Študijné návštevy 

Európsky parlament ponúka dva druhy študijných návštev: Študijné návštevy na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu a študijné návštevy s poslancami Európskeho parlamentu.

Študijné návštevy na generálnom sekretariáte

Cieľom týchto návštev je umožniť občanom vo veku nad 18 rokov bez ohľadu na štátnu príslušnosť hlbšie štúdium konkrétnych tém týkajúcich sa európskej integrácie. V rámci návštevy je možné venovať sa aj výskumu v knižnici alebo historickom archíve Európskeho parlamentu.

Maximálna dĺžka študijnej návštevy je dva mesiace. Osoby, ktoré už absolvovali študijnú návštevu alebo stáž alebo ktoré boli zamestnané v Európskom parlamente, môžu podať ďalšiu žiadosť až po uplynutí šiestich mesiacov. Obdobne smú tí, ktorí už absolvovali študijnú návštevu, podať žiadosť o stáž až podať po uplynutí šiestich mesiacov od skončenia študijnej návštevy.

Žiadosť o študijnú návštevu treba poslať na adresu PERS-Studyvisit@ep.europa.eu najneskôr jeden mesiac pred plánovaným začiatkom návštevy a pripojiť k nej tieto dokumenty:

 1. motivačný list s podrobnými informáciami o konkrétnej téme týkajúcej sa európskej integrácie, ktorej by ste sa chceli počas študijnej návštevy venovať, forma, akou by ste chceli danú tému skúmať (štúdium dokumentov v knižnici alebo archíve Parlamentu alebo priamy kontakt s úradníkmi, ktorí sa venujú konkrétnej téme), a konkrétny dátum požadovanej študijnej návštevy. Mali by ste takisto presne uviesť, na ktorom generálnom riaditeľstve a riaditeľstve by ste chceli študijnú návštevu absolvovať. Organizačnú štruktúru sekretariátu Európskeho parlamentu nájdete na tejto adrese: organisation.
 2. životopis (s poštovou adresou na administratívne účely);
 3. kópiu platného preukazu totožnosti alebo cestovného pasu;
 4. výpis z registra trestov alebo – s predchádzajúcim súhlasom zodpovedného orgánu – odporúčací list, v ktorom vzdelávacie zariadenie alebo zamestnávateľ potvrdzuje vaše dobré správanie počas štúdia alebo zamestnania v posledných 12 mesiacoch predchádzajúcich podaniu žiadosti.

Príslušný útvar overí možnosť prijatia záujemcu o študijnú návštevu na daných oddeleniach alebo v rámci daných orgánov Európskeho parlamentu a informuje záujemcov o rozhodnutí vo veci ich žiadosti.

Podľa platných predpisov Európsky parlament návštevníkom neuhrádza žiadne náklady.

Účastníci študijných návštev sú poistení v prípade nehôd, ku ktorým môže dôjsť počas ich študijnej návštevy, na základe tejto poistnej zmluvy: „Allianz Care – skupinové úrazové poistenie pre neštatutárnych zamestnancov EÚ (PMO/2021/OP/0004)“. Viac informácií o poistnom krytí nájdete v tomto informačnom letáku.

Contact: 

  • Európsky parlament – Študijné návštevy na generálnom sekretariáte
   
  Contact data:  

Študijné návštevy u poslancov Európskeho parlamentu

Poslanci môžu ponúknuť príležitosti na podrobné štúdium tém týkajúcich sa Európskej únie tým, že záujemcovia strávia určitý čas v kancelárii poslanca Parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu (miestom pridelenia môže byť Štrasburg v prípade poslancov, ktorí tam trvalo využívajú svoje kancelárie). Maximálna dĺžka študijnej návštevy je šesť týždňov a účastníci študijnej návštevy majú takisto nárok na vyslanie na služobnú cestu na iné pracovisko Európskeho parlamentu (Brusel alebo Štrasburg).

Ak sa chcete uchádzať o študijnú návštevu u poslanca Európskeho parlamentu, prihláste sa priamo u  poslanca podľa vášho výberu. Zoznam poslancov Európskeho parlamentu a ich kontaktné údaje nájdete tu.

Záujemcovia o študijné návštevy u poslancov musia spĺňať tieto podmienky:

 • mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie;
 • nesmú byť počas trvania študijnej návštevy viazaní pracovnou zmluvou ani inou formou zmluvného vzťahu;
 • v minulosti nepracovali ako asistenti poslanca Európskeho parlamentu; a
 • ak nie sú občanmi EÚ, spĺňajú požiadavky na pobyt a zamestnanie hostiteľského členského štátu pred vstupom do krajiny, do ktorej boli pridelení, a to počas celého trvania študijnej návštevy.

Každý účastník študijnej návštevy u poslanca bude požiadaný, aby predložil:

 • naskenovanú kópiu platného cestovného pasu alebo platného občianskeho preukazu;
 • aktualizovaný životopis a
 • motivačný list, v ktorom uvedie poslanca, u ktorého získať pracovné skúsenosti, ako aj cieľ a požadované obdobie návštevy.

Účastníci študijných návštev nedostávajú žiadne príspevky v žiadnej forme. Na žiadosť príslušného poslanca môže byť účastníkom študijnej návštevy poskytnutá jednorazová finančná náhrada úmerná dĺžke trvania študijnej návštevy. Celková suma náhrady za maximálne obdobie nesmie prekročiť 1510 EUR.

Účastníci študijných návštev sú poistení v prípade nehôd, ku ktorým môže dôjsť počas ich študijnej návštevy, na základe tejto poistnej zmluvy: „Allianz Care – skupinové úrazové poistenie pre neštatutárnych zamestnancov EÚ (PMO/2021/OP/0004)“. Viac informácií o poistnom krytí nájdete v tomto informačnom letáku.

Contact: 

  • Európsky parlament – Študijné návštevy u poslancov Európskeho parlamentu
   
  Contact data: