Õppekülastused 

Euroopa Parlament pakub kaht liiki õppekülastusi: Euroopa Parlamendi peasekretariaati ja Euroopa Parlamendi liikmete juurde.

Õppekülastused peasekretariaati

Neile külastustele on oodatud mis tahes maailma riigist pärit vähemalt 18-aastased huvilised, kes soovivad süvendada oma teadmisi Euroopa integratsiooniga seotud teemadel. Pakutakse ka võimalust teha uurimistööd Euroopa Parlamendi raamatukogus või ajalooarhiivis.

Õppekülastuse maksimaalne kestus on kaks kuud. Taotleja, kes on juba Euroopa Parlamendis õppekülastusel või praktikal käinud või töötanud, saab õppekülastuse taotluse esitada siis, kui eelmisest õppekülastusest, praktikast või töösuhtest on möödunud kuus kuud. Samuti peab pärast õppekülastust kuus kuud ootama, enne kui praktikale kandideerida.

Õppekülastuse taotlus tuleb saata vähemalt üks kuu enne külastuse kavandatud alguskuupäeva aadressil PERS-Studyvisit@ep.europa.eu koos järgmiste dokumentidega:

 1. Isiklik avaldus, mis sisaldab üksikasjalikku teavet selle kohta, millist Euroopa integratsiooniga seotud teemat taotleja kavatseb külastuse ajal uurida ja milliseid vahendeid ta soovib kasutada (dokumentidega tutvumine parlamendi raamatukogus või arhiivis või kohtumised teemat tundvate ametnikega). Märkida tuleb ka kindlad kuupäevad, millal taotleja soovib õppekülastusele tulla. Samuti peaks õppekülastuse taotleja täpsustama, millise peadirektoraadi ja direktoraadiga ta soovib tutvuda. Euroopa Parlamendi sekretariaadi organisatsiooni skeemi leiab järgmise lingi kaudu: organisation.
 2. Elulookirjeldus (koos postiaadressiga, mida on vaja haldusotstarbel).
 3. Kehtiva isikutunnistuse või passi koopia.
 4. Karistusregistri tõend või pädeva asutuse eelneval nõusolekul haridusasutuse või tööandja kirjutatud soovituskiri, millega tõendatakse taotleja head käitumist õpingute või töötamise ajal viimase kaheteistkümne kuu jooksul enne taotluse esitamist.

Kui on kindlaks tehtud, et Euroopa Parlamendi asjaomased teenistused saavad õppekülastaja vastu võtta, tehakse talle sellekohane otsus teatavaks.

Kehtiva eeskirja kohaselt ei kata Euroopa Parlament õppekülastusele tulijate kulusid.

Contact: 

 • Euroopa Parlament – Õppekülastused peasekretariaati 
  Contact data:  

Õppekülastused Euroopa Parlamendi liikmete juurde

Parlamendiliikmed võivad pakkuda võimalust põhjalikuks uurimistööks Euroopa Liiduga seotud teemadel parlamendiliikme büroos Brüsselis või Strasbourgis (kui parlamendiliige kasutab Strasbourgis alaliselt oma kabinetti, võib lähetuskoht olla Strasbourg). Õppekülastuse maksimaalne kestus on kuus nädalat. Õppekülastajal on õigus minna külastuse kestel lähetusse ka mõnda teise Euroopa Parlamendi töökohta (Brüsselisse või Strasbourgi).

Et minna õppekülastusele Euroopa Parlamendi liikme juurde, tuleb avaldus esitada otse sellele parlamendiliikmele. Euroopa Parlamendi liikmete nimekirja ja kontaktandmed leiab siit.

Õppekülastaja peab täitma järgmised tingimused:

 • ta peab põhjalikult valdama ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt;
 • ta ei tohi olla õppekülastuse ajal seotud ühegi töölepinguga ega olla üheski muus lepingulises töösuhtes;
 • ta ei tohi olla varem töötanud parlamendiliikme assistendina; ning
 • kui ta ei ole ELi kodanik, peab ta täitma vastuvõtva liikmesriigi elamis- ja tööhõivenõudeid nii enne riiki sisenemist kui ka kogu õppekülastuse vältel.

Õppekülastuse taotlejal palutakse esitada

 • kehtiva passi või ID-kaardi koopia;
 • ajakohane elulookirjeldus ning
 • isiklik avaldus, kus on märgitud, millise parlamendiliikme juures ta soovib töökogemust saada, samuti külastuse eesmärk ja soovitud kestus.

Õppekülastusel viibijatele ei ole ette nähtud mingeid hüvitisi. Vastuvõtva parlamendiliikme taotlusel võidakse õppekülastajale maksta ühekordset rahalist hüvitist, mis on proportsionaalne külastuse kestusega. Hüvitise kogusumma maksimumperioodi eest ei tohi ületada 1510 eurot.

Contact: 

 • Euroopa Parlament – Õppekülastused Euroopa Parlamendi liikmete juurde 
  Contact data: