Sobiliku käitumise reeglid 

Euroopa Parlament on läbipaistvuse ja eetikaga seoses kindlaks määranud Euroopa Parlamendi liikmete ja töötajate sobiliku käitumise reeglid. Siit leiate nende kohta lisateavet.

Ahistamise ja diskrimineerimise ennetamine

Parlamendiliikmed hoiduvad kasutamast mis tahes psühholoogilist või seksuaalset ahistamist ning järgivad Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisel sobiliku käitumise juhendit (vt kodukorra artikli 10 lõiget 6).

Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisel sobiliku käitumise juhendi eesmärk on tagada, et parlamendiliikmed käituksid oma ülesannete täitmisel kõigi Euroopa Parlamendis töötavate inimeste suhtes väärikalt, viisakalt ja lugupidavalt ning eelarvamuste ja diskrimineerimiseta.

Samuti eeldatakse, et parlamendiliige käitub oma ülesandeid täites professionaalselt ning hoidub suhetes töötajatega eelkõige alandavast, solvavast, haavavast või diskrimineerivast väljendusviisist ning muudest ebaeetilistest, väärikust riivavatest või seadusevastastest tegudest.

Sobiliku käitumise juhend on lisatud Euroopa Parlamendi kodukorrale (II lisa).

Parlamendis ametisse astudes peab iga parlamendiliige allkirjastama deklaratsiooni, mis kinnitab tema võetud kohustust juhendit järgida.

Parlamendiliiget, kes ei ole juhendiga seotud deklaratsiooni allkirjastanud, ei või valida parlamendi või mõne selle organi ametikandjaks ega määrata raportööriks; samuti ei või ta osaleda ametlikus delegatsioonis ega institutsioonidevahelistel läbirääkimistel. Kõik deklaratsioonid, olenemata sellest, kas need on allkirjastatud või mitte, avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil parlamendiliikme profiilileheküljel. Kuna parlamendiliikme allkirja veebisaidil avaldada ei saa, tähendab deklaratsioonis kuupäeva märkimine seda, et deklaratsioon allkirjastati samal päeval.

Huvide konflikti määratlemine ja lahendamine

Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva käitumisjuhendi kohaselt tegutsevad parlamendiliikmed üksnes üldistes huvides ning juhinduvad oma töös erapooletuse, usaldusväärsuse, avatuse, hoolikuse, aususe, vastutustunde ja Euroopa Parlamendi maine hoidmise põhimõtetest.

Käitumisjuhendis määratletakse huvide konflikt ja see, kuidas parlamendiliikmed peaksid olukorra lahendama, sealhulgas parlamendiliikme kohustus esitada üksikasjalik majanduslike huvide deklaratsioon ja teatada oma osalemisest kolmandate isikute korraldatud üritustel, samuti kohustus deklareerida kõik ametiülesannete täitmisel saadud kingitused.

Kui parlamendiliige ei pea käitumisjuhendist kinni, võib president määrata talle karistuse. President teatab sellest karistusest täiskogu istungil ja see avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil ülejäänud ametiajaks.

Lisateave: Kodukord: Artikkel 11 – Parlamendiliikmete majanduslikud huvid ja läbipaistvusregister

Töötajate eetiline käitumine

Euroopa Liidu ametnikud peavad oma ametikohustuste täitmisel nii ametis olles kui ka pärast teenistusest lahkumist järgima teatavaid reegleid. Need reeglid on sätestatud personalieeskirjades ning Euroopa Parlamendi juhatuse poolt vastu võetud käitumisjuhendis, mille kohaselt peavad kõik töötajad olema sõltumatud, ettevaatlikud, konfidentsiaalsust hoidvad ja lojaalsed.

Need üldised kohustused on kehtestatud selleks, et kaitsta ELi ja selle töötajate tegevust ja mainet ning need kehtivad nii töötajate ametiülesannete täitmisel kui ka väljaspool tööd.

See tähendab, et nende kohustuste täitmist kahjustada võivad mis tahes huvid mõnes ettevõttes või organisatsioonis tuleb viivitamata deklareerida. Nende reeglite alla kuuluvale väljaspool ELi institutsioone toimuvale tegevusele (olgu see siis tasustatud või tasuta) tuleb saada heakskiit.

Euroopa Parlamendi töötajad ei tohi ametiülesannete täitmisel vastu võtta kingitusi ega muid sarnaseid soodustusi ilma eelneva loata, välja arvatud juhul, kui kingituse väärtus on alla 100 euro või aasta jooksul alla 300 euro.

Kui töötajad teenistusest lahkuvad, peavad nad parlamenti teavitama, kui nad kavatsevad tegeleda mis tahes tasustatud või tasustamata tegevusega.

Lobirühmadega suhtlemisel sobiva käitumisega tutvumiseks külastage meie veebilehte läbipaistvuse ja lobirühmade kohta.