Публичен достъп до документи 

Член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че гражданите и жителите на Европейския съюз имат право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, независимо от вида на техния носител.

Публичен достъп до документи: ключов елемент на прозрачността

Правото на достъп до документи е съществен елемент от политиката за прозрачност, която се прилага от европейските институции.

Европейският парламент се стреми да осигури висока степен на видимост на работата си. Този стремеж е още по-важен предвид това, че институцията представлява гражданите на ЕС, които я избират пряко.

Правилата относно публичния достъп до документи са определени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Регистър на документите

Европейският парламент създаде електронен регистър на документите, за да улесни достъпа Ви до документи.

Като помощно средство за търсене той съдържа препратки към документи, изготвени или получени от Европейския парламент от 2001 г. насам.

Регистърът Ви предоставя пряк достъп до голям брой документи на Европейския парламент в електронен формат.

Документи, достъпни при поискване

При поискване могат да се предоставят документи, които не могат да бъдат ползвани пряко в регистъра.

Такъв е случаят с документи, датиращи отпреди 2001 г., и документи, за които потенциално може да се приложи изключение от правото на достъп, предвидено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Достъпът до тях е безплатен. Искането, което се подава чрез електронен формуляр, не изисква специална обосновка.

След като разгледа Вашето искане, Европейският парламент ще изпрати мотивиран отговор в срок от 15 работни дни. Когато се предостави достъп до документа, документът се публикува в регистъра.