Opintokäynnit 

Euroopan parlamenttiin on mahdollista tehdä kahdenlaisia opintokäyntejä: opintokäynti Euroopan parlamentin pääsihteeristöön ja opintokäynti Euroopan parlamentin jäsenen toimistoon.

Opintokäynti Euroopan parlamentin pääsihteeristöön

Opintokäyntien tarkoituksena on antaa kaikille 18 vuotta täyttäneille kansalaisuudesta riippumatta tilaisuus perehtyä tarkemmin Euroopan yhdentymiseen liittyviin aiheisiin. Samalla tarjotaan mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Euroopan parlamentin kirjastossa tai historiallisissa arkistoissa.

Opintokäynti voi kestää enintään kaksi kuukautta. Henkilö, joka on aiemmin ollut opintokäynnillä, harjoittelussa tai työsuhteessa Euroopan parlamentissa, voi hakea opintokäyntiä aikaisintaan kuusi kuukautta aiemman opintokäynnin, harjoittelun tai työsuhteen päättymisen jälkeen. Opintokäynnin päätyttyä on odotettava vähintään kuusi kuukautta ennen mahdollista harjoitteluun hakemista.

Opintokäyntihakemus on esitettävä vähintään kuukautta ennen opintokäynnin toivottua alkamispäivää lähettämällä sähköpostiosoitteeseen PERS-Studyvisit@ep.europa.eu seuraavat asiakirjat:

 1. vapaamuotoiset perustelut, joissa täsmennetään Euroopan yhdentymiseen liittyvä aihe, johon hakija haluaa opintokäynnin aikana perehtyä, menetelmät, joita hän haluaa hyödyntää (tutustuminen asiakirjoihin toimielimen kirjastoissa tai arkistoissa tai yhteydenotto erikoisalan virkamiehiin), ja tarkka ajanjakso, jolloin hän haluaa tulla opintokäynnille; Hakijan on myös ilmoitettava se nimenomainen pääosasto ja osasto, johon hän haluaa opintokäynnille. Euroopan parlamentin pääsihteeristön organisaatiokaavioon voi tutustua organisation.
 2. ansioluettelo (jossa on postiosoite hallinnollisia tarkoituksia varten).
 3. jäljennös voimassaolevasta henkilötodistuksesta tai passista.
 4. rikosrekisteriote tai toimivaltaisen viranomaisen ennakkosuostumuksella oppilaitoksen tai työnantajan antama suosituskirje, jossa osoitetaan hakijan hyvä käytös opintojen tai työsuhteen aikana hakemuksen lähettämistä edeltävän viimeisen kahdentoista kuukauden aikana.

Hakijalle ilmoitetaan, onko hakemus hyväksytty, kun on ensin selvitetty, voivatko asianomaiset Euroopan parlamentin yksiköt tai elimet ottaa hakijan vastaan.

Voimassaolevien sääntöjen mukaan Euroopan parlamentti ei osallistu opintokäynnistä aiheutuviin kuluihin.

Opintokäynteihin osallistuvat henkilöt on vakuutettu mahdollisten tapaturmien varalta opintokäynnin aikana vakuutussopimuksella ”Allianz Care – ryhmätapaturmavakuutus EU:n muulle kuin henkilöstösääntöjen alaiselle henkilöstölle (PMO/2021/OP/0004)”. Lisätietoja vakuutusturvasta on tässä tiedotteessa.

Contact: 

 • Euroopan parlamentti – opintokäynti pääsihteeristöön 
  Contact data:  

Opintokäynti Euroopan parlamentin jäsenen toimistoon

Euroopan parlamentin jäsenet voivat tarjota kiinnostuneille henkilöille mahdollisuuden laajentaa tietämystään Euroopan unioniin liittyvistä aiheista tekemällä määräaikainen opintokäynti jäsenen toimistoon Brysselissä tai Strasbourgissa (opintokäyntipaikka voi olla Strasbourg, jos jäsen käyttää siellä olevia työtilojaan pysyvästi). Opintokäynti voi kestää enintään kuusi viikkoa, ja opintokäynnillä oleva voidaan myös lähettää työmatkalle Euroopan parlamentin toiseen toimipaikkaan (Brysseliin tai Strasbourgiin).

Opintokäyntiä Euroopan parlamentin jäsenen toimistoon haetaan ottamalla suoraan yhteyttä asianomaiseen jäseneen. Euroopan parlamentin jäsenet ja heidän yhteystietonsa esitetään tällä sivustolla.

Opintokäynnille jäsenen toimistoon haluavan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • hakija osaa perusteellisesti yhtä Euroopan unionin virallista kieltä
 • hakija ei ole työsopimussuhteessa tai muussa työntekoa koskevassa sopimussuhteessa opintokäynnin aikana
 • hakija ei ole aiemmin työskennellyt Euroopan parlamentin jäsenen avustajana ja
 • jos hakija ei ole EU:n kansalainen, hän täyttää ennen saapumistaan maahan, jossa opintokäynti tapahtuu, ja koko opintokäynnin ajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa asumisen ja työskentelyn edellytykset.

Jäsenen toimistoon opintokäynnille tulevaa henkilöä pyydetään toimittamaan

 • jäljennös voimassa olevasta passista tai kansallisesta henkilötodistuksesta
 • ajantasainen ansioluettelo ja
 • vapaamuotoiset perustelut, joissa täsmennetään jäsen, jonka toimistossa hakija haluaa työskennellä, sekä opintokäynnin tavoite ja toivottu ajankohta.

Opintokäynteihin osallistuville ei makseta minkäänlaista korvausta. Asianomaisen jäsenen pyynnöstä opintokäynnillä olevalle voidaan myöntää opintokäynnin kestoon suhteutettu kertaluonteinen avustus. Avustuksen kokonaismäärä enimmäisajalta voi olla enintään 1510 euroa.

Opintokäynteihin osallistuvat henkilöt on vakuutettu mahdollisten tapaturmien varalta opintokäynnin aikana vakuutussopimuksella ”Allianz Care – ryhmätapaturmavakuutus EU:n muulle kuin henkilöstösääntöjen alaiselle henkilöstölle (PMO/2021/OP/0004)”. Lisätietoja vakuutusturvasta on tässä tiedotteessa.

Contact: 

 • Euroopan parlamentti – opintokäynti Euroopan parlamentin jäsenen toimistoon 
  Contact data: