Študijné návštevy 

Cieľom týchto návštev je umožniť občanom vo veku nad 18 rokov bez ohľadu na štátnu príslušnosť hlbšie štúdium konkrétnych tém týkajúcich sa európskej integrácie. V rámci návštevy je možné vykonávať aj výskum v knižnici alebo v historickom archíve Európskeho parlamentu.

Maximálna dĺžka študijnej návštevy je dva mesiace. Osoby, ktoré už absolvovali študijnú návštevu alebo stáž alebo ktoré boli zamestnané v Európskom parlamente, môžu podať ďalšiu žiadosť až po uplynutí šiestich mesiacov. Podobne aj záujemca o stáž, ktorý absolvoval študijnú návštevu, môže podať žiadosť o stáž až po uplynutí šiestich mesiacov od skončenia študijnej návštevy.

Žiadosť o študijnú návštevu treba podať najneskôr jeden mesiac pred plánovaným začiatkom návštevy na adrese PERS-Studyvisit@ep.europa.eu a treba k nej pripojiť:

 1. motivačný list, ktorý musí obsahovať podrobné informácie o konkrétnej téme týkajúcej sa európskej integrácie, ktorej sa chce záujemca počas študijnej návštevy venovať, spôsob štúdia, ktorý chce použiť (konzultácia dokumentov v knižnici alebo archíve Parlamentu, alebo kontakt s úradníkmi vykonávajúcimi špecializované úlohy) a konkrétny požadovaný dátum uskutočnenia študijnej návštevy. Záujemca o študijnú návštevu by mal takisto uviesť, na ktorom generálnom riaditeľstve a riaditeľstve/útvare/službe by chcel absolvovať študijnú návštevu. Organizačná štruktúra sekretariátu Európskeho parlamentu je uvedená na tejto adrese: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation;
 2. životopis (s poštovou adresou, na administratívne účely);
 3. kópiu platného preukazu totožnosti alebo pasu;
 4. výpis z registra trestov alebo – s predchádzajúcim súhlasom zodpovedného orgánu – odporúčací list vydaný vzdelávacím zariadením alebo zamestnávateľom, ktorý potvrdzuje dobré správanie a vzťahuje sa na obdobie štúdia alebo výkonu práce počas 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti.

Po zistení možnosti prijatia študijnej návštevy na príslušných oddeleniach Európskeho parlamentu pošle zodpovedný orgán záujemcovi odpoveď s rozhodnutím o žiadosti.

Podľa platných predpisov Európsky parlament návštevníkom neuhrádza žiadne náklady.

Contact: 

  • Európsky parlament - Študijné návštevy
   
  Contact data:  
  • Address:

   Ak chcete získať ďalšie informácie alebo sa chcete prihlásiť na študijnú návštevu, môžete sa obrátiť na nasledujúcu adresu:

  • studyvisit@ep.europa.eu