Edunvalvontaryhmät ja avoimuus 

Euroopan parlamentti noudattaa edunvalvonnan suhteen avoimuutta ja eettisiä periaatteita. Se on perustanut Euroopan komission kanssa yhteisen avoimuusrekisterin. Myös Euroopan parlamentin jäsenet julkaisevat tietoja yhteyksistään edunvalvontaryhmiin.

Mihin tarvitaan EU:n toimielinten ja edunvalvontaryhmien vuoropuhelua?

EU:n toimielimet ovat yhteydessä monenlaisiin ryhmiin ja organisaatioihin, jotka edustavat tiettyjä eturyhmiä ja harjoittavat edunvalvontaa. Kyseessä on oikeutettu ja välttämätön osa päätöksentekoprosessia, jolla varmistetaan, että EU:n toimet vastaavat kansalaisten todellisia tarpeita.

Edunvalvojat voivat olla yksityisiä, julkisia tai valtioista riippumattomia. Ne toimittavat parlamentille tietoja ja erityisasiantuntemusta lukuisilta talouden, yhteiskunnan, ympäristön ja tieteen aloilta. Edunvalvojat voivat näytellä tärkeää osaa avoimessa ja moniarvoisessa vuoropuhelussa, johon demokraattinen järjestelmä perustuu.

EU:n toimielinten ja poliittisten päättäjien suhteita kansalaisyhteiskuntaan, kansalaisiin ja etujärjestöihin säädellään ja niihin kannustetaan Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa.

Toimielimet antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla asianmukaisten kanavien kautta. Toimielimet käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artikla)

Share: 

  Avoimuusrekisteri

  Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ovat perustaneet yhteisen avoimuusrekisterin osoituksena sitoumuksestaan toiminnan avoimuuteen.

  Vapaaehtoista rekisteröitymistä suositetaan kaikille organisaatioille, joiden toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa suoraan tai välillisesti toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon ja päätöksentekoon EU:n toimielimissä. Pakollista rekisteröityminen on silloin, jos halutaan pyytää pääsyä Euroopan parlamenttiin. Parlamentin tiloihin pääsyyn sovelletaan erityisiä sääntöjä.

  Rekisteröityneet edunvalvojat voivat pyytää tällaista pääsyä vain verkossa.

  Avoimuusrekisterin ansiosta ihmisten on helpompi löytää tietoa EU:n toimielimiin yhteydessä olevista itsenäisistä ammatinharjoittajista ja organisaatioista. Rekisterissä on myös tilastotietoja kaikista rekisteröityneistä ja luettelo henkilöistä, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin.

  Tämä ”yhden luukun” järjestelmä korvaa aiemmin erilliset parlamentin ja komission rekisterit ja helpottaa edunvalvojien rekisteröitymistä.

  Rekisteröitymisestä voi olla etua edunvalvojien suhteissa Euroopan parlamenttiin, kunhan he noudattavat hyvää edunvalvontatapaa.

  Rekisteröityneet edunvalvojat voivat pyytää pääsyä parlamentin tiloihin, minkä lisäksi vain he voivat saada kutsun puhujaksi valiokuntien järjestämiin julkisiin kuulemistilaisuuksiin, tukea jäsenten laajennettujen työryhmien ja epävirallisten ryhmittymien toimintaa ja osallistua siihen, saada sähköposti-ilmoituksia valiokuntien toiminnasta, olla mukana järjestämässä tapahtumia ja pyytää puhemiestä toimimaan tapahtumansa suojelijana.

  Yhteisen avoimuusrekisterin perustamisesta tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa määritetään rekisterin piiriin kuuluva edunvalvontatoiminta, rekisteröityviltä edellytettävät tiedot, hyvä edunvalvontatapa sekä menettelyt rekisteröityneitä organisaatioita koskevia varoituksia ja valituksia varten.

  Avoimuusrekisteriä ylläpitävät yhdessä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio. Vuosikertomus on luettavissa täällä.

  Parlamentti, neuvosto ja komissio ovat keskustelleet uudesta toimielinten välisestä sopimuksesta. Neuvottelujen edistymistä voi seurata tällä sivulla.

