komisjonide aseesimeestel, delegatsioonide esimeestel või koordinaatoritel, ei ole juriidilist kohustust avaldada oma koosolekute üksikasju, kuid nad võivad seda teha vabatahtlikkuse alusel.

  Teave koosolekute kohta avaldatakse parlamendiliikmete profiililehekülgedel.

  Lisateave: Kodukord: Artikkel 11 – Parlamendiliikmete majanduslikud huvid ja läbipaistvusregister

  Vabatahtlik õigusloomeline jalajälg

  Raporteid või arvamusi koostavad parlamendiliikmed võivad otsustada lisada oma raportitele õigusloomelise jalajälje.

   See loend annab ühtlasi tunnistust sellest, kui laiapõhjalistele väljastpoolt saadud ekspertteadmistele ja arvamustele on raportöör tuginenud. Loend avaldatakse koos raportiga pärast selle vastuvõtmist parlamendikomisjonis ja see võimaldab inimestel näha, kelle raportöör on ära kuulanud enne lõplikku hääletust kogu parlamendis.

  See loend ei ole seotud huvide esindajatega peetavate kohtumiste avaldamisega, kuid raportöörid võivad kasutada seda huvide esindajatega peetavate kohtumiste deklaratsioonide täiendamiseks.

  Laiendatud töörühmadele ja muudele mitteametlikele rühmadele antud toetuse deklareerimine

  Parlamendiliikmed võivad moodustada mitteametlikke laiendatud töörühmi, et korraldada konkreetsetel teemadel mitteformaalseid arvamuste vahetusi ning edendada parlamendiliikmete ja kodanikuühiskonna suhteid.

  Läbipaistvusregistrisse kantud lobirühmad võivad osaleda laiendatud töörühmade või muude mitteametlike rühmade korraldatavatel üritustel Euroopa Parlamendi ruumides, pakkudes neile tuge või kaaskorraldades nende üritusi.

  Laiendatud töörühmade esimehed peavad igal aastal esitama deklaratsiooni mis tahes saadud rahalise või muu toetuse (nt sekretariaaditeenused) kohta. Deklaratsiooni ajakohastatakse igal aastal. Kõik deklaratsioonid ja iga laiendatud töörühma liikmete nimekirja leiab allpool esitatud lingi kaudu (vt lisateavet).

  Muud mitteametlikud rühmad on samuti kohustatud järgmise kuu lõpuks deklareerima rühmale antud rahalise ja muu toetuse, mida parlamendiliikmed ei ole deklareerinud eraldi vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete käitumisjuhendist tulenevatele kohustustele.

  Lisateave: Kodukord: Artikkel 35 – Laiendatud töörühmad

  Töötajate suhtlemine huvide esindajatega

  Euroopa Parlamendi töötajad, nagu kõik ELi ametnikud, peavad säilitama oma ametialase ja isikliku sõltumatuse.

  Nad peavad käituma oma ametikohustuste sõltumatuse ja usaldusväärsuse põhimõtte kohaselt, nagu on sätestatud personalieeskirjades.

  Sellel eesmärgil on koostatud mõned praktilised soovitused ametiisikute suhtlemiseks huvide esindajatega.