Asianmukaista käyttäytymistä koskevat säännöt 

Euroopan parlamentti on määritellyt jäseniään ja henkilöstöään varten sääntöjä avoimuudesta ja eettisistä periaatteista. Lue lisää.

Häirinnän ja syrjinnän ehkäiseminen

Jäsenten on pidättäydyttävä kaikenlaisesta työpaikkakiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä ja noudatettava sääntöjä asianmukaisesta käyttäytymisestä edustajantoimensa hoitamisessa (ks. työjärjestyksen 10 artiklan 6 kohta).

Euroopan parlamentin jäsenten asianmukaista käyttäytymistä koskevilla säännöillä pyritään varmistamaan, että jäsenet käyttäytyvät kaikkia Euroopan parlamentissa työskenteleviä kohtaan arvokkaasti, kohteliaasti ja kunnioittavasti ja ilman ennakkoluuloja tai syrjintää.

Tehtäviään hoitaessaan jäsenten on toimittava ammattimaisesti, ja suhteissaan henkilöstöön heidän on pidättäydyttävä halventavasta, loukkaavasta, hyökkäävästä ja syrjivästä kielenkäytöstä tai muista epäeettisistä, arvoa alentavista tai laittomista toimista.

Asianmukaista käyttäytymistä koskevat säännöt ovat parlamentin työjärjestyksen liitteenä (liite II).

Kun jäsen aloittaa edustajantoimessaan, hänen on allekirjoitettava ilmoitus, jossa hän sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Jäseniä, jotka eivät ole allekirjoittaneet ilmoitusta, ei voida valita parlamentin tai sen elinten luottamustehtäviin, nimittää esittelijäksi tai valita osallistumaan viralliseen valtuuskuntaan tai toimielinten välisiin neuvotteluihin. Kaikki allekirjoitetut ja allekirjoittamattomat ilmoitukset julkaistaan jäsenten profiilisivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Eturistiriitojen määrittely ja ratkaiseminen

Taloudellisten sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen alalla noudatettavien menettelysääntöjen perusperiaatteina on, että jäsenten on toimittava yksinomaan yleisen edun mukaisesti ja noudatettava työssään pyyteettömyyttä, nuhteettomuutta, avoimuutta, huolellisuutta, rehellisyyttä ja vastuullisuutta sekä varjeltava Euroopan parlamentin mainetta.

Menettelysäännöissä määritellään eturistiriidat ja se, mitä jäsenen olisi tällaisessa tilanteessa tehtävä. Jäsenille asetetaan muun muassa velvollisuus toimittaa yksityiskohtainen ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksistaan sekä ilmoittaa osallistumisestaan kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin ja virallisissa edustustehtävissä saamistaan lahjoista.

Puhemies voi määrätä seuraamuksia jäsenille, joiden todetaan rikkoneen menettelysääntöjä. Puhemies ilmoittaa seuraamuksesta täysistunnossa, ja se pidetään julkaistuna parlamentin verkkosivustolla vaalikauden jäljellä olevan ajan.

Lisätietoja: Työjärjestys: 11 artikla – Jäsenten taloudelliset sidonnaisuudet ja avoimuusrekisteri

Henkilöstön eettiset normit

EU:n virkamiesten on tehtäviään suorittaessaan noudatettava tiettyjä sääntöjä sekä palvelussuhteensa aikana että sen päätyttyä. Nämä säännöt esitetään henkilöstösäännöissä ja Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymissä menettelysäännöissä. Niiden mukaan virkamiehiltä ja toimihenkilöiltä edellytetään riippumattomuutta, harkintaa, pidättyvyyttä ja lojaaliutta ja heillä on vaitiolovelvollisuus.

Nämä yleiset velvollisuudet on tarkoitettu turvaamaan EU:n ja sen henkilöstön toiminta ja maine, ja ne pätevät paitsi henkilöstön ollessa töissä myös yksityiselämässä.

Tämä tarkoittaa, että kaikki sellaiset etuudet yrityksissä tai organisaatioissa, jotka voisivat vaarantaa näiden velvollisuuksien noudattamisen, on ilmoitettava välittömästi. Näiden sääntöjen piiriin kuuluvaan toimielimen ulkopuoliseen toimintaan on saatava ennakkolupa, olipa se vastikkeellista tai ei.

Parlamentin henkilöstö ei saa ilman ennakkolupaa ottaa vastaan lahjoja tai suosionosoituksia toimielimen ulkopuolisilta tahoilta, ellei lahjan arvo ole alle 100 euroa tai alle 300 euroa vuoden aikana.

Lisäksi virkamiehen tai toimihenkilön on ilmoitettava parlamentille, jos hän aikoo harjoittaa vastikkeellista tai vastikkeetonta toimintaa palvelussuhteensa päätyttyä.

Henkilöstön asianmukaista käyttäytymistä suhteessa edunvalvontaryhmiin käsitellään verkkosivulla edunvalvontaryhmät ja avoimuus.