  Avoimuus yhteyksistä edunvalvontaryhmiin

  Suunniteltujen tapaamisten julkistaminen

  Esittelijöiden ja valmistelijoiden, varjoesittelijöiden ja -valmistelijoiden sekä valiokuntien puheenjohtajien on julkistettava verkossa kunkin mietinnön osalta kaikki suunnitellut tapaamiset sellaisten edunvalvojien kanssa, jotka kuuluvat avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten välisen sopimuksen soveltamisalaan.

  Tämä koskee mitä tahansa tapaamista, jonka tarkoituksena on vaikuttaa EU:n toimielinten politiikkaan tai päätöksentekoon, paikasta riippumatta.

  Muilla parlamentin jäsenillä, esimerkiksi valiokuntien varapuheenjohtajilla, valtuuskuntien puheenjohtajilla ja koordinaattoreilla, ei ole oikeudellista velvollisuutta julkaista yksityiskohtaisia tietoja tapaamisistaan, mutta he voivat tehdä niin vapaaehtoisesti.

  Tiedot tapaamisista julkaistaan jäsenten profiilisivuilla.

  Lisätietoja: Työjärjestys: 11 artikla – Jäsenten taloudelliset sidonnaisuudet ja avoimuusrekisteri

  Kuultujen tahojen vapaaehtoinen julkistaminen

  Mietintöä tai lausuntoa laativa parlamentin jäsen voi siis liittää siihen luettelon yhteisöistä tai henkilöistä, joilta hän on saanut tietoja.

  Luettelo on samalla osoitus hänen hankkimansa ulkopuolisen asiantuntemuksen ja lausuntojen laajuudesta. Se julkaistaan mietinnön osana, kun mietintö on hyväksytty valiokunnassa, ja sen ansiosta ihmiset voivat nähdä ennen lopullista täysistuntoäänestystä, ketä esittelijä tai valmistelija on kuullut.

  Luettelo ei ole sidoksissa edunvalvojien kanssa järjestettävien tapaamisten julkistamiseen, mutta esittelijä tai valmistelija voi hyödyntää sitä antaessaan ilmoitusta mainituista tapaamisista.

  Ilmoitus tuesta laajennetuille työryhmille ja muille epävirallisille ryhmittymille

  Laajennetut työryhmät ovat yksittäisten jäsenten perustamia epävirallisia ryhmittymiä, jotka mahdollistavat epävirallisen näkemystenvaihdon tiettyyn aiheeseen liittyvistä kysymyksistä ja edistävät jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan välisiä yhteyksiä.

  Avoimuusrekisteriin rekisteröityneet edunvalvontaryhmät voivat osallistua parlamentin tiloissa järjestettävään laajennettujen työryhmien tai muiden epävirallisten ryhmittymien toimintaan tarjoamalla niille tukea tai osallistumalla näiden tapahtumien järjestämiseen.

  Laajennetun työryhmän puheenjohtajan on ilmoitettava kaikki rahana tai luontoisetuna saatu tuki (esimerkiksi sihteeriapu). Ilmoitus on saatettava ajan tasalle vuosittain. Nämä ilmoitukset ja luettelo kunkin laajennetun työryhmän jäsenistä ovat saatavilla alla olevan linkin kautta (ks. ”Lisätietoja”).

  Myös muiden epävirallisten ryhmittymien on aina ilmoitettava viimeistään seuraavan kuukauden lopussa kaikki rahana tai luontoisetuna saatu tuki, jota yksittäiset Euroopan parlamentin jäsenet eivät ole ilmoittaneet jäsenten menettelysäännöissä määrättyjen velvollisuuksiensa mukaisesti.

  Lisätietoja: Työjärjestys: 35 artikla – Laajennetut työryhmät

  Henkilöstön vuorovaikutus edunvalvojien kanssa

  Kuten kaikkien EU:n virkamiesten, Euroopan parlamentin henkilöstön on säilytettävä ammatillinen ja henkilökohtainen riippumattomuutensa.

  Virkamiesten henkilöstösäännöissä edellytetään, että he noudattavat tehtävissään riippumattomuuden ja lahjomattomuuden periaatteita.

  Tätä varten on annettu käytännön suosituksia virkamiesten vuorovaikutuksesta edunvalvojien kanssa.