Pienācīgas uzvedības noteikumi 

Eiropas Parlaments ir izstrādājis noteikumus EP deputātiem un darbiniekiem attiecībā uz pārredzamību un ētiskumu. Uzzināt vairāk.

Aizskaršanas un diskriminācijas novēršana

Deputāti, pildot savus pienākumus, atturas no jebkāda veida psiholoģiskas vai seksuālas aizskarošas izturēšanās un ievēro Kodeksu par Eiropas Parlamenta deputātu pienācīgu uzvedību (sk. Reglamenta 10. panta 6. punktu).

Kodeksa par Eiropas Parlamenta deputātu pienācīgu uzvedību mērķis ir nodrošināt, ka deputāti izturas pret ikvienu, kas strādā Eiropas Parlamentā, ar cieņu un pieklājību un bez aizspriedumiem vai diskriminācijas.

To darot, tiek arī sagaidīts, ka deputāti rīkosies profesionāli un attiecībās ar personālu atturēsies no pazemojoša, apvainojoša, uzbrūkoša vai diskriminējoša valodas lietojuma vai jebkādām citām neētiskām, pazemojošām vai nelikumīgām darbībām.

Kodekss par pienācīgu uzvedību ir pievienots Parlamenta Reglamentam (II pielikums).

Stājoties amatā Parlamentā, katram deputātam ir jāparaksta deklarācija, kas apliecina apņemšanos ievērot Kodeksu.

Deputātus, kuri nav parakstījuši deklarāciju, nevar ievēlēt amatā Parlamentā vai tā struktūrvienībās un iecelt par referentiem, un tie nevar būt oficiālu delegāciju locekļi vai piedalīties iestāžu sarunās. Visas deklarācijas neatkarīgi no tā, vai tās ir parakstītas vai nav, publicēs deputātu individuālajās lapās Parlamenta tīmekļa vietnē. Deputātu parakstus tīmekļa vietnē nevar publiskot, tāpēc, ja deklarācijā ir datums, tas norāda dienu, kad deklarācija tika parakstīta.

Interešu konfliktu definēšana un risināšana

Deputātu rīcības kodekss finansiālo interešu un interešu konfliktu jomā nosaka vadošos principus, kas paredz, ka deputātiem jārīkojas tikai atbilstoši vispārējām interesēm un darbā jāievēro neitralitāte, integritāte, atklātība, rūpība, godīgums un atbildība, kā arī jāciena Parlamenta reputācija.

Rīcības kodeksā ir definēti interešu konflikti un tas, kā deputātiem tie būtu jārisina, tostarp pienākums deputātiem iesniegt detalizētu finansiālo interešu deklarāciju un deklarēt savu dalību trešo personu rīkotos pasākumos, kā arī dāvanas, kas saņemtas oficiālā statusā.

Parlamenta priekšsēdētājs var sodīt jebkuru deputātu, kurš pārkāpis Rīcības kodeksu. Priekšsēdētājs šo sodu izziņo plenārsēdē un to publicē Parlamenta tīmekļa vietnē līdz sasaukuma beigām.

Plašāka informācija: Reglaments: 11. pants – Deputātu finansiālās intereses un Pārredzamības reģistrs

Personāla ētiska rīcība

Eiropas ierēdņiem, pildot savus profesionālos pienākumus, ir jāievēro noteikumu kopums gan amata pienākumu pildīšanas laikā, gan pēc aiziešanas no dienesta. Šie noteikumi ir izklāstīti Civildienesta noteikumos un Eiropas Parlamenta Prezidija pieņemtajā Rīcības kodeksā, un tie nosaka, ka visiem darbiniekiem jābūt neatkarīgiem, piesardzīgiem, diskrētiem un lojāliem.

Šie vispārējie pienākumi pastāv, lai aizsargātu ES un tās personāla darbību un reputāciju, un tos piemēro gan personāla pienākumu izpildes laikā, gan ārpus tā.

Tas nozīmē, ka nekavējoties ir jādeklarē jebkāda šo pienākumu izpildi potenciāli apdraudoša interese jebkurā darbībā vai organizācijā. Ārējām darbībām, neatkarīgi no tā, vai tās ir atalgotas vai ne, vispirms ir jāsaņem atļauja.

Parlamenta darbinieki nedrīkst pieņemt dāvanas vai cita veida labumus no trešām personām bez iepriekšējas atļaujas, ja vien dāvanas vērtība nav mazāka par 100 EUR vai 300 EUR gada laikā.

Visbeidzot, darbiniekiem, aizejot no darba, ir jāinformē Parlaments ja viņi plāno veikt jebkāda veida apmaksātu vai neapmaksātu darbu.

Lai iepazītos ar informāciju par pienācīgu uzvedību lobiju grupās, aicinām apmeklēt mūsu lapu par pārredzamību un lobiju grupām.