Javni pristup dokumentima 

U članku 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije navodi se da građani i rezidenti Europske unije imaju pravo pristupa dokumentima institucija, tijela, ureda i agencija Unije, bez obzira na kojem se mediju nalaze.

Javni pristup dokumentima: ključni čimbenik transparentnosti

Pravo pristupa dokumentima sastavni je dio politike transparentnosti koju provode europske institucije.

Europski parlament nastoji osigurati visoku razinu vidljivosti svojeg rada. To je tim važnije jer kao institucija predstavlja građane EU-a koji svoje zastupnike izravno biraju.

Pravila o javnom pristupu dokumentima utvrđena su u Uredbi (EZ) br. 1049/2001.

Registar dokumenata

Europski parlament uspostavio je elektronički registar dokumenata kako bi vam olakšao pristup dokumentima.

Osmišljen kao pomoć u pretraživanju, registar sadrži upućivanja na dokumente koje je Europski parlament sastavio ili primio od 2001. godine.

Registar vam omogućuje izravan pristup velikom broju dokumenata Europskog parlamenta u elektroničkom obliku.

Dokumenti dostupni na zahtjev

Dokumenti koji nisu izravno dostupni u registru mogu se dobiti na zahtjev.

To se odnosi na dokumente starije od 2001. i dokumente na koje se potencijalno može primjenjivati izuzeće od prava na pristup, kako je predviđeno člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

Pristup tim dokumentima je besplatan. U zahtjevu, koji se podnosi preko elektroničkog obrasca, nije potrebno unijeti nikakvo posebno obrazloženje.

Nakon razmatranja vašeg zahtjeva Europski parlament poslat će obrazloženi odgovor u roku od 15 radnih dana. U slučaju odobrenja pristupa, dokument se objavljuje u registru