Publiska piekļuve dokumentiem 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. pantā ir noteikts, ka pilsoņiem un Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt Savienības iestāžu un struktūru dokumentiem neatkarīgi no to veida.

Publiska pieeja dokumentiem — viens no galvenajiem pārredzamības elementiem

Tiesības piekļūt dokumentiem ir būtiska sastāvdaļa pārredzamības politikā, ko īsteno Eiropas iestādes.

Eiropas Parlaments cenšas nodrošināt augstu sava darba pamanāmības līmeni. Šie centieni ir vēl jo svarīgāki, jo iestāde pārstāv ES pilsoņus, kuri to tieši ievēlē.

Noteikumi par publisku piekļuvi dokumentiem ir izklāstīti Regulā (EK) Nr. 1049/2001.

Dokumentu reģistrs

Eiropas Parlaments izveidoja elektronisku dokumentu reģistru, lai atvieglotu piekļuvi dokumentiem.

Reģistrs ir iecerēts kā meklēšanas palīdzības instruments, kurā ir atsauces uz dokumentiem, kurus Eiropas Parlaments ir sagatavojis vai saņēmis kopš 2001. gada.

Reģistrs nodrošina tiešu piekļuvi lielam skaitam Eiropas Parlamenta dokumentu elektroniskā formātā.

Pēc pieprasījuma pieejami dokumenti

Dokumentus, ar kuriem reģistrā nevar iepazīties tieši, ir iespējams saņemt pēc pieprasījuma.

Tas attiecas uz dokumentiem, kas datēti pirms 2001. gada, un dokumentiem, kuriem, iespējams, var piemērot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantā paredzēto izņēmumu no piekļuves tiesībām.

Piekļuve tiem ir bez maksas. Pieprasījumam, kas iesniegts, izmantojot elektronisku veidlapu, nav vajadzīgs īpašs pamatojums.

Pēc pieprasījuma izskatīšanas Eiropas Parlaments 15 darbdienu laikā nosūtīs pamatotu atbildi. Ja dokuments ir nodots atklātībā, to publicē reģistrā.