Prístup verejnosti k dokumentom 

V článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že občania a obyvatelia Európskej únie majú právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie bez ohľadu na ich nosič.

Prístup verejnosti k dokumentom: kľúčový prvok transparentnosti

Právo na prístup k dokumentom je nevyhnutnou súčasťou politiky transparentnosti, ktorú vykonávajú európske inštitúcie.

Európsky parlament dbá o to, aby sa jeho činnosti vyznačovali vysokou mierou transparentnosti. Pre Európsky parlament je táto otázka obzvlášť dôležitá, keďže zastupuje európskych občanov, ktorí ho priamo volia.

Pravidlá prístupu verejnosti k dokumentom sú stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001.

Register dokumentov

S cieľom uľahčiť prístup k dokumentom Európsky parlament zriadil elektronický register dokumentov.

Slúži ako pomôcka na vyhľadávanie dokumentov a obsahuje odkazy na dokumenty, ktoré Európsky parlament vypracoval alebo ktoré mu boli doručené od roku 2001.

Register poskytuje priamy prístup k veľkému množstvu dokumentov Európskeho parlamentu v elektronickej podobe.

Dokumenty prístupné na požiadanie

Dokumenty, ktoré nie sú priamo prístupné v registri, sa môžu poskytnúť na požiadanie,

Ide o dokumenty spred roku 2001, ako aj o dokumenty, ku ktorým môže byť obmedzený prístup na základe výnimiek z práva na prístup k dokumentom stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Prístup k nim je bezplatný. Žiadosť o prístup, ktorá sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, si nevyžaduje osobitné odôvodnenie.

Po preskúmaní vašej žiadosti vám Európsky parlament do 15 pracovných dní zašle odôvodnenú odpoveď. Pokiaľ sa prístup povolí, dokument sa zverejní v registri.