Üldsuse juurdepääs dokumentidele 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 15 on sätestatud, et Euroopa Liidu kodanikel ja elanikel on õigus pääseda ligi liidu institutsioonide, organite ja asutuste mis tahes andmekandjal säilitatavatele dokumentidele.

Üldsuse juurdepääs dokumentidele – oluline läbipaistvuse tingimus

Juurdepääs dokumentidele on Euroopa Liidu institutsioonide läbipaistvuspoliitika oluline osa.

Euroopa Parlament püüab tagada, et tema töö oleks võimalikult läbipaistev. Läbipaistvust peetakse tähtsaks juba seetõttu, et Euroopa Parlament teenib oma tegevusega eelkõige teda otse valinud ELi kodanike huve.

Eeskirjad üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001.

Dokumendiregister

Dokumentidele juurdepääsu hõlbustamiseks on Euroopa Parlament loonud elektroonilise dokumendiregistri.

Abi- ja otsinguvahendiks kavandatud dokumendiregister sisaldab viiteid dokumentidele, mille Euroopa Parlament on koostanud või saanud alates 2001. aastast.

Register annab vahetu juurdepääsu paljudele Euroopa Parlamendi elektroonilistele dokumentidele.

Taotluse alusel kättesaadavad dokumendid

Dokumendid, millega ei ole võimalik registris vahetult tutvuda, võidakse teha kättesaadavaks taotluse alusel.

Sellised on 2001. aastast varasemad dokumendid ning mõningad dokumendid, millele võidakse piirata juurdepääsu vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklis 4 juurdepääsuõiguse suhtes ettenähtud eranditele.

Juurdepääs sellistele dokumentidele on tasuta ning elektroonilise vormi kaudu esitatavale taotlusele ei ole vaja lisada konkreetset põhjendust.

Euroopa Parlamendi pädev teenistus saadab pärast taotluse läbivaatamist Teile põhjendatud vastuse 15 tööpäeva jooksul. Avalikustamise korral avaldatakse dokument registris.